WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - Курсова робота

Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми - Курсова робота

(шкіряна сумка) було перенесено на цей законопроект. З кінця XVII ст. в Англії законопроект, який включав план доходів і видатків і який мав затверджуватись парламентом дістав назву "бюджет".
У літературних джерелах на початку XIX ст. чіткого визначення терміна "бюджет", попри існування цього явища на практиці, не було.
Але, як відзначив Ж.-Б. Сей, "часте вживання будь-якої формальності примушує знайти для неї короткий вислів".
Словник Французької академії вже супроводжує термін "бюджет" таким тлумаченням: "Бюджет - слово, яке запозичене з англійської мови, використовується в адміністративному житті для позначення щорічної відомості передбачуваних витрат і сум, або доходів, передбачених для покриття цих витрат". Словник Літтре також визначає "бюджет" як "щорічно визначену відомість державних надходжень та витрат". При цьому як епіграф він подає вірші Віктора Гюго: "Бюджет - чудовисько велике, риба дивна, гачки якій з усіх сторін кидають". Поль Леруа-Больє в "Трактаті про фінансову науку" відзначає: "Бюджет є відомість, яка включає передбачення доходів та витрат протягом визначеного часу; це таблиця, яка обчислює та порівнює надходження, що мають надійти, з витратами, які необхідно здійснити". У Кодексі державної звітності поняттям "бюджет" визначається так: "Бюджет є акт, який передбачає і дозволяє щорічні надходження і витрати держави або інші повинності, які підпорядковуються законам, тим же правилам" (Ст. 5 декрету від 31.05.1862 р.).
Отже, протягом XIX ст. відбулося оформлення терміна "бюджет" у відносно зрозуміле поняття.
Рене Штурм відзначає, що "офіційні акти могли використовувати термін "бюджет" тільки на початку XIX ст.", а професор М. І. Бо-голєпов підтверджує, що "держбюджет у сучасних його формах не бере початок пізніше, ніж перші десятиріччя XIX ст."/3, C.5/.
Протягом XX ст. тлумачення цього поняття стали чіткішими та всеохоплюючими. Так, Ф. Нітті підкреслює, що "в бюджеті повинні бути показані всі доходи і всі витрати без усіляких приховувань або таємничих визначень"/9, C.563/.
Одним із перших планову природу бюджету відзначив німецький фінансист Шанц. Вагомий вклад у фінансову науку, в тому числі і з бюджетних питань, внесли російські й радянські вчені І. X. Озеров, С. Ю. Вітте, М. І. Боголєпов, Д. Боголєпов, Ф. О. Меньков, М. І. Фрід-ман. Так, у Д. Боголєпова знаходимо: "У сфері державного господарства під бюджетом розуміємо передусім сукупність доходів і витрат протягом певного періоду, по-друге, визначений у цифрах план ведення державного господарства, установлений на прийдешній бюджетний період, І закон, згідно з яким стягуються доходи і здійснюються витрати"/2,C.53/.
Наприкінці XX ст. у перекладених зарубіжних посібниках знахо-димо визначення С. Фішера: бюджет - це "детальний опис витрат, а також фінансових планів окремих людей, компаній або урядів"/13, C.513/.
Помітний внесок у розбудову бюджетних питань зробили також і українські вчені. Серед тих, чиї праці виходили наприкінці XIX - на початку XX ст., слід назвати М. І. Туган-Барановського, І. І. Ян-жула, М. Яснопольського, М. X Бунгше, М. М. Олексієнко, І. Мирні-кова, X. Лебедя-Юрчика.
Серед сучасних учених, які плідно досліджують бюджетну про-блематику, - Й. Бескид, С. Буковинський, С. Булгакова, О. Василик, 3. Васильченко, В. Геєць, М. Деркач, Л. Єрмошенко, М. Єрмошенко, А. Єпіфанов, В. Кравченко, В. Краснова, І. Лукінов, І. Лунін, У. Огонь, В. Опарін, М. Пабат, К. Павлюк, Д. Полозенко, І. Сало, С. Слухай, Т. То-карева, В. Федосов, О. Чернявський, М. Чумаченко, С. Юрій та ін.
Так, відомі вчені в галузі фінансів професори О. Д. Василик та В. М. Федосов зазначають: "Державний бюджет України - централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій, передбачених Конституцією України" . "Державний бюджет виражає фінансові відносини, пов'язані з ціноутворенням та використанням фонду грошових ресурсів держави".
В офіційних документах, зокрема в Бюджетному кодексі України дається таке визначення: "Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду".
Звернемося до словників, зокрема до "Словника іншомовних слів": "Бюджет (англ. budget, букв. - торба, гаманець) - 1) затверджений у законодавчому порядку розпис, кошторис грошових доходів і видатків держави, міста, які передбачається одержати і витратити у майбутньому; 2) план доходів і видатків особи, сім'ї на певний період".
Отже, можемо зробити висновок, що в сучасних умовах термін "бюджет" охоплює широкий спектр понять. Надалі в цьому посібнику розглядається бюджет держави.
Майбутній економічний фахівець чи менеджер повинен знати:
o основи побудови бюджетної системи України та окремих за
рубіжних країн;
o законодавчі й інструктивні матеріали бюджетного напряму;
o форми і методи планування в бюджетних організаціях;
o етапи бюджетного процесу;
o організацію функціонування органів управління бюджетною
системою.
Майбутній фахівець повинен уміти:
o виконувати необхідні розрахунки бюджетних доходів і витрат
на всіх рівнях бюджетної системи;
o складати проекти кошторисів бюджетних установ;
o складати пояснювальну записку до звіту про виконання відповідного бюджету;
o знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат
відповідного бюджету.
1.2. Бюджет як економічна категорія.
а)ознаки категорії.
Бюджет як самостійна економічна категорія є формою існування реальних, об'єктивно обумовлених розподільних відносин, які виконують специфічне призначення - задоволення потреб як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних структур у фінансових ресурсах.
Бюджет як економічна категорія має такі ознаки:
1.Історичність. Бюджет як категорія склався історично,мав свої специфічні риси зародження в різних країнах, вони проявляються в сучасних умовах.
2.Плановість. Основою функціонування бюджету є його плановий характер.
3.Юридичний характер. Бюджет має силу нормативного акта.
4.Термін дії. Бюджет складається і функціонує протягом певного терміну.
Бюджет також має такі особливості./4, c.5/.
1. Бюджет є особливою економічною формою перерозподільних відносин, що пов'язані з відокремленням у розпорядження держави частини національного доходу та її використанням для задоволення потреб усього суспільства й окремих його державно-територіальних формувань.
2. За допомогою бюджету відбувається перерозподіл НД між галузями народного господарства, територіями країни, сферами суспільної діяльності.
3. Пропорції бюджетного перерозподілу вартості визначаютьсярозширеного відтворення в цілому і завданнями, що стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку.
4. Галузь бюджетного розподілу посідає центральне місце у складі державних фінансів, що обумовлено провідною роллю бюджету порівняно з іншими ланками.
б)сутність категорії.
Сутність бюджету, його

 
 

Цікаве

Загрузка...