WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова звітність підприємства - Реферат

Фінансова звітність підприємства - Реферат

зовнішніх використовують більш детальну інформацію, і відповідно до інформаційних потреб їх поділяють на наступні групи:
o власники підприємств та вищий управлінський персонал використовують звітні дані через систему аналізу та співставлення для визначення тактичних цілей, які змінюються під впливом зовнішніх факторів;
o менеджери - для визначення ефективної організації виробництва у відповідності із завданнями, які ставить вищий управлінський персонал;
o керівники підрозділів - для забезпечення ефективного функціонування виробничої ланки;
o робітники і службовці підприємства -для контролю за виконанням конкретизованих завдань процесу виробництва: постачання, розподіл, зберігання, відвантаження тощо.
Кожний фінансовий звіт повинний містити дату, за станом на який приведені його показники, або період, що він охоплює. Якщо період, за який складений фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого даним Положенням (стандартом), те причини і наслідку цього повинні бути розкриті в примітках до фінансової звітності.
У фінансовій звітності повинна бути зазначена валюта, у якій відбиті елементи звітності, і одиниця її виміри.
Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, у якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього і методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.
Неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства для вирішення поточних та перспективних фінансово-господарських проблем. Для прийняття правильних фінансових управлінських рішень на рівні підприємства треба використовувати дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Зокрема, щоб порівняти фінансові результати, досягнуті у попередньому та поточному звітних періодах, необхідно використовувати лише порівнянні відповідні показники, тобто такі, які визначені за єдиною методологією з використанням однакових баз розрахунку, критеріїв та правил.
З цією метою підприємство повинно розробити свою фінансову облікову політику, яка підпорядковується потребам внутрішнього менеджменту. Але, як правило, для прийняття ефективних управлінських рішень менеджери не обмежуються суто внутрішньою фінансовою інформацією, а порівнюють її з відповідними показниками подібних підприємств, підприємств-конкурентів чи партнерів по бізнесу. Тому закономірно виникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації в рамках галузі, регіону, усієї економічної системи країни.
Процес такої уніфікації називають стандартизацією бухгалтерського обліку. Стандарт у широкому розумінні - зразок, еталон, модель, що беруться за вихідні для порівняння з ними інших подібних об'єктів. Стандартизація бухгалтерського обліку - це процес розробки та послідовного застосування єдиних вимог, правил та принципів до визнання, оцінки і відображення у фінансових звітах окремих об'єктів бухгалтерського обліку.
Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (далі - П(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. Дане положення визначає:
o мету фінансових звітів;
o їх склад;
o звітний період;
o якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів;
o вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.
П(С)БО 1 треба застосовувати за підготовки й надання фінансових звітів підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами (далі - підприємствами) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Проте тут не розглядаються правила складання консолідованої фінансової звітності.
Позиції, які відображаються в балансі, звіті про фінансові результати, звіті про рух грошових коштів та іншій звітності, повинні формуватися саме в процесі виконання фінансовим менеджером підприємства своїх функцій. З цих позицій слід керуватися принципом узгодженості рішень щодо залучення та використання капіталу. В табл. 2 наведені параметри, які слід узгоджувати за прийняття відповідних рішень.
Таблиця 2
Параметри узгодження фінансових рішень
Параметри Інвестування Фінансування Інструменти узгодження
Обсяг, терміни Потреба в засобах Величина капіталу Бюджетування, фінансове планування
Рентабельність Рентабельність інвестицій Вартість капіталу Аналіз затрат і прибутків
Ризики Інвестиційні Фінансові Управлінські
Як правило, для прийняття ефективних управлінських рішень менеджери не обмежуються суто внутрішньою фінансовою інформацією, а порівнюють її з відповідними зовнішніми показниками.
Для забезпечення об'єктивності оцінки фінансової стійкості фінансові аналітики використовують також показники, що формуються із зовнішніх джерел. До них, зокрема, належать:
1) Показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни. Система нормативних показників цієї групи слугує основою для проведення аналізу і прогнозування умов зовнішнього фінансового середовища функціонування підприємства. Формування системи показників цієї групи будується на опублікованих даних державної статистики.
2) Показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку. Система нормативних показників цієї групи слугує для прийняття управлінських рішень в галузі формування портфелю довгострокових фінансових інвестицій, здійснення короткострокових фінансових вкладень тощо. Формування системи показників цієї групи будується на публікаціях періодичних комерційних видань, фондової та валютної біржі, а також на відповідних електронних джерелах інформації.
3) Показники, що характеризують діяльність контрагентів та конкурентів. Система інформативних показників цієї групи використовується в основному для прийняття оперативних управлінських рішень за окремими аспектами формування і використання фінансових ресурсів. Джерелом формування показників цієї групи слугують публікації звітних матеріалів у пресі, відповідні рейтинги з основними результативними показниками діяльності, а також платні бізнес-довідки, що надаються відповідними інформаційними компаніями (отримання такої інформації повинно здійснюватися тільки легальними способами).
4) Нормативно-регулюючі показники. Система цих показників

 
 

Цікаве

Загрузка...