WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Показники фінансового стану підприємства - Реферат

Показники фінансового стану підприємства - Реферат

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, нехай найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства - акціонерів, банків, податкових адміністрацій - свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.
Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передовсім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.
Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.
Ми пропонуємо класифікацію і порядок розрахунку комплексу основних оцінних показників, що з них залежно від конкретної мети аналізу можна вибрати відповідну кількість та види таких показників (табл. 1).
У цілому таблиця 1 включає 65 показників, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства. Однак це не означає, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства завжди має здійснюватись за всіма цими показниками.
Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
1 Показники оцінки майнового стану підприємства
1.1 Сума господарських кош-тів, які є в розпорядженні підприємства Результат нетто-балансу
1.2 Питома вага активної частини основних засобів Вартість активної частини основних засобів * 100%
Вартість основних засобів
1.3 Коефіцієнт зносу основних засобів Знос_______________________________________
Вартість основних засобів за балансом (первісна)
1.4 Коефіцієнт оновлення основних засобів Балансова вартість основних засобів, які на-дійшли за період, що _______________________аналізується_____________________
Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується
1.5 Коефіцієнт вибуття основних засобів Балансова вартість основних засобів, які вибули в період, що ________________________аналізується_____________________
Балансова вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується
2 Показники прибутковості
2.1 Прибутковість інвестицій у звичайні акції Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані _________________________акції * 100%____________________
[Зобов'язання перед акціонерами] - [Загальна вартість акцій]
2.2 Прибутковість інвестицій у фірму Прибуток після сплати податків * 100%
Інвестиції
2.3 Головний показник прибутковості Прибуток до сплати податків * 100%_____
[Усього активів] - [Нематеріальні активи]
2.4 Прибутковість активів Прибуток після сплати податків та
дивідендів на привілейовані акції * 100%
[Усього активів] - [Нематеріальні активи]
2.5 Обертання матеріальних активів Обсяг реалізації
Матеріальні активи
2.6 Прибутковість реалізації Прибуток від реалізації *100%
Обсяг реалізації
3 Показники ліквідності та платоспроможності
3.1 Величина власних оборотних коштів (функціону-ючий капітал) [Власний капітал] + [Довгострокові зобов'язан-ня] - [Основні засоби та вкладення]. [Поточні активи] - [Поточні зобов'язання]
3.2 Маневреність власних оборотних коштів ______Грошові кошти____
Функціонуючий капітал
3.3 Коефіцієнт покриття загальний
___Поточні активи___
Поточні зобов'язання
3.4 Коефіцієнт покриття про- [Грошові кошти] + [Дебіторська заборгованість)
Короткострокові позикові кошти
3.5 Коефіцієнт швидкої ліквідності
Грошові кошти, розрахунки та інші активи
Поточні зобов'язання
3.6 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність) ___Грошові кошти___
Поточні зобов'язання
3.7 Частка оборотних коштів ______________Поточні активи________
Усього господарських коштів (нетто)
3.8 Частка виробничих запасів у поточних активах Запаси та витрати
Поточні активи
3.9 Частка власних оборотних коштів у покритті запасів Власні оборотні кошти
Запаси та витрати
3,10 Коефіцієнт покриття запасів
Стабільні джерела покриття
Запаси та витрати
3.11 Коефіцієнт критичної оцінки
[Гроші]+ [ринкові цінн папери]+ [дебіторська заборгованість]
Поточні пасиви
3.12 Період інкасації дебіторської заборгованості _________Дебіторська заборгованість______
[Продаж у кредит] : [Кількість днів у періоді]
3.13 Тривалість кредиторської заборгованості _____Кредиторська заборгованість___
[Закупівлі] : [Кількість днів у періоді]
3.14 Співвідношення довгострокових зобов'язань кре-диторам та довгострокових джерел фінансування (коефіцієнт довгострокових зобов'язань) ___________________Довгострокові пасиви______________
[Зобов'язання перед акціонерами] + [Довгострокові пасиви]
3.15 Коефіцієнт поточної за-боргованості __________Поточні пасиви_____
Зобов'язання перед акціонерами
3.16 Співвідношення грошових потоків та заборгованості кредиторам _______Грошові потоки____
Заборгованість кредиторам
3,17 Співвідношення грошових потоків та довгострокових зобов'язань кредиторам Вхідні грошові потоки
Довгострокові пасиви
3.18 Коефіцієнт автономії (незалежності) ___Власні кошти___
Майно підприємства
3.19 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів Позикові кошти
Власні кошти
3.20 Співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів Нерозподілений прибуток
Уся сума активів
3.21 Обертання матеріальних запасів ______Продаж______
Матеріальні запаси
4 Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства
4.1 Коефіцієнт автономії (незалежності) ____Власні кошти____
Майно підприємства
4.2 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів Позикові кошти
Власні кошти
4.3 Коефіцієнт довгострокового залученнякапіталу _____[Довгострокові кредити]+ [Довгострокові позики]____
[Власні кошти]+ [Довгострокові кредити] + [Довгострокові позики]
4.4 Коефіцієнт маневреності власних коштів [Власні кошти] + [Довгострокові кредити] + (Довгострокові ___________позики] - [Позаоборотні активи]_____________
[Власні кошти] + [Довгострокові кредити] + [Довгострокові позики]
4.5 Коефіцієнт реальної вартості основних фондів у майні підприємства [Вартість основних фондів] - [Сума накопиченої амортизації]
Вартість майна підприємства за підсумком нет-то-балансу
4.6 Коефіцієнт концентрації власного капіталу Власний капітал
Активи
4.7 Коефіцієнт фінансової залежності
_____Активи___
Власний капітал
4.8 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу __________Залучений капітал____
Усього господарських коштів
4.9 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів ____________Довгострокові зобов'язання_________
[Довгострокові зобов'язання] + [Власний капітал]
4.10 Коефіцієнт структури залученого капіталу Довгострокові зобов'язання
Залучений капітал
4.11 Показник заборгованості акціонерам Усього заборгованості акціонерам * 100%
Усього активів
5 Показники рентабельності підприємства
5.1 Рентабельність продажу Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)
Виручка від реалізації
5.2 Рентабельність основної діяльності __________Прибуток від реалізації продукції__________
Витрати на виробництво продукції та її

 
 

Цікаве

Загрузка...