WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → формування системи перерозподілу в економіці україни - Реферат

формування системи перерозподілу в економіці україни - Реферат

роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції:
1) Аналіз моделі трансформації потоків доходів у національній економіці показує, що в Україні створені умови для перерозподілу грошової маси у сфері обігу в "тіньовому" секторі, обходячи державний бюджет, з переважною доларизацією готівкової грошової маси. Виникла парадоксальна ситуація, коли під час гострої нестачі фінансування промисловості та скорочення індуцированих інвестицій є велика кількість вільних грошових коштів, які вивозяться за кордон, обертаються в спекулятивних операціях чи резервуються в банках. У результаті в економіці України рівняння "витікання - ін'єкції" постіно деформується в бік перших (перевагає як імпорт так і відтік капіталу), тобто
S+T+M>I+G+X,
а приведення його до необхідного вигляду відбувається шляхом позик уряду та валютних інтервенцій НБУ, покриваючих "витечені" кошти. Така тенденція створює умови для перетворення України в регіон дешевої робочої сили, до втрати ринків збуту та посилення економічної залежності.
2) Місце нашої держави у світовому економічному суспільстві буде залежити від того, чи зможемо ми спрямувати внутрішні та зовнішні грошові потоки на відновлення інвестиційного потенціалу, здатного відродити національну економіку.
3) Головні елементи прямого залученння коштів у економіку-це амортизаційні відрахунки, прибуток, цільове державне фінансування, комерційний кредит.
Аналіз показує, що амортизаційного фонду ледве вистачає на поточний та капітальний ремонт.Тільки незначна частина підприємств України може спрямовувати свій прибуток у інвестиції. Результати кожного року свідчать про значний розрив між запланованим та реальним державним фінансуванням, що тільки підштовхуе розвиток платіжної кризи та погіршує фінансове становище суб' єктів економіки, діяльність яких фінансується з бюджету. На ринку крдитів незмінна тенденція значної переваги короткострокових кредитів над довгостроковими. Така ситуація пов'язана з низькою зацікавленністю у здійсненні довгострокового кредитування не тільки КБ, але й самих позичальників із-за високої відсоткової ставки, з одного боку, та низької рентабельності їх діяльності - з другого. Одночасно, загальні обсяги кредитних вкладень КБ продовжують зростати).
4) Важливим для економіки України є розширення можливостей залучення коштів через "фіктивний" капітал першого порядку - цінні папери.
Корпоративне фінансування, яке проводиться через емісію акцій, є на сьогодняшній день найбільш поширеним засобом залучення інвестицій в Україні
Діяльність ринку цінних паперів зможе поширюватись за допомогою висококомпетентних фінансових посередників .
Ведучу роль у розвитку ринків капіталів України могли б грати інвестиційні банки.Можна спрогнозувати позитивний розвиток інвестиційних банків з участю іноземного капіталу, тому що закордонні інвестиційні банки принесуть сюди не тільки гроші, але й багатолітній досвід роботи.
У нас досить широко поширені інститути ІФ і ІК. Однак, головним і рішучим тут є той факт що в нашій країні ІФ і ІК, а також довірчі товариства чи трасти, на відміну від подібних західних інститутів, почали свій розвиток, головним чином, не завдяки зростанню доходів населення, а з метою сприяння прцесу приватизації на основі залучення приватизаційних паперів.
Ринок страхування України представлений в основном кептивними СК, крім того їх капітали незначні (у середньому баланси складають 2-3 млн.грн.). Майбутнє тут за крупними СК з високою концентрацією капіталу. Саме вони зможуть спрямувати свої активи на ринок фінансових капіталів.
Таким чином, на сьогоднішній день, не дивлячись на велику кількість ФП в Україні, їх якісний склад не відповідає потребам нашої економіки. Тому без відповідного законодавства, контролю та підтримки з боку держави ФП в Україні не зможуть виконувати свої класичні функції, а будуть продовжувати розвиток фінансових пірамід. Їх діяльність стане корисною для нашої економіки, коли, з одного боку, вони зможуть запропонувати порівняно вигідні умови вкладення заощаджень населенню, а з іншого, на фондовому ринку їм буде запропонований широкий спектр довгострокових боргових забов'язань різного ступеня ліквідності. Сприяти формуванню такого фондового ринку зможе грошовий етап приватизації, тому саме в цей період, можливо, намітяться позитивні тенденції в діяльности ФП в Україні.
Більшість іноземних інвестицій - це вклади до статутних фондів підприємств з іноземним капіталом. Саме цей напрямок використання іноземних коштів (а не спекулятивні операції нерезидентів на фінансовому ринку) сприятливий для обох сторін В ідеалі зовнішні внески повинні бути допоміжним чинником.
Моніторинг розподілу населенням своїх доходів показує, що заощадження, які повертаються в економіку України, складають приблизно 10 % від загального їх обсягу, 90 % - це витрати на придбання іноземної валюти. Таким чином, у нашій економіці сформувався відокремлений потік нейтральних грошей .Особливої уваги заслуговують тут валютні заощадження. Виступаючи як тверді гроші, вони практично гарантовані від дії інфляції і тому їх дуже тяжко залучити до готівкового обігу. Але в нинішніх економічних умовах, особливо з погляду на російську кризу, головною формою довгострокового накопичення населенням стане саме придбання іноземної валюти. Можна запропонувати наступну модель залучення цих коштів в економіку. Це - створення страхового резервного фонду банківських валютних депозитів населення із гарантією з боку держави їх 100%-го повернення. При цьому НБУ може забов' язати КБ зберігати частину залучених коштів в ОВДП в якості страхового резерву. Таким чином, ризик населення зменшиться, а держава зможе залучити в ОВДП кошти населення. На нашу думку, цей механізм набагато реальніший та ефективніший за спробу розміщення ОВДОП. Запрацює схема:дефіцит населення КБ НБУ державного бюджету народне господарство позитивно вплинуло б на довіру населення до фінансового ринку України створення незалежного Інформаційного центру з філіями у кожному регіоні.
Список літератури.
1. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник длявузів. - К.: Вища шк., 1997. - 383с.
2. Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: Основи, 1996. - 180с.
3. Єпіфанов А. О.. Сало І.В. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник для вузів. - К.: Наук. думка, 1997. - 302с.
4. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 1997. - 384с.
5. Куценко Ю.Ю., Шепель Д.О. Пpоблеми викоpистання векселів на pинку Укpаїни. - К., 1998.
6. Об основах налогообложения в Укpаине: (Метод.пособие) /Гос. налог.администpация в Донец. обл.; Под pед. А.А. Папаики.- Донецк, 1997.
7. Справочник плательщика НДС: Законодат. термины и определения, сист. указ. осн. положений НДС, ГНАУ разъясняет, обзор конфликт. ситуаций, НДС и налог на прибыль /Под ред. А.П.Селезнева. - Х.: Прапор, 1998.
8. Сусіденко В.Т., Коваль Л.С. Теоpетичні основи та пpактичні питання упp. сучасною кpедитною діяльністю комеpційних банків. - К., 1997. - 221 с.
9. Юpовский Б.С., Романов А.Г. Как pаботать с наличными деньгами: Спpав. пособие. - 7-е изд., пеpеpаб. и доп. - Х., 1998. - 178 с. - (Б-ка бухгалтеpа; N26(103)).

 
 

Цікаве

Загрузка...