WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота

Аналіз фінансового стану біржі - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Аналіз фінансового стану біржі
ПЛАН
1. Вступ.
2. РОЗДІЛ І. Сутність біржової діяльності:
ў Організація та функціонування товарно-біржового ринку;
ў Економічний зміст діяльності товарної біржі;
ў Економічна правова база створення товарної біржі та формування її матеріальної бази;
ў Основні види бірж.
3. РОЗДІЛ ІІ. Фінансовий аналіз:
ў Аналіз фінансового стану. Загальні положення;
ў Звіт про фінансові результати;
ў Звіт про власний капітал;
ў Звіт про рух грошових коштів.
4. ДОДАТКИ.
5. ЛІТЕРАТУРА.
ВСТУП
Перехід до ринкової економіки спричинює докорінні зміни в еконо-мічних відносинах у народному господарстві. Перш за все змінюються функції держави, її організаційну роль значною мірою беруть на себе вільні ринкові інститути. Виникає необхідність у формуванні повноцінних гуртових ринків продовольства, сировини для підприємств, цінних паперів і конвертованого грошового капіталу.
Такими ринковими інститутами є торговельні доми, ярмарки, аукціони та біржові структури. Саме останні за попередні роки досягни великих результатів у купівлі-продажу великих партій товарів, грошових капіталів та цінних паперів.
За класичним визначенням біржа розглядається як ринок, на якому через біржових посередників здійснюється гуртова торгівля товарами, валютою та цінними паперами у вигляді торговельних угод або купівлі-продажу. За останні роки перелічені види бірж за специфікою торгів і розрахунків між: учасниками почали зливатись, об'єднуватись, працювати за схожими правилами термінового продажу і майбутніх купівель контрактів. Біржовий розвиток за роки незалежності в Україні розпочався у 1990-х роках. У ці роки розвитку біржового ринку сприяло достатнє законодавчо-нормативне забезпечення та всебічна підтримка цього процесу державою.
В наступні роки біржова активність дещо послабилась, через змен-шення обсягів виробництва аграрної, промислової та видобувної галузей. Поряд із цим зниження платоспроможності підприємств, розвиток бартерної торгівлі, натуроплати, введення регіональних замовлень без фінансового забезпечення та ринкових засобів закупки, особливо на сільськогосподарську продукцію, призвели до скорочення і зупинки діяльності кількох товарних та фондових бірж: в Україні.
Сьогодні в Україні основи біржової діяльності вже закладено. В міру нормалізації загальної економічної ситуації та нагромадження досвіду біржі мають усі шанси стати реальними індикаторами ринкових цін, тобто успішно виконати завдання, яке на них покладається.
Нині біржа визначається як форма організації ринку, яка забезпечує вільну торгівлю товарами - товарна біржа, або цінними паперами - фондова біржа. Всі види бірж:, в тому числі валютна і біржа праці, займають провідне місце у формуванні ринково-біржових цін (курсів) на товари та ресурси на основі фактичного співвідношення попиту і пропозиції.
Переваги біржової торгівлі є загальновідомими. Оскільки біржі притаманна регулярність біржових операцій, вона є постійним місцем проведення торгів, які підпорядковують заздалегідь встановленим правилам рівноправність учасників, публічне проведення торгів, здійснюючи розрахунок через рахункову палату.
Сьогодні біржовий ринок, одержавши належне економічне середовище, розпочав вирішувати проблеми формування ринкових цін на основі попиту і пропозиції. Поступово відбувається процес самореалізації тіньового ринку сільськогосподарської, промислової і видобувної продукції через прозорість товарних потоків. Це дозволяє збільшувати надходження до державного бюджету коштів на рахунок оптимального оподаткування. Крім того, через біржовий, насамперед аграрний, ринок задовольняються державні потреби у продовольстві. Водночас біржі є центром експорту окремих видів аграрної та продукції і переробки, сприяють усуненню невигідних демпінгових цін.
Біржова торгівля - один із видів підприємницької діяльності, товарна біржа - одна з конкретних організаційних форм підприємництва.
Як суб'єкт господарювання біржа (підприємство) здійснює свою діяльність на засадах самоврядування та господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своєю назвою.
Діяльність товарної біржі визначається, значною мірою, дотриманням певних вимог, а саме:
" товарні біржі можуть існувати в різноманітних формах. Вони створюються державними органами, акціонерними та пайови-ми товариствами. Це добровільні господарські об'єднання підприємств, організацій, брокерських фірм та громадян;
" засновники і члени товарної біржі зобов'язані забезпечити відповідні умови для публічних торгів (фіксовані і відомі всім бажаючим час і місце біржових зборів, оголосити всі заявки на біржових зборах) та зареєструвати всі угоди, що укладаються на біржі;
" біржа не може займатися безпосередньою торговельно-посередницькою діяльністю. Мета біржі полягає не в одержанні максимального прибутку, а у сприянні розвитку торгівлі і регіонального ринку в цілому, визначенні об'єктивного рівня ринкових цін на товари (котирування), страхуванні угод. При цьому всі учасники біржового процесу повинні перебувати в рівних умовах.
Аналіз як функція внутрішньовиробничого управління має власну метрологічну основу: принципи, функції, організаційну структуру, методи та інструменти, інформаційну базу.
Аналітична діяльність спрямована на вивчення, облік попиту, та вимог ринку для обґрунтованого загального наказу на випуск конкурентноздатних продуктів у раніше встановлених обсягах, що відповідають певній техніко-економічній характеристиці, реалізації, яка може забезпечити отримання найвищого прибутку.
"Кінцева мета аналітичної діяльності - розробка аналітичних програм, що є вихідним пунктом, передумовою планування виробництва, оскільки вони дають змогу визначити оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент та ефективність і виробництва). На основі аналітичної діяльності укладають міжнародні комерційні угоди, проводять комерційні операції.
На реалізацію принципів аналізу зорієнтовані його функції, саме:
- найповніший облік вимог ринкового попиту і запитів споживачів, їх вимог до якості, техніко-економічних параметрів, новизни, дизайну та іншого на основі комплексного дослідження ринків, розробки технічної політики і проведення науково-дослідних робіт;
- визначення оптимального асортименту випускної продукції та структури виробництва на основі економічного розрахунку: витрат виробництва (собівартості) продукції, ефективності капітальних вкладень, можливості забезпечення виробництва матеріалами, фінансовими та трудовими ресурсами, рівня прибутку;
- прийняття обґрунтованих рішень, ефективність яких визначаються за кінцевим результатом діяльності підприємства;
- розробка збутової політики на основі визначення максимально вигідних каналів збуту, системи руху товарів, організаціїтехнічного обслуговування, системи стимулювання збуту та формування потреб споживачів.
Реалізація цих чинників передбачає встановлення

 
 

Цікаве

Загрузка...