WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - Курсова робота

Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - Курсова робота

доходів Державного бюджету
Критерії класифікації Види доходів
Залежно від повноти зарахування доходів до бюджету o закріплені - згідно з чинним законодавством повністю зараховуються до бюджету;
o регулюючі - зараховуються у певному відсотковому відношенні
За частотою появи o звичайні - регулярно включаються в доходи;
o надзвичайні - з'являються в доходах за виняткових, але обґрунтованих обставин
За методами залучення
o податки;
o збори;
o обов'язкові платежі;
o інші надходження
За способом зарахування
o загальний фонд;
o спеціальний фонд
За розділами відповідно до Бюджетного кодексу o податкові надходження;
o неподаткові надходження;
o доходи від операцій з капіталом;
o трансферти
На рівень доходів Державного бюджету впливають зовнішні та внутрішні фактори. Вони можуть мати економічне, соціальне, політичне, національне спрямування. Розглянемо лише економічний напрям як найбільш вагомий.
Зовнішні фактори:
ў Зовнішній державний борг;
ў Рівень інтеграції у зовнішньоекономічний простір;
ў Рівень цін на енергоносії;
ў Сальдо торговельного балансу;
ў Рівень зовнішньої фінансової допомоги від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій;
ў Сальдо торговельного балансу.
Внутрішні фактори:
ў Рівень податкових ставок;
ў Рівень банківського процента;
ў Рівень податкової спроможності населення;
ў Об'єкти приватизації;
ў Рівень ВВП;
ў Курс національної валюти;
ў Рівень інфляції;
ў Внутрішній державний борг.
Склад доходів Державного бюджету України передбачений ст. 29 Бюджетного кодексу.
Доходи Державного бюджету України включають:
" доходи (за винятком тих, які згідно з Бюджетним кодексом закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори й обов'язкові платежі та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів", а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, та інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу актинів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;
" гранти і дарунки у вартісному обрахунку;
" міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.
2.3. Класифікація державних доходів.
ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ ДНРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
? ? ? ? ?
За джерелами утворення ?
?
? За методом
залучення коштів ?
?
? За рівнем централізації коштів
? ?
? ?
За соціально-економічними ознаками За умовами формування
Рисунок 3. Класифікаційні ознаки доходів Державного бюджету
1.За джерелами утворення:
1) доходи, отримані від розподілу новоствореної вартості (НД);
2) доходи, що входять до складу фонду відшкодування (частина амортизаційних відрахувань);
3) доходи від реалізації національного багатства.
2. За соціально-економічними ознаками доходи поділяються на:
1) доходи від господарської діяльності;
2) доходи від використання природних ресурсів;
3) доходи від зовнішньоекономічної діяльності;
4) доходи від банківської діяльності;
5) доходи від реалізації дорогоцінних металів з
Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
6) державне мито;
7) митні платежі;
8) збори та інші неподаткові доходи;
9) доходи від приватизації;
10) доходи від громадян тощо.
З урахуванням юридичного та економічного аспектів розподілу доходів між ланками бюджетної системи всі вони поділяються на закріплені і регулюючі.
Закріплені доходи - це ті, які за постійно діючими нормативними актами віднесені до бюджетів певного рівня на невизначений у часі строк, у розмірі територіального надходження повністю або у твердо фіксованому розмірі (нормативі).
Закріплені доходи створюють основу доходної бази кожного бюджету.
Регулюючі доходи - це доходи, передбачені в Законі про Державний бюджет на поточний рік, які перерозподіляються між різними ланками бюджетної системи./1,c.53/.
3. За методом залучення коштів:
1) податкові надходження:
а) податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості;
б) збори за використання природних ресурсів;
в) внутрішні податки на товари та послуги;
г) податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції;
д) інші податки;
2) неподаткові надходження:
а) доходи від власності і підприємницької діяльності;
б) адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційного та побічного продажу;
в) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
г) інші неподаткові надходження;
3) державні цільові Фонди:
а) збір на обов'язкове соціальне страхування
на випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття;
б) платежі до Фонду соціального захисту інвалідів;
в) збір за забруднення навколишнього природного середовища;
г) надходження відрахувань та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування;
д) інші фонди;
4) доходи від операцій з капіталом:
Ця група доходів охоплює:
> надходження від продажу основного капіталу (споруди, обладнання, кораблі, літаки, безгосподарне майно, скарби, дорогоцінні метали і ка-міння);
> надходження від продажу з державних за
пасів товарів (стратегічні матеріали, зерно, над
звичайні і стратегічні запаси);
> надходження від продажу землі і нематеріальних активів;
> податки на фінансові операції та операції з
капіталом;
5) офіційні трансферти:
Ця група доходів включає в себе безоплатні, безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій, а саме: дотації (поточні платежі), субвенції (капітальні платежі),надходження.
Враховуючи постійні зміни законодавчої бази можливі зміни і уточнення в класифікації доходів1 і видатків Державного бюджету, тому потрібно постійно слідкувати за цим.
4. За умовами формування державні доходи
можуть бути:
1) безповоротні - це власні доходи держави і
доходи, які надходять від інших суб'єктів бюджетних відносин;
2) поворотні - це державні позики, за користування якими треба платити і вони повинні бути
повернені у визначені строки.
5. За рівнем централізації державні доходи
діляться на:
1) централізовані - які концентруються в Державному бюджеті та інших цільових фондах грошових коштів держави;
2) децентралізовані ? які використовуються за місцем їх утворення на державних підприємствах і в бюджетних організаціях (прибуток, амортиза-ційні відрахування).
3.Бюджетний дефіцит та державний борг: суть причини та шляхи вирішення.
3.1. Державний

 
 

Цікаве

Загрузка...