WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз рентабельності - Реферат

Аналіз рентабельності - Реферат

невеликих зусиль отримання помітного результату, дія фінансового важеля полягає в тому, що незначні зміни валового прибутку можуть спричинити істотні зміни рентабельності власного капіталу.
Рівень фінансового важеля
Якщо частка позикового капіталу становить 30 %, то зміна валового прибутку на 1% спричинює збільшення RnK на 1,6%, при П/К = 50 % - на 2,62 %, при П/К = 80 % - на 63 14%. Точка перетину на рис. 11 відповідає валовому прибутку 1600 тис. грн, тобто значення показника Rвк не змінюється при різних значеннях П/К (фінансовий важіль нейтральний). Якщо прибуток менший, підприєм-ству доцільно нарощувати капітал за критерієм Rвк, використовуючи власні джерела (від'ємний фінансовий важіль), якщо прибуток більший, доцільно залучати позикові кошти (додатний важіль).
Слід зважати також на зворотний напрямок дії фінансового важеля. При незначному зменшенні валового прибутку рентабельність власного капіталу істотно знизиться на підприємстві з високим фінансовим важелем і несуттєво - з низьким.
П'ятифакторна модель рентабельності власного капіталу
Перелік показників-співмножників, що визначають рентабельність власного капіталу, можна розширити. Йдеться про такі важливі показники фінансового стану підприємства, як ліквідність, оборотність поточних активів, співвідношення термінових зобов'язань і капіталу підприємства.
Розширена формула для визначення впливу чинників на рентабельність власного капіталу має вигляд
де ПА, ПП - відповідно поточні активи та пасиви за даними балан-су підприємства.
П'ятифакторна модель включає такі показники: рентабельність ре-алізації, коефіцієнт фінансової залежності, частка термінових зобов'язань у валюті балансу, коефіцієнт загального покриття (поточної платоспроможності), оборотність поточних активів.
Для розглядуваного наскрізного прикладу рентабельність власного капіталу за звітний період обчислюється як добуток наведених показників:
де 1975, 4170 - середньорічні поточні пасиви і поточні активи.
Наведену формулу з метою розширення аналітичних висновків можна доповнити таким співмножником, як коефіцієнт реінвестування чистого прибутку К (частка чистого прибутку, що спрямовується на нагромадження; за визначенням [3] - нерозподілений прибуток). У результаті отримаємо коефіцієнт нарощування власного капіталу за рахунок прибутку ДВК, який визначається відношенням реінвестованого прибутку до власного капіталу:
де Pr - частка реінвестованого прибутку.
У розглядуваному прикладі Яш за розміром власного капіталу на початок звітного періоду
Коефіцієнт реінвестування чистого прибутку
де 600 - реінвестований (нерозподілений) прибуток, тис. грн. Темп збільшення власного капіталу
Перевірка за даними балансу: 5290 100-100 = 12%, де 5290 - власний капітал на кінець звітного періоду (без урахування його збільшення за рахунок пайових внесків), тис. грн.
Підвищення рентабельності власного капіталу і коефіцієнта реінвестування прибутку за умов збереження пропорцій між фінансовими показниками, визначеними за три- або п'ятифакторною моделлю, де-термінує темп збільшення виручки від реалізації продукції :
У розглядуваному прикладі прогнозний рівень темпу збільшення виручки
Аналіз рентабельності виробничих фондів
Факторна модель рентабельності виробничих фондів може бути подана так:
Кількісну оцінку впливу окремих чинників на рівень рентабельності виробничих фондів визначають методом ланцюгових підстановок або інтегральним методом оцінювання впливу чинників.
Наведемо приклад аналізу впливу чинників на рівень рентабельності виробничих фондів.
Рівень рентабельності виробничих фондів за звітний рік становить 26,29 %, а за попередній - 22,49 %, тобто рентабельність збільшилась на 3,8 пункта.
Вплив чинників на зміну рівня рентабельності розраховують методом ланцюгових підстановок.
1. Збільшення частки прибутку на 1 грн реалізованої продукції спричинило підвищення рівня рентабельності на 3,09 пункта (25,58 -- 22,49), де 25,58 = 12 : (26,18 + 20,73) ? 100 %.
Інакше кажучи, визначаємо, на скільки пунктів змінився б рівень рентабельності фондів, якби вони використовувались з ефективністю попереднього періоду. Тим самим виокремлюємо вплив прибутку реалізованої продукції.
2. Збільшення фондомісткості, або зменшення фондовіддачі основ-них виробничих фондів, призвело до зниження рентабельності фондів на 0,17 пункта (25,41 - 25,58), де 25,41 = 12 : (26,5 + 20,73) ? 100 %.
У цьому разі виключається вплив коефіцієнта закріплення обігових коштів, оскільки в розрахунку він береться на рівні попереднього періоду.
3. Зменшення коефіцієнта закріплення оборотних виробничих фон-дів, тобто прискорення їх оборотності, спричинило підвищення рентабельності виробничих фондів на 0,88 пункта (26,29 - 25,41).
Таким чином, рентабельність фондів за наведеними чинниками за-галом підвищилася на 3,8 пункта (3,09 - 0,17 + 0,88), що відповідає загальній зміні рентабельності фондів за звітний період порівняно з попереднім.
Список використаної літератури
1. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. - 1993. - № 10.
2. Литвин М. И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. - 1995. - № 3.
3. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений: Учебник: Пер. с англ. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1997. -408с.
4. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. з англ. - К.: Основи, 1993. - 384 с.
5. Николаева С. А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система "директ-костинг". - М.: Финансы и статистика, 1993. - 128 с.
6. Операції комерційних банків / Р. Коцовська та ін. - Львів: Центр "Європа", 1997.-228 с.
7. Патров В. В., Ковалев В. В. Как читать баланс. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 254 с.
8. Рабочая тетрадь: Национальные стандарты бухгалтерского учета // Национальный центр экономического образования. - К., 1999.
9. Фінансова діяльність підприємств / О. М. Бандурка та ін. - К.: Либідь, 1998. -312 с.
10. Финансовый анализ деятельности фирмы. - М.: Ист-Сервис, 1995. - 240 с.
11. Финансовый менеджмент: Учеб.-практич. руководство / Е. С. Стоянова и др. - М.: Перспектива, 1993. -268 с.
12. Финансовый менеджмент. - М.: Корпорация "КАРАНА", 1998. - 290 с.
13. Финансы I Под ред. А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1996.
14. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996. -664 с.
15. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 344 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...