WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (пошукова робота) - Реферат

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (пошукова робота) - Реферат

продукції в попередньому періоді; S0 - фактична собівартість реалізованої продукції в попередньому періоді,
де Qi0 - обсяг реалізації i-го виду продукції в попередньому періоді.
З'ясовується, скільки додатково було отримано прибутку тільки завдяки збільшенню обсягів виробництва окремих видів продукції. Для зручності порівняння обсяги виражені через собівартість (з метою уникнення впливу цінового чинника). Припускається, що пропорційно до зміни обсягів виробництва змінюється прибуток.
Приклад. Фактична собівартість реалізованої продукції у звітному періоді за видами виробів
Вплив на прибуток змін обсягів реалізації продукції
3. Вплив на прибуток змін у структурі реалізованої продукції
де V1 0 - обсяги реалізації продукції у звітному періоді за цінами попереднього періоду; V0 - виручка від реалізації продукції за попе-редній період,
Приклад. Обсяги реалізації продукції за видами виробів у звітному періоді за цінами попереднього періоду
Вплив на прибуток змін у структурі реалізованої продукції
4. Вплив на прибуток змін собівартості одиниці продукції
де si1 - собівартість і-го виду продукції у звітному періоді.
Приклад. Вплив на прибуток змін собівартості продукції за видами виробів
Сукупне збільшення собівартості продукції (тобто зменшення прибутку) зумовлюється збільшенням собівартості одиниці продукції:
5. Вплив на прибуток змін собівартості продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції
Приклад. Вплив на прибуток змін собівартості продукції за раху-нок структурних зрушень у складі продукції
6. Сукупний вплив чинників на прибуток від реалізації продукції
7. Загальне збільшення операційного прибутку
де Р1 - операційний прибуток за ЗВІТНИЙ період; ?Р° збільшення інших операційних доходів.
Приклад. Загальне збільшення операційного прибутку
?Р= 1150 - 897 = 223 + 30 = 253тис.грн.
Структуру змін операційного прибутку за чинниками з числовими абсолютними показниками і у відсотках (відповідно до розглянутого прикладу) наведено на рис. 6.
Збільшення операційного прибутку до 253 тис. грн пояснюється збільшенням прибутку від реалізації продукції (88,1 %) та збільшенням інших операційних доходів (11,9 %). Вирішальними чинниками збільшення прибутку від реалізації продукції були такі:
o підвищення цін на реалізовану продукцію (за умови виключення впливу інших чинників цей чинник сприяв би збільшенню операційного прибутку в 10,8 раза порівняно з фактичним рівнем);
o збільшення собівартості реалізованої продукції (внаслідок дії цього чинника за умови незмінності інших чинників операційний прибуток зменшився б майже в 10 разів порівняно з фактичним рівнем).
Оскільки ціни на реалізовану продукцію підвищились більше, ніж її собівартість, то прибуток у загальному підсумку збільшився.
У наведеному прикладі вплив чинника змін у структурі реалізованої продукції виявився неістотним. Загалом у фактичному збільшенні операційного прибутку частка цього чинника становить 2,8 %.
Аналіз взаємозв'язку обсягів виробництва, собівартості та прибутку
В сучасних умовах у фінансовому аналізі слід ураховувати необхідність орієнтації вітчизняних підприємств на маркетинг, виробництво продукції, на яку є постійний попит, за прийнятними для підприємства цінами.
Розглядуваний напрямок фінансового аналізу властивий системі аналізу "директ-костінг". Такий аналіз дає змогу послідовно визначити за критерієм беззбитковості критичні обсяги реалізації; критичний рівень цін реалізації; критичний рівень постійних витрат; критичний рівень змінних витрат на одиницю продукції. При визначенні одного з наведених показників інші вважаються фіксованими.
