WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес - Курсова робота

Бюджетний процес - Курсова робота

стандартів, які мають зафіксувати ту межу, нижче якої не повинні бути показники обсягу та якості соціальних послуг і гарантій, що надаються державою населенню.
У багатьох випадках, коли ставиться питання про недофінансування державних соціальних зобов'язань, розміри якого свідчать про невідповідність цих зобов'язань реальним фінансовим можливостям держави, точаться розмови щодо необхідності згортання (скорочення) або відміни конкретних соціальних програм. Але така постановка питання не завжди коректна. Так, затримка у виплаті заробітної плати або допомог із безробіття, на дітей не достатня підстава для їх скорочення або зовсім відмови від них. З огляду на це, існують думки, що частину соціальних зобов'язань держави доцільно розглядати як певні орієнтири, які можуть бути повністю досягнуті лише при сприятливому стані економіки.
Забезпечення соціального захисту населення
В Україні залишається актуальним вирішення соціальних проблем. У зв'язку з цим потреба у подоланні негативних наслідків несприятливого соціального стану зростає і спонукає до пошуку ефективних механізмів пом'якшення або усунення причин, які зумовлюють соціальну незахищеність населення України. Про це свідчить рецензована монографія , у якій послідовно визначено етапи становлення і розвитку самого процесу соціального захисту та його термінологічну і категоріальну різноманітність.
Прагнення автора до удосконалення термінологічної послідовності не випадкове і виправдане. Без чіткої змістової визначеності неможливо досягти ефективності соціального управління. Визначення поняття "соціальний захист" є послідовним кроком до поліпшення його змістової насиченості, яке відповідає потребам соціальної безпеки та загальної переорієнтації державної політики на захист прав людини і формування умов для її відтворення та розвитку.
Концептуальні основи соціального захисту ретельно обгрунтовано. Так, імпонують запропоновані автором принципи соціального захисту населення. Вони співвідносяться з концептуальними засадами та стратегічною спрямованістю України щодо соціальної орієнтації економіки, пріоритетного розвитку людського капіталу згідно з міжнародними соціальними стандартами.
Цікавими та новітніми є чітко визначена структура і співвідношення соціальних, економічних та екологічних ризиків, які пропонується враховувати при формуванні заходів щодо соціального захисту для окремих категорій населення.
До теоретичних досягнень можна також віднести запропоновані класифікаційні ознаки соціального захисту за рівнем розв'язання проблеми, за видами, групами населення, стандартами, видами ризиків тощо.
У запропонованих структурі та механізмі регулювання соціально-економічних індикаторів рівня життя населення доцільно було б відокремити заробітну плату та доходи населення, а не обмежуватися рівнем і структурою споживання матеріальних благ та послуг.
Особливістю цієї наукової праці є прагнення до розвитку наукових здобутків вітчизняних фахівців у сфері соціального захисту населення. Автор монографії на основі змісту наукових доповідей, репрезентованих на національній конференції "Соціально-економічна захищеність населення", яка проводилася 31 травня - 1 червня 2001 р. у Києві за участю та за фінансової підтримки Міжнародної організації праці, здійснює розробку питань виміру соціально-економічної захищеності людини, розкриває значущість заходів (факторів), які впливають на соціальний захист населення, забезпечує визначення системи показників і розрахунок 47 коефіцієнтів еластичності соціальних індикаторів рівня життя, що впливають на стан соціального захисту населення. Поряд з використанням результатів соціологічних досліджень, проведених Держкомстатом України та узагальнених ним разом з фахівцями Інституту економіки промисловості НАН України та Міжнародною організацією праці, автор монографії провела власні соціологічні та експертні опитування з проблем соціального захисту. Вся монографія супроводжується влучним підкріпленням додаткових аргументів до висновків і пропозицій, які випливають з результатів соціологічних досліджень. Зміст питань, оцінка та узагальнення відповідей щодо проблем соціального захисту визначають стан і тенденції в соціальних процесах, надають можливість окреслити орієнтири та перспективні напрями при формуванні механізму реалізації стратегії соціального захисту.
Особливо слід підкреслити значущість результатів наукових досліджень з проблеми регіональної соціальної політики та визначення диференціації рівнів соціального захисту населення регіонів.
Акцентуючи увагу на недосконалості державної регіональної соціальної політики, автор орієнтує на поєднання державної та регіональної стратегії в забезпеченні соціального захисту населення. Децентралізація соціальної політики зумовлює перенесення центра ваги у розв'язанні соціальних проблем на регіони.Пропонуються ранговий розподіл регіонів України за основними індикаторами рівня життя населення та узагальнений показник. На жаль, групування регіонів не за чинним територіально-адміністративним поділом не дає можливості зіставити ці показники за індексом людського розвитку областей України, який розрахований Держкомстатом та Радою продуктивних сил України і міститься у національному звіті з людського розвитку 2001 р. Але і це узагальнення дає чітке уявлення про стан вирішення соціальних проблем та забезпечення соціального захисту населення регіонів, що є важливою підставою для прийняття якісних управлінських рішень.
Монографія включає положення із соціального захисту, які стосуються всіх категорій населення. Але соціальний захист працюючих викладається в контексті вирішення проблем зайнятості. Цілий розділ присвячено проблемам ринку праці. Визначальною у ньому є запропонована автором система сполучених заходів з формування ринків праці та удосконалення соціального захисту. Додатково розглядається соціальний захист дітей, підлітків, молоді, жінок, пенсіонерів і визначаються пріоритетні напрями його забезпечення.
Міжнародний досвід розв'язання проблем соціального захисту подано окремим підрозділом. Пропонується брати до уваги апробовані та ефективні заходи щодо соціального захисту, можливість використання яких є доцільною в Україні.
Узагальнення нормативно-правового забезпечення соціального захисту на новій методологічній основі розкриває можливість визначити напрями удосконалення законодавства з питань зайнятості, пенсійного забезпечення, а також податкового законодавства, загального соціального страхування тощо. Порівняльна оцінка змісту напрямівсоціальної політики на період до 2004 р. і стратегії подолання бідності в Україні дає можливість автору монографії розробити пропозиції, які забезпечують взаємоузгодженість заходів соціальної політики.
Невеликий обсяг у книзі займає один з пріоритетних напрямів удосконалення соціального захисту населення - підвищення ролі неурядових громадських організацій у розвитку системи соціальної допомоги. Адже це є запорукою демократизації процесів управління в соціальній сфері.
У цілому монографія розкриває зміст стану і проблем

 
 

Цікаве

Загрузка...