WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу - Реферат

Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу - Реферат


Реферат на тему:
Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу
Критерієм ефективної діяльності корпорації є примноження капіталу, джерелом формування якого є внески акціонерів. Тому основним завданням фінансового управління корпорацією є збільшення вартості акціонерного капіталу і відповідно примноження багатства акціонерів. Для досягнення цієї мети необхідно, з одного боку, приймати правильні інвестиційні рішення, тобто визначати, куди спрямувати кошти фондів корпорацій, які активи придбати, а з іншого - правильно обирати джерела фінансування інвестицій, тобто слід прагнути залучити капітал на найвигідніших умовах (якомога дешевше), а інвестувати його в активи, вартість яких згодом перевищить витрати на їх придбання.
Отже, інвестиційні рішення грунтуються на визначенні вартості (ціни) активів і капіталу, що залучається з різних джерел, для фінансування активів.
Вартість капіталу - це ціна, яку корпорація має платити за залучення коштів інвесторів і кредиторів як джерел фінансування. Вона визначається процентною ставкою, яку необхідно сплачувати за використання капіталу. З погляду корпорації це мінімальна ставка доходу, яку мають принести інвестиції, щоб можна було розрахуватися з інвесторами і кредиторами.
Кожна грошова одиниця, що використовується як капітал, тобто інвестується в певні активи з метою отримання доходу, має формувати грошовий потік: що більший очікуваний майбутній грошовий потік, то цінніше придбаний актив (наприклад, акція). Звідси
випливає визначення вартості активів як розміру прибутку, на який розраховують інвестори.
Проте вкладення коштів і отримання доходів - операції, що не збігаються в часі. А час впливає на гроші однозначно - вони знецінюються під впливом факторів ризику, невизначеності, інфляції. Тому всі фінансові операції здійснюються під гаслом "гроші сьогодні дорожчі, ніж завтра", і воно буде тим актуальніше, чим на триваліший термін вкладаються кошти.
Безумовно, зміну вартості грошей у часі слід ураховувати, визначаючи майбутні грошові потоки від інвестицій і вартість капіталу як процентної ставки доходу. Тому в основу оцінки вартості капіталу і рішень з інвестування капіталу покладена концепція зміни вартості грошей у часі. Вона містить комплекс фінансових розрахунків, пов'язаних з нарахуванням простих і складних відсотків, визначенням майбутньої вартості (Future Value - FV) інвестицій, теперішньої вартості (Present Value - PV) майбутніх грошових потоків, оцінкою звичайних і безстрокових (довічних) ануїтетів (однакові за розміром платежі через рівні періоди часу), визначенням чистої теперішньої вартості (Net Present Value - NPV) і внутрішньої норми прибутку (Internal Rate of Return - IRR) інвестиційних проектів. У навчальній літературі з фінансового менеджменту докладно розглядається механізм урахування дії фактора часу. Нагадаємо тільки, так би мовити "ази", необхідні для розуміння методів оцінки активів і джерел капіталу корпорацій.
Для визначення ефективності фінансових операцій застосовують дві відносні величини, що характеризують приріст капіталу початкового внеску або щодо кінцевої суми, - це відносне зростання (процентна ставка) і відносне зниження (дисконт) або облікова ставка.
Процентна ставка
де FV - кінцева сума, що повертається після завершення операції (майбутня вартість); PV - сума початкового внеску капіталу (теперішня вартість).
Дисконт (облікова ставка)
При нарахуванні простих відсотків сума, що повертається з відсотками наприкінці операції,
де T - тривалість операції, років; r - річна ставка відсотків.
При нарахуванні складних відсотків початковий капітал нарощується разом з відсотками. Тому сума, що повертається в кінці операції, становитиме
де (1 + r)Т - коефіцієнт нарощування.
Якщо потрібно розв'язати обернену задачу, тобто знаючи FV, визначити PV, застосовують процедуру дисконтування:
- коефіцієнт дисконтування (капіталізації доходів); r - річна ставка відсотків, що виконує роль дисконтної ставки.
Коефіцієнти дисконтування застосовують для розрахунку знецінюючого впливу фактора часу на очікувані майбутні грошові потоки (доходи) від інвестицій. Отже, за формулою визначають дисконтований грошовий потік, тобто теперішню вартість майбутніх доходів з урахуванням знижки (втрати частини вартості грошей за час Т).
Зважаючи на вплив фактора часу, вартість (ціна) активів визначають як теперішню вартість (PV) їх майбутніх грошових потоків.
Чиста теперішня вартість NPV - це різниця між дисконтованою (теперішньою) вартістю майбутніх грошових потоків PV і початковими інвестиціями I за інвестиційним проектом. Якщо NPV > 0, то проект можна інвестувати, оскільки буде одержано реальний дохід, якщо NPV < 0, то це невигідний варіант, оскільки початкові інвестиції не покриваються дисконтованими майбутніми доходами.
З погляду примноження багатства акціонерів метою менеджерів корпорації має бути пошук і реалізація інвестиційних проектів, що забезпечать сумарно найбільше значення NPV.
