WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат

Операції комерційних банків на фондовому ринку - Реферат


Випускна робота на тему:
"Операції комерційних банків
на фондовому ринку"
(на прикладі Чернівецької обласної дирекції АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк")
ЗМІСТ
Вступ...................................................................................................3
1. Фінансовий ринок як механізм перерозподілу капіталу.
1.1. Фондовий ринок як складова частина фінансового ринку............................................................................................................5
1.2. Характеристика сучасного фондового ринку України.......15
1.3. Вплив банківської системи на фондовий ринок..................25
2. Особливості діяльності Чернівецької облдирекції "Укрсоцбанк" на фондовому ринку.
2.1. Загальна характеристика Чернівецької обласної дирекції акціонерно - комерційного банку соціального розвитку
"Укрсоцбанк" ...........................................................................................28
2.2. Основні операції Чернівецької облдирекції "Укрсоцбанк" на ринку цінних паперів..........................................................................33
Висновки..........................................................................................53
Список використаної літератури...................................................56
?
Вступ.
Ринок цінних паперів є важливим елементом ринкової інфраструктури і об'єктом державного регулювання. В Україні він перебуває в стадії формування, якій властивий пошук форм та інструментів, що визначили б норми поведінки основних учасників обміну специфічного товару - цінних паперів.
Великий потенціал активiзації інвестицiйної полiтики має банкiвська система. До останнього часу комерційнi банки значною мiрою усувалися вiд кредитування реального сектора економіки. Більша частина комерцiйних банкiв не мають достатнього капіталу для фiнансування серйозних і довгострокових проектiв у виробничiй сфері. Вони в основному зорiєнтованi на здiйснення операцiй чи кредитування переважно "своїх" невеликих i середніх торговельних пiдприємств, власних фiрм, структур, або придбання цінних паперiв.
Незначна ж кiлькiсть провiдних банкiв, здатних здiйснювати весь спектр банкiвських операцiй, переживають великi труднощi. Передусiм це пов'язано із значними обсягами неповернених кредитiв, у результатi чого чимала частка банкiвських активiв виявилася розпорошеною та знецiненою. До того ж, по - сутi вiдсутнiй дiйовий механiзм санації, реструктуризації i банкрутства банкiв, пiдвищення рiвня їх капiталiзації. Тому тривалий час операції з цінними паперами залишались або взагалі поза увагою комерційних банків, або обмежувались їх купівлею - продажем.
Але останнім часом ситуація значно змінилася і на сучасному етапі розвитку ринкових відносин до компетенції українських банків можна віднести широкий спектр операцій з цінними паперами. Ці операції є відносно новими, але надзвичайно перспективними, беручи до уваги активізацію фондового ринку України, основними учасниками якого виступають комерційні банки. Саме тому дана робота присвячена двом актуальним питанням: фондовому ринку та комерційним банкам, а саме їх взаємодії - операціям комерційних банків на фондовому ринку України.
Предметом дослідження є теоретичні аспекти діяльності комерційних банків на фондовому ринку. Об'єктом дослідження - діяльність на ринку цінних паперів Чернівецької обласної дирекції АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк". Структура роботи включає два розділи.
В першому розділі розглядається суть та риси фондового ринку як складового елементу фінансового ринку, подається характеристика сучасного фондового ринку України, тенденції його розвитку, проблеми та шляхи їх подолання, комерційні банки розглядаються як суб'єкти ринку цінних паперів України.
Другий розділ безпосередньо присвячений операціям комерційних банків на фондовому ринку на прикладі конкретного комерційного банку. У розділі розглядаються як теоретично можливі так і реальні операції дирекції з цінними паперами в 1998 році, їх структура, динаміка доходів від фондових операцій.
В роботі використані нормативні документи України стосовно фондового ринку та регулювання діяльності комерційних банків в галузі цінних паперів, звіти про діяльність облдирекції в 1998 році, широке коло публікаційних матеріалів, запропоновані практичні рекомендації по вдосконаленню діяльності дирекції з цінними паперами.
?
1. Фінансовий ринок як механізм перерозподілу капіталу.
1.1. Фондовий ринок, як складова частина фінансового ринку.
Фінансовий ринок - це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами та заставодавцями за допомогою посередників на основі попиту та пропозиції на капітал. Фінансовий ринок є сукупністю кредитно-фінансових інститутів, що спрямовують потік грошових коштів від власників до заставодавців і назад.
Сучасний фінансовий ринок - це складна структура з багатьма учасниками, фінансовими посередниками, що оперують різноманітними фінансовими інструментами та виконують широкий набір функцій з обслуговування та управління, як інвестиційними зокрема, так і взагалі економічними процесами.
Фінансовий ринок поділяється на грошовий ринок та ринок капіталів (див. схему 1.).
Схема 1. Структура фінансового ринку
Розглянемо конкретно складові елементи цієї схеми.
Під грошовим ринком розуміється ринок короткострокових кредитних операцій (до одного року). В свою чергу грошовий ринок поділяється на обліковий, міжбанківський та валютний ринки. До облікового ринку відносять той, на якому основними інструментами є казначейські та комерційні векселі, інші види короткострокових зобов'язань (цінні папери). Таким чином, на обліковому ринку обертається величезна маса короткострокових цінних паперів, головна характеристика яких - висока ліквідність та мобільність. [50,c.243]
Міжбанківський ринок - це частина ринку позичкових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються та розміщуються банками між собою, переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі строки.
Валютні ринки обслуговують міжнародний платіжний оборот, пов'язаний зі сплатою грошових зобов'язань юридичних та фізичних осіб різних країн.
Ринок капіталів охоплює середньо- та довгострокові кредити, а також акції та облігації. Він поділяється на ринок цінних паперів (середньо- та довгострокових) та ринок середньо- та довгострокових банківських кредитів. На відміну від грошового ринку, який задовольняє в основному короткострокові потреби, ринок капіталів забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах. Задача РЦП - забезпечити найбільш повний та швидкий перелив заощаджень в інвестиції по ціні, яка влаштовувала б обидві сторони.
Таким чином, ринок цінних паперів являється тією частиною фінансового ринку яка охоплює, як кредитні відносини так і відносини співвласності. Учасниками ринку цінних паперів є емітенти цінних паперів, інвесторита інвестиційні інститути. [50, c.255]
Емітент цінних паперів - це

 
 

Цікаве

Загрузка...