WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес - Курсова робота

Бюджетний процес - Курсова робота

відмінностей у рівні життя мешканців міста і села, а також населення різних регіонів;
свободу пересування, вибору місця проживання.
Соціальна інфраструктура - це особливий комплекс галузей народного господарства - таких, як освіта, охорона здоров'я, культура, мистецтво, житлове і комунальне господарство, торгівля тощо. Функціональна спільність цих галузей полягає в тому, що праця в них спрямована безпосередньо на людину і суспільство в цілому. Соціальна інфраструктура все більше впливає на ефективність суспільного виробництва через головну продуктивну. ну силу суспільства-людей. Неабиякою є роль соціальної ін-фраструктури у зростанні значення людського фактора.
Вплив соціальної інфраструктури на підвищення продуктивності праці виявляється в різних аспектах: розвиваються здібності людей до праці через піднесення освітнього і культурно-технічного рівня працівників, скорочуються втрати часу внаслідок скорочення захворюваності людей, створюються сприятливі соціально-побутові і житлові умови. Великою є роль соціальної інфраструктури й у виконанні таких соціальних завдань, як зближення за рівнем добробуту міського і сільського населення, , згладжування регіональних відмінностей у рівні життя людей, посилення єдності у способі життя різних соціальних груп та прошарків населення. Активно впливає соціальна інфраструктура на формування прогресивної структури споживання і раціонального використання вільного часу працівників матеріального виробництва .
В теперішній час розвиток галузей соціальної інфраструктури ще відстає від реальних потреб народу. Основною причиною цього відставання є успадкована Україною економічна система;яка виробляла продукцію-здебільшого для виробництва .чи міліарних потреб, а на соціальну інфраструктуру виділяли кошти за залишковим принципом. У сучасних умовах соціальна, інфраструктура являє собою необхідну ланку розвинутої системи суспільного розподілу праці. Як і в матеріальному виробництві, у соціальній інфраструктурі мають місце економічні відносини.Економічні відносини в соціальній інфраструктурі, за своєю економічною суттю є відносинами споживчого, нематеріального виробництва і виявляють себе, по-перше, як економічні відносини доведення матеріальних благ до споживання в соціальній інфраструктурі, по-друге, як економічні відносини створення в соціальній інфраструктурі послуг. Економічні відносини з приводу доведення матеріальних благ до споживання являють собою відносини обміну, розподілу і споживання матеріальних благ. Специфіка економічних відносин з приводу створення послуг визначається тим, що процес створення послуг у соціальній інфраструктурі є одночасно процесом споживання матеріальних благ.
Соціальні видатки бюджету України
Важливим показником, що характеризує діяльність держави в умовах ринкової економіки, є так звана державна квота - питома вага сукупних витрат держави у ВВП. Цей показник визначає місце держави в системі рин-кових відносин і певною мірою тип ринкової моделі країни. Сама ж структу-ра видатків держави та їхня частка у ВВП є індикаторами пріоритетності тієї чи іншої функції держави.
На сьогодні найбільшу питому вагу в бюджетах демократичних країн мають видатки на соціальні потреби, що свідчить про виняткову роль соціальної функції держави.
Розгалужена система соціальних зобов'язань стала однією з перших ознак цивілізованості суспільства, невід'ємним його атрибутом. Соціальні витрати держави стали одним із важливих факторів, які визначають рівень життя населення й добробут найменш забезпечених його верств.
Соціальний сектор як збірне поняття включає в себе політику та програми в таких сферах, як зайнятість і безробіття, підтримання достатнього життєвого рівня населення, охорона здоров'я, освіта й навчання. Соціальні видатки посідають чільне місце в структурі видатків держави. На стан соціальної сфери впливають загальна ситуація у країні, рівень податкових надходжень, зміни в доходах населення, зміни в його структурі й рівні бідності, традиції. Її слід розглядати як частину економіки, фінансів, як систему, орієнтовану на конкретного споживача.
В Україні діяльність держави в соціальній сфері має надзвичайно важливе значення для життя суспільства. Це зумовлено як різким падінням доходів переважної більшості населення при переході до ринкової економіки, так і традиційною орієнтацією громадян на одержання соціальних послуг саме від держави.
Як видно з таблиць 1, 2, в останні роки має місце тенденція до зниження ' ролі держави в розподільчих і перерозподільних процесах. Частка видатків зведеного бюджету України у ВВП у період із 1995 по 1999 рік поступово зменшувалася з 44,6% до 27,3% і це при постійному зменшенні реального обсягу ВВП, що може бути ознакою того, що уряд України намагається дати більшу свободу ринковим силам у встановленні рівноваги на ринку.
Слід зазначити, шо бюджети України (місцеві, державний та зведений) до 1998 року і після складалися за різними бюджетними класифікаціями'. Звідси виникають деякі труднощі при зіставленні даних, наведених у статистичних щорічниках за окремими напрямами. З огляду на це, нами при складанні таблиць та аналізу даних узяті лише ті, які можна зіставити і не зашкодити їх змісту,
Динаміка видатків на соціально-культурні заходи повністю відповідає змі-нам, що спостерігаються у загальній сумі видатків зведеного бюджету України. В цей період видатки на соціально-культурну сферу постійно коливалися у межах від 10,6% ВВП до 17,6%, при цьому з 1997 року по 1999-й намітилася тенденція до зниження. За цей період вони зменшилися з 17,1% ВВП до 10,6%, тобто на 6,5% ВВП, при зменшенні реального ВВП за цей же період на 5,2% порівняно з 1996 роком. Частка таких видатків у структурі витрат зведеного бюджету України коливається у межах від 47,5% до 38,6%.
Зауважмо, що більша їх частина фінансувалася з місцевих бюджетів. Цей показник за період із 1995 по 1999 роки становить у середньому 74,4%. Таке розмежування видатків є досить розумним і виправданим, оскільки місцеві органи влади краще розуміються на проблемах підконтрольної їм території.
Витрати зведеного бюджету України на соціально-культурні заходи, млн. грн.
Таблиця 2
1995
1996
1997
1998
1999
2000
ВВП
54516
81519
93365
102593
127126
172952
Доходи
20689,9
30218,7
28112
28915,8
32876,4
48443,7
Видатки (за офіційною звітністю)
24302,8
34182.8
34312,7
31195,6
34820,9
47279.5
Видатки (без витрат Пенсійного фонду)
20183,6
26949,6
34312.7
31195,6
34820,9
47279,5
Видатки на соціально-культурні заходи
9580,8
12404,7
15949.3
13094,2
13455,4
19658,93
і науку
У томучислі:
освіта
2931,7
4006,7
5033.7
4564,2
4719,5
7020,3
наука
238,1
491.8
582,9
319,7
294,9
711,6
охорона здоров'я
2536,7
3151,3
3955,9
3632
3808,7
4862,2
фізична

 
 

Цікаве

Загрузка...