WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Види корпоративних цінних паперів і їх особливості (пошукова робота) - Реферат

Види корпоративних цінних паперів і їх особливості (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота:
Види корпоративних цінних паперів і їх особливості
Під корпоративними цінними паперами зазвичай розуміють акції як пайові цінні папери, що емітуються AT, за якими емітент не несе зобов'язання повернути кошти, внесені в його статутний фонд, але які засвідчують участь у ньому, дають їх власникам право брати участь в управлінні справами AT і одержувати частину прибутку у вигляді дивідендів та частину майна при ліквідації товариства. Безумовно, акції - основний вид цінних паперів, з якими працюють корпорації; їх емісія та розповсюдження, власне, і створюють корпорацію. Тому найбільше уваги приділимо саме акціям і операціям з ними на фондовому ринку. Проте поняття корпоративні цінні папери можна застосовувати в ширшому розумінні, тобто включити в нього інші цінні папери, що емітуються корпораціями і використовуються в їх діяльності. Адже в Україні AT мають право випускати облігації та інші цінні папери відповідно до законодавства про цінні папери та фондову біржу.
Використовуючи такий підхід, не обмежуватимемося розглядом лише акцій. Розглянемо також особливості інших видів цінних паперів, що мають найважливіше значення у функціонуванні AT.
Акція (від лат. actio -розпорядження, претензія) - безстроковий документ, що підтверджує право власника на частину спільного капіталу AT. Покупець акції стає співвласником корпорації, бере на себе пов'язані з цим обов'язки і отримує певні права.
Акції за умов розвиненого фондового ринку виконують кілька важливих функцій:
o акумулюють і залучають до господарського обігу вільний фінансовий капітал;
o слугують засобом централізації індивідуальних капіталів і створення великого акціонерного капіталу;
o є інструментом інвестування різних сфер і галузей економіки, що забезпечує децентралізоване переміщення інвестиційних ресурсів з метою найефективнішого їх використання;
o є об'єктивним індикатором розподілу капіталу за сферами, галузями, видами діяльності, а також показниками ефективності його функціонування;
o є гнучким механізмом зміни суб'єктів власності;
o сприяють демократизації управління діяльністю суб'єктів господарювання, є засобом виконання співвласниками корпорацій фінансового контролю;
o забезпечують інвесторам джерело доходу, що перевищує розмір депозитного відсотка.
Акція дає право на отримання:
o частки річного чистого прибутку (дивідендів), розмір якого залежить від фінансових результатів діяльності корпорації за поточний рік, а також на участь в управлінні корпорацією (через голосування на загальних зборах акціонерів);
o пропорційної частки активів корпорації під час її ліквідації, після реалізації майна і розрахунків за зобов'язаннями AT;
o додаткового прибутку від продажу за ринковою ціною на вторинному ринку.
Відповідальність акціонера складається:
o з неможливості вимагати повернення вкладеного капіталу; повернути кошти можна, лише продавши акції іншій особі або емітенту (при його згоді їх викупити);
o з підприємницького ризику - імовірно, що дивіденди за акціями можуть бути меншими від доходу за альтернативними вкладеннями фінансового капіталу (наприклад, відсотків за облігаціями, банківського депозитного відсотка) або не будуть сплачені в разі збиткової діяльності корпорації; що не вдасться повністю повернути кошти при продажу акцій внаслідок зниження їх ринкової ціни;
o з можливості втратити вкладений в акцію капітал в разі банкрутства корпорації.
Акція як цінний папір має відповідні ознаки. За основними ознаками акції класифікуються так:
o іменні та на пред'явника;
o прості або привілейовані;
o з правом голосу або без такого права ("безголосі");
o з номінальною вартістю або без номінальної вартості;
o паперові (документарні) та бездокументарні.
Іменні акції та акції на пред'явника відрізняються способом передання прав власності. Якщо для передання права власності на акцію на пред'явника необхідна лише згода сторін і просте передання самих акцій (або їх сертифіката), то для іменних акцій ця процедура ускладнюється необхідністю подання заяви про передання прав попереднім власником і реєстрацію нового власника в реєстрі акціонерів.
Нині в Україні переважно поширено іменні акції і відповідно створено сектор інфраструктури ринку цінних паперів - інститути реєстраторів власників іменних акцій. З погляду емітентів іменні акції вигідні тим, що дають змогу відслідковувати передання прав власності й тим самим запобігати небажаному переходу великих пакетів акцій та прав контролю за корпорацією від одних осіб до інших. Деякі експерти вважають, що іменні акції обмежують можливості легалізації "тіньових" капіталів окремих інвесторів. Разом з тим на світових фондових ринках спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги акцій на пред'явника. Наприклад, в окремих країнах Західної Європи акції на пред'явника досягають 90 % загальної кількості акцій. Це зумовлено тим, що механізм обігу іменних акцій не дає змоги швидко і ефективно здійснювати операції з ними згідно із сучасними стандартами та фінансовими вимогами. З'явилися прогнози щодо подальшого зростання питомої ваги акцій на пред'явника на світових ринках і залишення порівняно невеликої частки іменних акцій вже в недалекому майбутньому.
Залежно від обсягів прав, що закріплюють акції, вони поділяються на прості та привілейовані (преференційні), а також на акції з правом голосу або без нього. Можливі різні переваги привілейованих акцій порівняно з простими: у праві голосу (багатоголосі акції); фіксовані або вищі, ніж за простими, дивіденди; право вимагати більшу частку в ліквідаційній сумі та переважне задоволення цього права порівняно зі звичайними акціонерами, у разі припинення діяльності AT. Конкретні права власників привілейованих акцій закріплюються у статуті AT. Найпоширенішим видом є привілейовані акції з фіксованим розміром дивідендів без права голосу на загальних зборах акціонерів. Такі акції найменше утискають права власників простих акцій.
Часто корпорації західних країн випускають такий різновид привілейованих акцій з фіксованими дивідендами, як кумулятивні: якщо дивіденд не сплачується в будь-який рік, він доплачується в наступні роки, більш сприятливі за фінансовими результатами діяльності ВАТ. Частка привілейованих акцій не може перевищувати 10 % статутного фонду корпорації за законодавством України. Якщо корпорація має великий прибуток, то за простими акціями акціонери можуть отримати більше дивідендів. У такому разі для підвищення розміру дивідендів за

 
 

Цікаве

Загрузка...