WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз рентабельності - Реферат

Аналіз рентабельності - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз рентабельності
Показники рентабельності
У фінансовому аналізі використовують різні показники рентабельності. Усі вони відносні й показують, скільки одиниць прибутку (балансового, чистого, операційного, оподаткованого тощо) отримують на одиницю реалізованої продукції (активів, виробничих фондів, власного капіталу тощо).
Інакше кажучи, при визначенні показників рентабельності в чисельнику завжди буде прибуток. Сукупність показників рентабельності всебічно відбиває ефективність виробничої (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності підприємства і відповідає інтересам учасників економічного процесу (рис. 9).
Основні показники рентабельності, наведені в табл. 10, розраховують за вихідними даними фінансової звітності, а саме: за формами № 1 "Баланс" і № 2 "Звіт про фінансові результати".
На рівень показників рентабельності, які, по суті, є узагальнюючими, впливає багато чинників, що відбивають різні аспекти діяльності підприємства. Певна річ, позитивні чинники сприяють підвищенню рентабельності. Завдання фінансового аналітика - кількісно оцінити вплив кожного чинника на рентабельність, тобто оцінити саме його внесок. Регулюючи розмір чинників з урахуванням їх взаємозв'язку, можна досягти бажаного рівня рентабельності.
Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції
Визначимо вплив на зміну рентабельності таких чинників, як зміна цін та собівартості реалізованої продукції.
Позначимо рентабельність продукції попереднього та звітного періодів відповідно RQ0 та RQ1 . Загальна зміна рентабельності
Рентабельність реалізованої продукції
де P0, Р1 - прибуток від реалізації продукції за період відповідно попередній та звітний,
S0 , S1 - собівартість реалізованої продукції за період відповідно попередній та звітний; V0 , V1 - чиста виручка від реалізації продукції за період відповідно попередній та звітний. Тоді
Вплив на зміну рентабельності цінового чинника ARP розрахову-ють за методом ланцюгових підстановок. При цьому поки що припус-каємо, що собівартість не змінюється, тобто залишається на рівні попереднього року:
Припускаючи, що виручка від реалізації не змінюється, а береться на рівні звітного року, вплив фактора змін собівартості
Сума впливу двох наведених чинників відповідає загальній зміні рентабельності за період
Приклад розрахунку (за вихідними даними табл. 4 або 6):
Отже, рентабельність реалізованої продукції збільшилась завдяки підвищенню цін. Водночас збільшення собівартості зменшило рентабельність. Якщо зміни рентабельності (0,0153) узяти за 100 %, то вплив ціни дорівнюватиме +498,7 %, а собівартості - -398,7 %. Інакше кажучи, завдяки підвищенню цін (при стабільній собівартості) рентабельність могла збільшитись майже в 5 разів
Але
збільшення собівартості (за умов стабільних цін реалізації) призвело
до зменшення рентабельності майже в 4 рази
Аналіз рентабельності капіталу (активів)
Рентабельність капіталу (активів), або економічна рентабельність [37], визначається за формулою
де PQ - прибуток від реалізації продукції; А - активи (валюта балансу).
Якщо чисельник і знаменник помножити на чисту виручку від реалізації продукції V, то рентабельність активів можна вважати добутком двох показників-співмножників, а саме: рентабельності реалізованої продукції RQ та ресурсовіддачі, або оборотності активів 0А, або коефіцієнта трансформації K. Економічний зміст коефіцієнта K полягає в тому, що він показує, скільки виручки підприємство отри-має від реалізації з кожної грошової одиниці, вкладеної в активи підприємства, тобто
У розглядуваному прикладі рентабельність капіталу за звітний період
або
Взаємозв'язок впливу на рентабельність капіталу (активів) двох чинників - рентабельності реалізації та оборотності капіталу - показано на рис. 10.
Кожна точка кривої трансформації показує, яким має бути поєднання рентабельності продукції і оборотності капіталу, щоб рентабельність капіталу становила 12 % (суцільна лінія). Штрихова лінія відповідає рентабельності активів у розмірі 20 %.
Регулювання рентабельності капіталу зводиться до впливу на рентабельність продукції та оборотність активів. Якщо рентабельність продукції збільшити неможливо, то, збільшуючи оборотність залучених ресурсів, збільшують рентабельність капіталу.
Оборотність капіталу в цілому та його складових (основних та обігових коштів, у тому числі запасів, дебіторської заборгованості, коштів тощо) має виняткове значення для оцінювання фінансового стану підприємства, його ділової активності.
Аналіз рентабельності власного капіталу
У практиці фінансового аналізу в розвинених країнах рентабельність власного капіталу вважають найважливішим підсумковим показником, де фокусуються результати всіх напрямків діяльності підприємства. При цьому розглядаються три- і п'ятифакторні моделі рентабельності.
Трифакторна модель рентабельності власного капіталу
Ще понад 100 років тому фінансові менеджери фірми "Дюпон" запропонували рентабельність власного капіталу RBK визначати як добуток рентабельное, реалізації за чистим прибутком RQ *, оборотності активів Од та коефіцієнта фінансової залежності (відношення сукупного капіталу до власного) *"ф3, тобто
де Р - чистий прибуток; V - чиста виручка від реалізації продукції; A - активи; П- пасиви.
Отже, рентабельність власного капіталу залежить від змін рента-бельності продукції (операційна діяльність підприємства), ресурсовіддачі (інвестиційна діяльність) і співвідношення сукупного та позикового капіталу (фінансова діяльність). Це ілюструє рис. 10.
Приклад. Чистий прибуток становить 840 тис. грн, середньорічний розмір власних коштів - 5240 тис. грн (р. 380,430 та 630 форми № 1), чиста виручка від реалізації - 10000 тис. грн, середньорічна валюта балансу - 8365 тис. грн.
З наведеної трифакторної моделі рентабельності власного капіталу випливає, що на її значення істотно впливає збільшення частки позикових коштів, тобто так званий фінансовий ліверидж (важіль), який супроводжується підвищенням ризику втрати підприємством фінансової незалежності.
З огляду на цей ризик фінансовий аналітик визначає і регулює рівень фінансового важеля, з'ясовує, на скільки відсотків зміниться рентабельність власного капіталу при зміні валового прибутку (ВП) на 1 % за умов різних часток позикового капіталу в пасивах підприємства.
Проілюструємо дію фінансового важеля на прикладі, наведеному на рис. 11 та в табл. 11.
Аналогічно до дії механічного важеля, що передбачає внаслідок прикладання

 
 

Цікаве

Загрузка...