WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Склад і особливості складання фінансової звітності AT - Реферат

Склад і особливості складання фінансової звітності AT - Реферат

скоригованого ПНА.
У розділі "Рух коштів у результаті фінансової діяльності" Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) AT відображають за статтею "Сплачені дивіденди" суму дивідендів, сплачених грошима, а за статтею "Інші платежі" - використання коштів для викупу раніше випущених акцій.
У Звіті про власний капітал (форма № 4) є статті, за якими наводяться дані про зменшення власного капіталу AT за рахунок викупу акцій, анулювання викуплених акцій, зменшення номінальної вартості акцій, а також про перепродаж викуплених акцій.
Великий обсяг інформації міститься у примітках до фінансових звітів AT. По-перше, це стосується облікової політики, а також інформації, що містить додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості та доцільності.
За національними стандартами бухгалтерського обліку України підприємство повинно висвітлювати вибрану облікову політику, описуючи принципи оцінки статей звітності. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО 1, 1997 р.) містять докладніші рекомендації щодо розкриття облікової політики. У них зазначається, що підприємство зобов'язане перерахувати конкретні аспекти облікової політики, необхідні для правильного розуміння фінансових звітів, а саме: визнання доходів; принципи консолідації, включаючи дочірні підприємства та асоційовані компанії; об'єднання компаній; спільні підприємства; визнання та амортизація матеріальних і нематеріальних активів; капіталізація витрат на позики та інших витрат; будівельні контракти; інвестиційна власність; оренда; витрати на наукові дослідження і розробки; запаси; податки, включаючи відкладені; резерви; витрати на виплати працівникам; хеджування; зазначення господарських і географічних сегментів та основи розподілу витрат між ними; облік інфляції; державні гранти.
Діяльність підприємства висвітлюється з різних боків. Зазначені міжнародні стандарти вимагають надавати додаткову інформацію не тільки про підприємство загалом, а й про його складові - сегменти. З цією метою виокремлюються господарські та географічні сегменти, щодо яких у примітках зазначаються такі показники: дохід сегмента; витрати; результати діяльності; активи; зобов'язання; собівартість основних засобів і нематеріальних активів, придбаних протягом певного періоду; амортизація; негроїдові витрати (інші, крім амортизаційних відрахувань); частка підприємства у чистому прибутку або збитках асоційованої компанії, спільного підприємства або інші інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, якщо майже всі операції асоційованої компанії здійснюються в межах тільки цього сегмента, і сума пов'язаних з цим інвестицій.
У примітках до фінансових звітів AT повинні подати таку інформацію:
o про загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які передбачається підписка, а також на які здійснено підписку порівняно з передбаченою;
o про загальний розмір коштів, отриманих під час підписки, як плата за акції у грошовій формі (із зазначенням кількості акцій), у вигляді майна (із зазначенням його вартості та
кількості акцій) і в іноземній валюті (із зазначенням кількості акцій і курсу валюти);
o про акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями (зазначають кількість випущених акцій разом з несплаченою частиною статутного капіталу; номінальна вартість акції; зміни протягом звітного періоду щодо кількості акцій, що перебувають в обігу; права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів і повернення капіталу; акції, що належать безпосередньо товариству, його дочірнім та асоційованим підприємствам; перелік засновників і кількість акцій, що є власністю членів виконавчого органу; перелік осіб, частка яких у статутному фонді перевищує 5 %; акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та контрактами із зазначенням їх термінів і сум);
o про накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;
o про суму, що включена (або не включена) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.
Крім форм фінансової звітності, обов'язкових для всіх підприємств, ВАТ зобов'язані регулярно (щорічно) складати і подавати в ДКЦПФР звіт за формою, затвердженою рішенням цієї комісії, а також публікувати після прийняття звіту комісією в одному з офіційних друкованих видань інформацію про фінансово-господарську діяльність та пояснення. Звіт, що подається в ДКЦПФР, повинен містити такі розділи: "Основні відомості про емітента", "Відомості про цінні папери емітента", "Опис бізнесу", "Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента". Розділ "Опис бізнесу" крім даних, включає текстову частину, де в довільній формі висвітлюється така інформація:
o стисла історія підприємства, важливі події його розвитку;
o організаційна структура емітента, назва та місцезнаходження дочірніх підприємств, філій, представництв, їх роль та перспективи розвитку;
o опис вибраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);
основні види продукції (послуг), що виробляє (надає) емітент, перспективи виробництва окремих товарів, залежність його від сезонних змін; основні ринки збуту та клієнти; канали збуту і методи продажу; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості розвитку галузі виробництва, в якій діє емітент; рівень упровадження нових технологій; введення нових тарифів; конкуренція в галузі; особливості продукції емітента порівняно з продукцією конкурентів;
суттєві проблеми, що впливають на діяльність емітента, ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; факти сплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства;
вибрана політика щодо фінансування діяльності; достатність робочого капіталу на поточні потреби; можливі шляхи поліпшення ліквідності за оцінками фахівців емітента; вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду і дані про очікувані прибутки від їх виконання;
прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового становища, опис суттєвих факторів, які можуть вплинути на діяльність у майбутньому; опис політики емітента щодо досліджень та розробки за звітний рік); інша інформація, що може бути суттєвою для оцінки інвестором фінансового становища та результатів діяльності підприємства.
Список використаної літератури
1. Мозговий О. Фондовий ринок нарощує м'язи // Уряд, кур'єр. - 2000. - № 9. - С 4.
2. Мозговий О. Фондовий ринок України: сучасний стан // Уряд, кур'єр. - 2000.-№ 140. - С 5.
3. Муравйов А., Савулькін Л. Корпоративне управління та його вплив на поведінку приватизованих підприємств // Про приватизацію: Держ. інформ.бюл. - 1999. - № 1.-С 51-56.
4. Нарский В., Краев А., Коньков И. Американские депозитарные расписки - средство привлечения зарубежных инвестиций // Фин. бизнес. - 1999.-№ П.-С. 44-47.
5. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. з англ. - К.: Вік; Глобус, 1992.
6. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ. / С. Росс и др. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.
7. Павлова Л. П. Финансы предприятий. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
8. Петруня Ю. Є. Індивідуальні інвестори на ринку акцій України: мотиви діяльності // Фінанси України. - 1999. - № 5. - С. 11-15.
9. Пишпек С И. Корпоративные отношения в экономике Украины: концентрация собственности и эффективное управление // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. -№ 12. - С. 65-66.
10. Попов В. М., Романишш В. О. Ринок цінних паперів у відтворювально-му процесі перехідної економіки // Фінанси України. - 1998. - № 8. - С 119.
11. Ромашко О. Ю., Бурмака М. О. Контроль за дотриманням законодавства про цінні папери як чинник поліпшення інвестиційного клімату в Україні // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 2000. - № 6. - С 51-56.
12. Савин В. Корпоративные облигации как средство привлечения капитала // Финансист. - 1999. - № 7. - С. 28-34.
13. Савчук В. П., Скрипник Р. А. Порівняльний аналіз підходів до оцінки вартості акціонерного капіталу та можливості їх застосування // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 2000. - № 2. - С. 54-57.

 
 

Цікаве

Загрузка...