WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова звітність підприємства - Реферат

Фінансова звітність підприємства - Реферат

джерела утворення коштів) з обов'язковою рівністю між активами і зобов'язаннями, оскільки всі бухгалтерські проводки здійснюються методом подвійного запису і кожна господарська операція відбивається по дебету одного і кредиту іншого рахунку в одній і тій же сумі.
Бухгалтерський баланс, як один з основних елементів методу бухгалтерського обліку і найважливіша форма фінансової звітності, відображає вартість майна підприємства загалом по активах і об'єми вкладеного в це майно власного і залученого капіталу по пасивах.
Бухгалтерські статті балансу звичайно згруповані в економічно однорідні блоки, але порядок розташування статей може варіюватися. Адресна частина балансу містить, як мінімум, назву компанії, її юридичний статус і дата складання. Звичайно саме на основі балансу робляться загальні висновки про фінансово-господарську діяльність підприємства і його фінансове становище. Економічний зміст балансу представлений сукупністю матеріальних і нематеріальних цінностей, що мають форму матеріальних, нематеріальних або фінансових активів, оборотних коштів, грошових коштів і дебіторської заборгованості, званих активами підприємства. У той же час з юридичної точки зору майно є не що інше, як сукупність прав і зобов'язань в грошовому вираженні, званих капіталом і зобов'язаннями (пасивами), що належать підприємству. Між економічним і юридичним змістом майна існує математична рівність у вигляді рівності підсумків активів і пасивів балансу.
Особливості балансу:
1. Бухгалтерський баланс складається за формою, встановленою Міністерством фінансів України.
2. У балансі порівнюються дані на початок і кінець звітного періоду.
3. Статті балансу групуються по певній ознаці.
4. Не допускається взаємне погашення активів і пасивів балансу.
5. Статті балансу є відображенням даних бухгалтерського обліку, приведених у відповідність з фактичною наявністю за результатами інвентаризації.
6. Оцінка статей здійснюється у відповідності з П(С)БО.
У цей час у відповідності зі статтею 14 Закони "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" підприємства зобов'язані представляти баланс в складі квартальної і річної фінансової звітності органам, до сфери управління яких вони відносяться, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до засновницьких документів, якщо інше не передбачене цим Законом, органам виконавчої влади і іншим користувачам, термін надання фінансової звітності встановлюєтьсяКабінетом Міністрів України. Баланс підприємства не складає комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.
Звіт про фінансові результати відображає ефективність (неефективність) діяльності підприємства за певний період. Якщо баланс відображає фінансовий стан підприємства на конкретну дату, то звіт про прибутки та доходи дає картину фінансових результатів за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік).У звіті про фінансові результати наводяться дані про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові результати від операційної діяльності (прибуток чи збиток); дохід від участі в капіталі; інші доходи та фінансові доходи; фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток); фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток чи збиток); надзвичайні доходи чи витрати; чисті прибуток чи збиток.
Приклад
Необхідно розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, зокрема:
1. Чистий дохід від реалізації
2. Валовий прибуток
3. Прибуток від операційної діяльності
4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
5. Прибуток від звичайної діяльності
6. Чистий прибуток
Показники млн. грн.
Виручка від реалізації 54,8
В т.ч. - Акцизний збір 3,2
- ПДВ 9,13
Чиста виручка від реалізації 42,47
Собівартість продукції 20,0
Валовий прибуток 22,47
Адміністративні витрати 9,1
Витрати на збут 2,5
Інші операційні доходи 2,7
Інші операційні витрати 1,4
Фінансові результати від операційної діяльності 12,17
Доходи від участі в капіталі 1,2
Інші фінансові доходи 2,3
Інші фінансові витрати 1,4
Втрати від участі в капіталі 0,7
Інші доходи 0,5
Інші витрати 0,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 13,97
Податок на прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 3,49
Фінансовий результат від звичайної діяльності 10,48
Надзвичайні доходи 0,8
Надзвичайні витрати -
Податок з надзвичайного прибутку 0,2
Чистий прибуток 11,08
Список використаних джерел
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів Украіни 31.03.99 № 87 / Бухгатерский учет: нормативная база. - Харьков.: Фактор, 2001. - 264 с.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене Наказом Міністерства фінансів Украіни 31.03.99 № 87 / Бухгатерский учет: нормативная база. -Харьков.: Фактор, 2001. - 264 с.
3. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. - М.: Дело и Сервис, 1998. - 304 с.
4. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.
5. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. - 2-е вид., переробл. і доповн. - К.: Либідь, 2003. - 384 с.
6. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / І.В. Зятковський; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Т.: Екон. думка, 2003. - 356 с.
7. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Краснова, Б.О. Жнякін. - Донецьк: Альфа-прес, 2005. - 207 с
8. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, О.А. Стороженко, І.О. Плужников, К.С. Горячева; Нац. акад. упр. - К.: НАУ, 2004. - 506 с.
9. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович; Луц. держ. техн. ун-т. - Луцьк: Надстир'я, 2004. - 515 с.
10. Фінансовий менеджмент: Підруч. / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Невмержицька, Я.І. Невмержицький; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2005. - 535 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...