Розглянемо методику відповідних розрахунків для одно- та багато-номенклатурного виробництва, а також для умов, за яких ціна реалізації продукції залежить від обсягів її реалізації (умови так званої не-досконалої конкуренції).
Основою аналізу є поділ витрат підприємства на такі:
o постійні, або умовно постійні (S ), за певний період; вони за-лишаються незмінними щодо змін обсягів виробництва або ступеня завантаження виробничих потужностей; наприклад, амортизаційні відрахування, орендна плата, відсотки за позиковий капітал, заробітна плата управлінського персоналу, утримання легкового транспорту, оплата послуг зв'язку і охорони та ін. Ці витрати враховуються за місцем виникнення;
o змінні (S), тобто такі, що прямо залежать від зміни завантаження виробничих потужностей або зміни обсягів виробництва: витрати на сировину, матеріали, комплектуючі вироби, заробітну плату робітників-відрядників, технологічні енергоресурси та ін. Носій цих витрат - продукт, виріб;
o сукупні, тобто повна собівартість (S) - сума постійних (S) та змінних (S3MH) витрат:
де Q - обсяг виробництва (реалізації) у натуральних одиницях вимірювання; s . - змінні витрати на одиницю продукції; V- виручка від реалізації продукції; p - ціна реалізації одиниці продукції.
Припускається, що обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації продукції.
Використовуючи наведені раніше рівняння, можна розрахувати критичний обсяг виробництва (Q), тобто обсяг, який забезпечує беззбитковість діяльності підприємства. Це досягається тоді, коли виручка від реалізації продукції дорівнює повній собівартості, тобто
якщо K= Qp, то
звідки
Різниця між ціною реалізації виробу та змінними витратами на один виріб (знаменник останнього рівняння) становить маржинальний дохід на одиницю виробу.
Розрахувавши Qт, можна встановити, скільки одиниць продукції потрібно реалізувати, щоб постійні витрати були покриті маржинальним доходом, який дає кожна реалізована одиниця продукції.
Приклад. Постійні витрати * = 2500 тис. грн; ціна реалізації одиниці продукціїp = 35 тис. грщ змінні витрати на одиницю продукції .. = 22 тис. грн.
Критичний обсяг виробництва
Припустимо, що служба маркетингу наполягає на збільшенні витрат на рекламу; водночас підвищилась орендна плата і тарифи на послуги зв'язку. Унаслідок цього постійні витрати збільшились до 2750 тис. грн. Визначимо, який обсяг продукції треба реалізувати в цих умовах, щоб покрити новий розмір постійних витрат. Обчислюємо:
Визначення критичного обсягу виробництва (точки беззбитковості) ілюструє рис. 7.Суцільною лінією позначено перший варіант постійних витрат, штриховою - другий.
Таким чином, за умови стабільності цін і змінних витрат на одиницю продукції і при збільшенні постійних витрат точка беззбитковості зміщується вправо. Для того щоб покрити постійні витрати в розмірі 2500 тис. грн, достатньо реалізувати 192 одиниці продукції, а для покриття постійних витрат у розмірі 2750 тис. грн потрібно вже реалізувати 211 одиниць продукції. Збільшення обсягу реалізації продукції понад критичне значення забезпечує одержання прибутків (натомість зменшення призводить до збитків).
У діяльності підприємства може постати потреба у визначенні постійних витрат, прийнятних цін реалізації або змінних витрат на одиницю продукції.
Приклад. Виходячи з заданого обсягу реалізації продукції Q = 180 од. (контракти укладені саме на такий обсяг) з фіксованою ціною за одиницю р = 35 тис. грн і заданим рівнем змінних витрат на одиницю продукції і'змін = 22 тис' ГРН визначити критичний для підприємства рівень постійних витрат:
Такий рівень постійних витрат дає змогу підприємству уникнути збитків.
Приклад. Критичний рівень ціни реалізації продукції
Якщо SnoCT = 2500 тис. грн; Q = 200 од.; sЗМШ = 22 тис. грн, то
У разі реалізації продукції за цінами, нижчими за критичні, під-приємство зазнає збитків, а за цінами, що перевищують критичні,

 
 

Цікаве

Загрузка...