WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Комплексний аналіз і рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства - Реферат

Комплексний аналіз і рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства - Реферат

динаміки валюти балансу та його структури;
o джерел власних коштів на основі коефіцієнтів автономії, фінансової стабільності, фінансового лівериджу, забезпеченості власними коштами;
o структури кредиторської заборгованості. Особлива увага звертається на наявність простроченої заборгованості перед бюджетом, з оплати праці та соціального (у тому числі пенсійного) страхування та перед іншими кредиторами;
o активів підприємства та їх структури як з погляду їх участі у виробництві, так і з погляду рівня їх ліквідності;
o структури оборотних засобів на базі коефіцієнта оборотності оборотних засобів, часу обороту, коефіцієнта оборотності запасів та середньої тривалості одного обороту запасів;
o власних обігових коштів і платоспроможності, що визначається такими показниками:
- робочим капіталом (власні оборотні засоби); оптимальний розмір залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, кон'юнктури ринку тощо;
- маневреністюробочого капіталу Мк - часткою запасів у його загальній сумі; коефіцієнтом покриття Кп (критичне значення Кп = 1); якщо Кп 0, то ймовірність банкрутства перевищує 50 % і підвищується зі збільшенням Z.
Ця модель проста, не потребує великого обсягу вихідної інформації, але недостатньо точно прогнозує ймовірність банкрутства. Похибка ? ? = ± 0,65.
За вихідними даними дод. 1.1 за двофакторною моделлю на кінець звітного періоду
Отже, ймовірність банкрутства не перевищує 50 %.
Для того щоб прогноз був точніший, у західній практиці фінансового аналізу застосовують п'ятифакторну модель визначення індексу Z [23; 42]:
де
Критичне значення Z = 2,675. Із цим значенням порівнюється розрахункове значення Z для конкретного підприємства. Якщо Z 2,675, це свідчить про сталий фінансовий стан підприємства.
Незважаючи на привабливість методики, за допомогою якої можна просто отримати кількісну характеристику такого складного поняття,
як банкрутство, застосування індексу істотно обмежується вимогою мати ринкову оцінку власного капіталу К3. Це можливо лише для великих корпорацій, акції яких вільно котируються на фондових біржах. Враховуючи недостатню розвиненість фондового ринку в Україні, звертання переважної більшості українських підприємств до індексу Альтмана буде некоректним.
Українські підприємства можуть застосовувати тест, запропонований Е. Альтманом у 1983 р.
де
Граничне значення індексу Z83 дорівнюватиме 1,23. Крім індексу Альтмана у зарубіжних країнах використовують показник діагностики платоспроможності Конана і Гольдера:
де
Наведені рівняння були отримані методами кореляційного аналізу статистичної вибірки даних щодо 95 малих і середніх промислових підприємств. Наведемо вірогідність затримки платежів для різних значень Z.
У зарубіжній практиці фінансового аналізу відомі також тести на ймовірність банкрутства Лису (Zn) та Таффлера (ZT).
де
Граничне значення ZR = 0,037.
де
Якщо ZT > 0,3 - підприємство має добрі довгострокові перспективи, при ZT < 0,2 - є ймовірність банкрутства.
У практиці фінансового аналізу підприємств в Україні показник Z, як і аналогічні показники, поки що не використовують.
Використання системи формалізованих і неформалізованих показників
Аналітик на власний розсуд вибирає з переліку показники для діагностики банкрутства. Наприклад, на основі пропозицій Комітету з узагальнення практики аудиту (Велика Британія) з урахуванням досвіду й умов діяльності російських підприємств можна запропонувати дворівневу систему показників.
До першої групи належать показники, несприятливі значення яких або тенденції до змін свідчать про можливі фінансові ускладнення: перевищення критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості, надмірне використання короткострокових позик для фінансування довгострокових вкладів, низькі значення показників ліквідності, хронічна нестача обігових коштів, невиконання зобов'язань перед інвесторами, кредиторами, акціонерами, висока питома вага простроченої дебіторської заборгованості та ін.
До другої групи належать показники, які ще не свідчать про загрозу банкрутства, але можуть вважатись першими ознаками небажаного розвитку подій, якщо не вжити термінових запобіжних заходів: втрата провідних фахівців-менеджерів, порушення ритмічності виробництва, недостатня диверсифікація в діяльності підприємства, участь у сумнівних судових справах, недостатня увага до технічного і технологічного оновлення, втрата ключових партнерів та ін.
Не всі з перелічених показників можна взяти з фінансової звітності. Потрібна додаткова інформація. Критичні значення показників можна отримати, оброблюючи методами математичної статистики дані про діяльність підприємств за окремими галузями економіки.
Питання діагностики банкрутства і підтримки платоспроможності вкрай актуальне в Україні, про що свідчить тривала криза неплатежів та її негативні наслідки.
Список використаної літератури
1. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. - 1993. - № 10.
2. Литвин М. И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. - 1995. - № 3.
3. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений: Учебник: Пер. с англ. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1997. -408с.
4. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. з англ. - К.: Основи, 1993. - 384 с.
5. Николаева С. А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система "директ-костинг". - М.: Финансы и статистика, 1993. - 128 с.
6. Операції комерційних банків / Р. Коцовська та ін. - Львів: Центр "Європа", 1997.-228 с.
7. Патров В. В., Ковалев В. В. Как читать баланс. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 254 с.
8. Рабочая тетрадь: Национальные стандарты бухгалтерского учета // Национальный центр экономического образования. - К., 1999.
9. Фінансова діяльність підприємств / О. М. Бандурка та ін. - К.: Либідь, 1998. -312 с.
10. Финансовый анализ деятельности фирмы. - М.: Ист-Сервис, 1995. - 240 с.
11. Финансовый менеджмент: Учеб.-практич. руководство / Е. С. Стоянова и др. - М.: Перспектива, 1993. -268 с.
12. Финансовый менеджмент. - М.: Корпорация "КАРАНА", 1998. - 290 с.
13. Финансы I Под ред. А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1996.
14. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996. -664 с.
15. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 344 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...