Якщо NPV = 0, початкові інвестиції відшкодовуються, але прибутку не буде одержано.
Дисконтна ставка, коли NPV = 0, називається внутрішньою нор-мою прибутку (Internal Rate of Return - IRR) проекту, тобто цю величину можна вважати максимально можливою ціною, за якою корпорація може залучити капітал на фінансування проекту. Якщо ціна капіталу буде вищою, фірма зазнає збитків від такого інвестування.
Для прийняття рішень щодо інвестицій можна використовувати також показник періоду окупності інвестицій, який показує кількість років, необхідний на відшкодування початкових інвестицій. Щоб урахувати дію фактора часу, тут можна теж використати дисконтування, тобто прогнозовані щорічні грошові потоки дисконтувати за певною ставкою і підсумовувати дисконтовану вартість доти, поки вона не зрівняється із сумою початкових інвестицій. Слід віддавати перевагу проектам з коротшим терміном окупності дисконтованими грошовими потоками.
У фінансових операціях часто застосовують періодичні платежі. Однакові платежі в кінці кожного періоду протягом певної кількості періодів називають звичайним ануїтетом. Якщо платежі здійснюються постійно протягом невизначеної кількості періодів, їх називають безстроковими, або довічними, ануїтетами. Прикладом звичайного ануїтету можуть бути щорічні виплати фіксованого доходу за процентними облігаціями протягом терміну обігу облігацій, а прикладом довічного - фіксовані дивіденди за привілейованими акціями (адже це безстрокові цінні папери).
Майбутню і теперішню вартості ануїтету визначають за формулами відповідно
де А - сума ануїтету; n - кількість періодів. Довічний ануїтет обчислюють за формулою
Оскільки вартість активів, як зазначалося, спирається на теперіш-ню вартість майбутніх грошових потоків, які може забезпечити ак-тив, то для його оцінки слід визначити, з яких доходів складається
грошовий потік того чи іншого активу. З огляду на це застосовують певні підходи дооцінки різних видів цінних паперів.
Оцінка простих акцій.
Грошові доходи власника простої акції мають дві форми:
o дивіденди у грошовій формі;
o дохід (або збиток) від приросту (зниження) курсу акції. Зазви-чай інвестори сподіваються одержати дохід в обох формах. Тоді нор-му дохідності (процентна ставка) r, яку інвестор очікує в наступному році, визначають за формулою
де D1 - очікуваний дивіденд на акцію; P1 - очікувана ціна акції в кінці першого року; PVa - теперішня вартість акції.
Якщо відома очікувана норма дохідності інших акцій з аналогічним ступенем ризику, а також є прогноз щодо розміру дивідендів і зміни ціни акцій, можна обчислити теперішню вартість акції:
Загальна формула для визначення теперішньої вартості акції така:
T
де T - тривалість періоду, років; Dt - дивіденди t-го року; ? -сума дисконтованих дивідендів з першого по Т-й рік; PT - очікувана ціна акції наприкінці року Т.
Акції не мають встановленого терміну обігу, загалом вони вічні. У цьому разі Т означає нескінченність, і теперішня вартість очікуваної майбутньої ціни наближатиметься до нуля і може не враховуватися в розрахунку теперішньої вартості. Отже, для визначення теперішньої вартості акції потрібно просто продисконтувати потік дивідендів за дисконтною ставкою, що дорівнює нормі дохідності цінних паперів з подібним ступенем ризику.
Список використаної літератури
1. Мозговий О. Фондовий ринок нарощує м'язи // Уряд, кур'єр. - 2000. - № 9. - С 4.
2. Мозговий О. Фондовий ринок України: сучасний стан // Уряд, кур'єр. - 2000.-№ 140. - С 5.
3. Муравйов А., Савулькін Л. Корпоративне управління та його вплив на поведінку приватизованих підприємств // Про приватизацію: Держ. інформ.бюл. - 1999. - № 1.-С 51-56.
4. Нарский В., Краев А., Коньков И. Американские депозитарные расписки - средство привлечения зарубежных инвестиций // Фин. бизнес. - 1999.-№ П.-С. 44-47.
5. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. з англ. - К.: Вік; Глобус, 1992.
6. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ. / С. Росс и др. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.
7. Павлова Л. П. Финансы предприятий. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
8. Петруня Ю. Є. Індивідуальні інвестори на ринку акцій України: мотиви діяльності // Фінанси України. - 1999. - № 5. - С. 11-15.
9. Пишпек С И. Корпоративные отношения в экономике Украины: концентрация собственности и эффективное управление // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. -№ 12. - С. 65-66.
10. Попов В. М., Романишш В. О. Ринок цінних паперів у відтворювально-му процесі перехідної економіки // Фінанси України. - 1998. - № 8. - С 119.
11. Ромашко О. Ю., Бурмака М. О. Контроль за дотриманням законодавства про цінні папери як чинник поліпшення інвестиційного клімату в Україні // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 2000. - № 6. - С 51-56.
12. Савин В. Корпоративные облигации как средство привлечения капитала // Финансист. - 1999. - № 7. - С. 28-34.
13. Савчук В. П., Скрипник Р. А. Порівняльний аналіз підходів до оцінки вартості акціонерного капіталу та можливості їх застосування // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 2000. - № 2. - С. 54-57.

 
 

Цікаве

Загрузка...