WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансової стійкості підприємства - Реферат

Аналіз фінансової стійкості підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Поняття фінансової стійкості
Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість.
Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання. Цей ступінь незалежності можна оцінювати за різними критеріями:
o рівнем покриття матеріальних обігових коштів (запасів*) стабільними джерелами фінансування;
o платоспроможністю підприємства (його потенційною спроможністю покрити термінові зобов'язання мобільними активами);
o часткою власних або стабільних джерел у сукупних джерелах фінансування.
Наведеним критеріям відповідає сукупність абсолютних і відносних показників фінансової стійкості, де враховано нормативні вимоги щодо характеристики фінансового стану підприємств в Україні.
Фінансова стійкість за критерієм стабільності джерел покриття запасів
Розглянемо абсолютні показники фінансової стійкості.
Вартість запасів (3) порівнюється з послідовно поширюваним переліком таких джерел фінансування: власні обігові кошти (ВОК), власні обігові кошти і довгострокові кредити та позики (ВОК + КД); власні обігові кошти, довго- та короткострокові кредити і позики (ВОК + КД + Кк). Згідно з цим сума власних обігових коштів визначається як різниця між власним капіталом (ВК) та вартістю необоротних активів (НА), на покриття якої насамперед спрямовується власний капітал, тобто
Наявність власних обігових коштів, тобто додатне значення ВОК - мінімальна умова фінансової стійкості.
Загальноприйнятою формулою визначення власних обігових коштів (інші назви цього показника - робочий капітал; капітал, що функціонує) є різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями, або різниця між сумою власного капіталу і довгострокових зобов'язань та необоротними активами. Отже, власні обігові кошти є частиною обігових коштів, яка фінансується за рахунок власних коштів та довгострокових зобов'язань. При цьому останні прирівнюються до власних коштів, хоча вони не є такими.
Для визначення типу фінансової стійкості розмір власних обігових коштів розраховують як різницю між власним капіталом і необоротними активами.
Відповідно до забезпеченості запасів згаданими варіантами фінансування можливі чотири типи фінансової стійкості.
1. Абсолютна стійкість - для забезпечення запасів (3) достатньо власних обігових коштів; платоспроможність підприємства гарантована:
2. Нормальна стійкість - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована:
3. Нестійкий фінансовий стан - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити:
4. Кризовий фінансовий стан - для забезпечення запасів не вистачає "нормальних" джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство:
Для визначення типу фінансової стійкості підприємства за даними балансу (див. дод. 1.1) складають агрегований баланс, позиції активу і пасиву якого за ступенем агрегації відповідають меті аналізу (табл. 27).
У табл. наведено приклад аналізу фінансової стійкості підприємства за даними агрегованого балансу.
Таким чином, за звітний період якісно змінився тип фінансової стійкості підприємства: воно перейшло з нестійкого фінансового стану до нормального насамперед завдяки збільшенню власного капіталу та одночасному зменшенню запасів.
Забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, її зовнішнім проявом, а наслідком є платоспроможність (ліквідність).
Показники платоспроможності (ліквідності)
Поряд з абсолютними показниками фінансової стійкості доцільно розраховувати сукупність відносних аналітичних показників - коефіцієнтів ліквідності. Основними з них є коефіцієнти поточної, швидкої та абсолютної ліквідності.
Знаменник в усіх наведених показників один і той самий - поточні пасиви, тобто термінові невідкладні зобов'язання. Аналітик поступово зменшує розмір чисельника до абсолютно ліквідного (грошові кошти).
1. Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття, загальної платоспроможності)
Значення Кл п показує, скільки грошових одиниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових, тобто невідкладних зобов'язань. Критичне значення К = 1. Значення К = 1 - 1,5 свідчить про те, що підприємство вчасно ліквідовує борги.
Приклад
де 0, 1 - індекси, що характеризують значення К відповідно на початок і кінець року.
2. Коефіцієнт ліквідності швидкої
Приклад.
3. Коефіцієнт ліквідності абсолютної
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно перебувати в межах 0,2-0,35 [11; 12]. Коефіцієнт характеризує здатність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.
Отже, у підприємства не вистачає грошових коштів на покриття невідкладних зобов'язань. Протягом звітного року показник абсолютної ліквідності зменшився в 5 разів і перебуває далеко за межами припустимого (критичного) рівня.
Оцінювання ринкової стійкості підприємства
Ринкова стійкість визначається показниками, що характеризують рентабельність підприємства, ефективність менеджменту, ділову активність, інвестиційну діяльність, дивідендну політику тощо.
Розглянемо сукупність показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства щодо самостійності, незалежності у використанні власних коштів.
Відповідно до стандартів фінансової звітності саме ці показники відображають напрямок фінансової діяльності підприємства. За визначенням, це діяльність, яка зумовлює зміни розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.
За критерієм вартості залучення капіталу, а також ураховуючи позитивний вплив фінансового важеля, підприємству було б вигідно фор-мувати свої активи насамперед за рахунок позикових коштів. Проте якщо величина позикових коштів значно перевищує власні, підприємству загрожує банкрутство, оскільки позичальники можуть водночас виставити вимоги щодо повернення боргів.
Співвідношення між власними і позиковими коштами визначає на-перед фінансову стійкість підприємства у довгостроковому плані. Підприємство з неризиковим співвідношенням упевненіше почувається на ринку капіталу за рахунок додаткової емісії акції, облігацій або кредитів банків.
У світовій та вітчизняній практиці використовують сукупність показників для аналізу фінансової стійкості підприємства з погляду структури джерел фінансування.
1. Коефіцієнт автономії (незалежності), або коефіцієнт концентрації власного капіталу,
Коефіцієнт Кавт характеризує частку власників підприємства в загальній сумі авансованих коштів. Що більше значення цього показника, то більшою є фінансова стійкість підприємства і незалежність його від кредиторів. У загальній суміфінансових ресурсів частка власного капіталу не повинна бути меншою від 50 %, тобто Кавт > 0,5 [12].
Мінімальне значення коефіцієнта автономії (К = 0,5) свідчить про те, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. Приклад.
Отже, коефіцієнт К за звітний період підвищився, а ризик появи фінансових труднощів у майбутньому зменшився. 2. Коефіцієнт фінансової залежності
Цей показник обернений до коефіцієнта автономії. Збільшення коефіцієнта КА, у часі свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємств, і навпаки. Якщо КА = 1, підприємство не має позик. Показник фінансової залежності використовують у детермінованому факторному аналізі, наприклад в аналізі чинників рентабельності власного

 
 

Цікаве

Загрузка...