WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат

Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат

періоду, тобто сума наявних цінних паперів зменшилась на 583,8 тис. грн., що складає 37,13% від залишку на початок року. Операції проводились лише з облігаціями республіканських позик, ні акції, ні інші цінні папери не були задіяні. Дивіденди та проценти отримані становили 724,6 тис. грн.
Дирекція надає широке коло послуг по вексельному обігу:
" авалювання та доміциляція;
" інкасація векселів;
" надання кредитів авальованими векселями та під заставу векселів.
Характеристика вексельних операцій представлена в таблиці 2.
Таблиця 2.
Доходи отримані Чернівецькою дирекцією Укрсоцбанку
від проведення операцій з векселями
за 1998 рік
тис. грн.
№ п/п
Найменування операцій Кількість укладених угод Кількість векселів по операціях Сума векселів за номіналом Дисконт Процент по про-центних векселях Комісійні винагороди Інші винагороди Всього доходів (6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Врахування (перевраху-вання) вексе-лів
20
128
4595,6
15
865,2
0
0
880,2
2 Акцептний кредит
-
-
-
-
-
-
-
-
3 Авалювання векселів
44
184
8050,4
0
0
113,8
5,2
119
4 Купівля-про-даж векселів
-
-
-
-
-
-
-
-
5 Доміциляція 72 114 3807,6 0 0 7,4 0 7,4
6 Інкасування векселів
-
-
-
-
-
-
-
7 Інші комісійні операції
126
210
4002,4
0
0
28,2
0
28,2
8 Всього 262 636 20456 15 865,2 149,4 5,2 1034,8
Як випливає з таблиці за 1998 рік Дирекцією було укладено 262 угоди з векселями. З них: 72 операції доміциляції (27,5 % від загальної кількості операцій з векселями), 44 - авалювання векселів (16,8 %), 20 - врахування (переврахування) векселів (7,6%). В цих операціях було задіяно 426 векселів при загальній кількості векселів, які брали участь у вексельних операціях 636. Сума векселів за номіналом склала 20456 тис. грн. Сума доходів за вексельними операціями склала 1034,8 тис. грн. З них: дисконт - 15 тис. грн. (1,45% від загальної суми доходів); процент по процентних векселях - 865,2 тис. грн. (83,61%); комісійні винагороди - 149,4 тис. грн. (14,44%); інші винагороди - 5,2 тис. грн. (0,50%).
Банк є провідним учасником ринку реєстраторських послуг. Чернівецька облдиреція, як підрозділ незалежного реєстратора АКБ "Укрсоцбанк", здійснює послуги з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів 13 емітентів, з якими банк заключив угоду. Станом на 01.01.99 року дирекція обслуговує близько 30 тис. рахунків власників іменних цінних паперів, де здійснюється облік та перехід прав власності на цінні папери, випущені в безготівковій формі. Дохід від реєстраторської діяльності за минулий рік склав 37,53 тис. грн.
В 1998 році здійснено близько 70 переоформлень прав власності на акції номінальною вартістю 61,15 тис. грн.
Розширилось коло клієнтів, яким дирекція надавала брокерські (посередницькі) послуги з купівлі та продажу цінних паперів за договорами комісії. Так, впродовж року за їх дорученням було придбано більше 2 тисяч облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 180 тис. гривень і отримано дохід в сумі 138.23 тис. грн.
Минулорічний доход від операцій з цінними паперами в 2,2 рази перевищує суму, отриману в 1997 році, і дорівнює 1221,58 тис. грн., або 6,4 % від загальних доходів банку. В той час як за 1997 рік він збільшився в 1,95 рази (порівняно з 1996 роком) і зріс з 283,453 тис. грн. до 555,265 тис. грн. Динаміка доходів від операцій на РЦП показана на мал.1. Структура доходів в1998 році була наступною: доход від посередницьких послуг - 138,23 тис. грн., доход від операцій з векселями - 1034,8 тис. грн., від реєстраторських послуг - 37,53 тис. грн.
?
Мал. 1. Динаміка доходів, отриманих Чернівецькою дирекцією від операцій на фондовому ринку.
Висновки.
Аналізуючи тенденції та перспективи розвитку фондового ринку України можна зробити висновок, що незважаючи на усі проблеми і негаразди притамані перехідному періоду української економіки, він все більше активізується і стає невід'ємним елементом ринкової системи України. І важливу роль в цьому процесі відіграють комерційні банки. Саме комерційні банки здатні активно брати участь у фондових операціях, сприяти формуванню і розширенню вторинного ринку цінних паперів, задовільняти потреби інвесторів, які невпинно зростають. Звичайно існує багато об'єктивних і суб'єктивних факторів, які негативно впливають на фондовий ринок України і стримують його подальший розвиток. Їх нейтралізація вимагає багато часу, зусиль, проведення невідкладних заходів, основні з яких наведені в пункті 1.2. Не всі українські банки згодні відступити від традиційних шляхів отримання прибутку і поринутиу у нову для них стихію фондового ринку. Ризик, на який йшов "Укрсоцбанк", освоюючи нові види операцій, себе виправдав, оскільки на даному етапі банк займає провідне місце на ринку послуг, пов'язаних з цінними паперами. Здійснюючи діяльність на фондовому ринку "Укрсоцбанк" постійно зустрічається з проблемами, притаманними перехідному періоду української економіки. Великі обсяги неповернених кредитів розпорошують банківські активи, нестійка кон'юнктура ринку та недостатність капіталу роблять проблематичним фінансування серйозних і довгострокових проектів у виробничій сфері. В цих умовах діяльність банку на фондовому ринку стає все більш перспективною.
Чернівецька обласна дирекція АКБ "Укрсоцбанк" проводить цілу серію операцій з цінними паперами. Серед них переважають операції з облігаціями внутрішніх державних позик та векселями. Операції з векселями включають їх авалювання, доміциляцію, надання кредитів авальованими векселями та під заставу векселів. Важливим напрямком фондових операцій є реєстраторські послуги, які дирекція надає як підрозділ незалежного реєстратора "Укрсоцбанку".
Минулорічний доход від операцій з цінними паперами в 2,2 рази перевищує суму, отриману в 1997 році, і дорівнює 1221,58 тис. грн., або 6,4 % від загальних доходів банку. З них: доход від посередницьких послуг - 138,23 тис. грн.,доход від операцій з векселями - 1034,8 тис. грн., від реєстраторських послуг - 37,53 тис. грн.
Для підвищення ефективності даних операцій з цінними паперами необхідно здійснити ряд заходів:
1. Здійснювати торгові операціії з векселями, тобто їх купівлю - продаж, тим самим збільшуючи загальний обсяг операцій з цінними паперами і відповідно прибуток.
2. Включити до операцій з цінними паперами операції по інкасуванню та акцептуванню векселів.
3. Залучити до обігу поряд з облігаціями внутрішніх державних позик акції, ощадні сертифікати та інші види цінних паперів.
4. Розширити коло клієнтів, яким надаються реєстраторські та комісійні послуги.
Для реалізації даних заходів слід дещо розширити повноваження працівників відділу цінних паперів. До їх компетенції крім традиційних обов'язків повинні належати:
" вибір цінних паперів, які залучаються до

 
 

Цікаве

Загрузка...