WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Показники фінансового стану підприємства - Реферат

Показники фінансового стану підприємства - Реферат

реалізацію
5.3 Рентабельність власного капіталу __________Чистий прибуток_______
Середня величина власного капіталу
5.4 Період окупності власного капіталу Середня величина власного капіталу
Чистий прибуток
5.5 Рентабельність усього капіталу підприємства __Балансовий прибуток_
Підсумок балансу
5.6 Рентабельність перманентного капіталу ________Балансовий прибуток____
Підсумок І розділу пасиву балансу
6 Показники ділової активності
6.1 Загальне обертання капіталу
Виручка від реалізації
Підсумок балансу
6.2 Обертання мобільних коштів
__________Виручка від реалізації_______
Підсумок II та III розділів активу балансу
6.3 Обертання матеріальних оборотних коштів _______Виручка від реалізації_____
Підсумок II розділу акиву балансу
6.4 Обертання готової продукції
Виручка від реалізації
Готова продукція
6.5 Обертання дебіторської заборгованості ___Виручка від реалізації__
Дебіторська заборгоаність
6.6 Середній строк обороту дебіторської заборгованості 360 х Дебіторська заборгованість
Виручка від реалізації
6.7 Обертання кредиторської заборгованості ___Виручка від реалізації___
Кредиторська заборгованість
6.8 Середній строк обороту кредиторської заборгованості
360 х Дебіторська заборгованість
Виручка від реалізації
6.9 Фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних активів _______Виручка від реалізації___
Підсумок 1 розділу активу балансу
6.10 Обертання власного капіталу
_____Виручка від реалізації_____
Підсумок 1 розділу пасиву балансу
7 Показники акціонерного капіталу
7.1 Прибутковість акцій Дивіденди власників акцій 100%
Ринкова ціна акції
7.2 Дохід на звичайну акцію Прибуток після сплати податків та дивідентів на привілейовані ________________________акції_______________________
Кількість звичайних акцій
7.3 Цінність акції Ринкова ціна акції
Дохід на акцію
7.4 Рентабельність акції Дивіденд на одну акцію
Ринкова ціна акції
7.5 Дивідендний вихід __Дивіденд на одну акцію__
Середній дохід на одну акцію
7.6 Коефіцієнт котирування акції Ринкова ціна акції
Облікова ціна акції
Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового етапу підприємства.
Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники.
Наведемо коротку характеристику основних показників, які ви-користовуються в процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства.
А. Показники оцінки майнового стану
1. Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпо-рядженні. Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.
2. Питома вага активної частини основних засобів. Згідно з нор-мативними документами під активною частиною основних засобів розуміють машини, обладнання і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці - позитивна тенденція.
3. Коефіцієнт зносу основних засобів. Показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в аналізі як характеристика стану основних засобів. Доповненням цього показника до 100% (або одиниці) є так званий коефіцієнт придатності.
4. Коефіцієнт оновлення основних засобів. Показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять мові основні засоби.
5. Коефіцієнт вибуття основних засобів. Показує, яка частин;і основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин.
Б. Оцінка ліквідності та платоспроможності
1. Величина власних оборотних коштів (функціонуючий капітал). Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, які мають період обороту менше ніж один рік). Цєй. розрахунковий показник залежить як від структури активів, так і від структури джерел коштів. Показник має особливо важливе значення для підприємств. Зростання цього показника в динаміці - позитивна тенденція. Основним і постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів є прибуток. Не можна ототожнювати поняття "оборотні кошти" та "власні оборотні кошти". Перший покказник характеризує активи підприємства ( II та III розділи активу балансу). Другий - джерела коштів, тобто частину власного капіталу підприємства, яка розглядається як джерело покриття поточних активів.
2. Маневреність власних оборотних коштів. Зростання цього показника в динаміці - позитивна тенденція.
3. Коефіцієнт покриття загальний. Характеризує співвідношення поточних активів і поточних зобов'язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Зростання його - позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника підприємство встановлює самостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підприємства у вільних грошових ресурсах.
4. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Він аналогічний коефіцієнту по-криття, але обчислюється за вужчимколом поточних активів (з розрахунку виключають найменш ліквідну їх частину- виробничі запаси).
Кошти, які можна отримати у разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути суттєво меншими за витрати на їх придбання. За ринкової економіки типічною є ситуація, коли під час ліквідації підприємства отримують 40% і менше від облікової вартості запасів. В іноземній літературі трапляється орієнтовне (найнижче) значення цього показника - І. Однак ця оцінка також досить умовна.
5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Він є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього показника - 0,2.
6. Частина власних оборотних коштів у покритті записів. Це вартість запасів, яка покривається власними оборотними коштами. Має велике значення для підприємств торгівлі. Рекомендована нижня межа цього показника - 50%
7. Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується як співвідношення величини стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника є меншим за одиницю, то поточний фінансовий стан підприємства вважають недостатньо стійким.
В. Показники оцінки фінансової стійкості
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кредиторів та інвесторів.
1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку власності самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Що більший цей коефіцієнт, то більш фінансове стійким і незалежним від кредиторів є підприємство. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого (позикового капіталу). Сума обох коефіцієнтів дорівнює І (чи 100%).
2. Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до попереднього показника. Коли його значення наближається до І (чи 100%), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.
3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано.
4. Коефіцієнт довгострокових вкладень показує, яку частину основних коштів та інших позаоборотних активів профінансовано зовнішніми інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підприємства.
5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів харак-теризує структуру капіталу. Зростання цього показника - негативна тенденція, яка означає, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів.
6. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів. Зростання цього показника в динаміці також свідчить про посилення залежності підприємства від кредиторів, тобто про зниження його фінансової стійкості.

 
 

Цікаве

Загрузка...