WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Складові частини грошового ринку. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів. Механізм здійснення операцій на валютних ринках. Акції та їх - Реферат

Складові частини грошового ринку. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів. Механізм здійснення операцій на валютних ринках. Акції та їх - Реферат

Франкфурті-на-Майні, Лондоні й закінчують день у Нью-Йорці та Лос-Анжелесі. Відлік годинних поясів традиційно ведеться від нульового меридіану, що проходить через Гринвіч (передмістя Лондону), а час має назву світового, або GМТ (Greenwitch Meridian Time).
4.Акції та її види.
Акція - цінний папір бел встановленого терміну обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь и управлінні ким, дає право його власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.
Отже, акція - безстроковий цінний папір, емітентом якого може бути тільки акціонерне товариство. Власник акції є співвласником акціонерноготовариства. Він приймає на себе і поділяє з іншими ак-ціонерами всі підприємницькі ризики цього товариства. У разі по-гіршення фінансового становища товариства акціонер не має права вимагати повернення коштів, вкладених в акції. Він може лише запропонувати свої акції іншим учасникам ринку (якщо такі акції перебувають в обігу на ринку). Акціонерне товариство може викупати свої акції, однак не несе зобов'язань щодо їх викупу. Акціонер також не зобов'язаний повертати акції акціонерному товариству крім визначених законодавством випадків.
Акції випускаються іменні та на пред'явника, прості й привілейовані. Власниками акцій можуть бути юридичні та фізичні особи, держава.
Перевага на національних ринках того чи іншого виду акцій залежить від багатьох причин. В одних країнах емітуються пере-важно іменні акції, в інших - на пред'явника. Однак в. останні десятиріччя в усьому світі має місце тенденція до збільшення частки акцій на пред'явника. В деяких країнах акції на пред'явника ста-новлять до 90% усіх акцій, що перебувають в обігу. Це пов'язано на-самперед з розвитком сучасних електронних технологій обігу цінних паперів, при застосуванні яких набагато ефективніше здійснювати операції з цінними паперами на пред'явника. При цьому можна мати вичерпну інформацію про всіх власників акцій на пред'явника і перешкоджати таємному придбанню контрольних пакетів акцій.
Розглянемо особливості володіння простими та привілейованими акціями.
1. Власнику простої акції сплачуються дивіденди, якщо протя-гом року акціонерне товариство отримало прибуток і загальні збори акціонерів прийняли рішення про спрямування всього чи частини прибутку на виплату дивідендів.
Право власника простої акції на відповідну частку майна у разі ліквідації товариства забезпечується після забезпечення прав влас-ників облігацій та привілейованих акцій.
Право на участь в управлінні реалізується згідно з правилом: "Одна акція - один голос на загальних зборах акціонерів".
2. Власник привілейованої акції має переважне право на отри-мання дивідендів. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазна-ченому в акції, незалежно від розміру одержаного товариством при-бутку. Якщо прибуток відповідного року недостатній, виплата диві-дендів здійснюється за рахунок резервного фонду.
Дивіденди за привілейованими акціями, як правило, фіксовані і визначаються в процентах до їх номінальної вартості. У разі, коли розмір дивідендів за простими акціями перевищує розмір дивідендів за привілейованими акціями, власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам.
Власник привілейованої акції має переважне право на частку майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Це право за-безпечується після забезпечення прав власників облігацій, емітова-них цим товариством.
Власники привілейованих акцій відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено статутом товариства. Тобто фактично, маючи переваги матеріально-го характеру, власники привілейованих акцій можуть брати участь в управлінні товариством нарівні з власниками простих акцій, якщо це обумовлено в статуті. Статутом може визначатись і порядок здій-снення переважного права на одержання дивідендів. Дивіденди всім акціонерам, сплачуються за підсумками року в порядку, передбаче-ному статутом товариства.
Загальна кількість привілейованих акцій не має перевищувати 10% статутного фонду акціонерного товариства. Де обмеження пов'язано з необхідністю фіксованих дивідендних виплат за привілейованими акціями, що може, як і необхідність процентних виплат за облігаціями, емітованими цим товариством, значно впливати на його фінансову стійкість.
Привілейовані акції можуть бути таких видів:
" кумулятивні, які дають власникам право не тільки на поточний, а й на не виплачений раніше а якихось причин дивіденд;
" з часткою участі, яка дає право на додаткові дивіденди, якщо
дивіденди за простими акціями більші;
" конвертовані, які можуть бути обміняні на встановлену кількість простих акцій;
" зі ставкою дивідендів, що коригується;
" відзивні, які акціонерне товариство має право викупити;
" ретрективні, які власник має право погасити у визначений мо-мент за визначеною ціною.
Зважаючи на ступінь ризику та очікувану дохідність, акції мож-на поділити на такі класи:
ў "з блакитними корінцями" - акції найбільш солідних і великих корпорації!;
ў дохідні - акції, дивіденди за якими перевищують середній рівень;
ў зростання - акції корпорацій, доходи яких вищі від середньо-го рівня, проте дивідендні виплати невисокі (переважно акції компаній, що стрімко розвиваються);
ў циклічні - акції, ціна яких змінюється відповідно до змін в
економіці. В основному це акції базових галузей економіки. Інвестори намагаються придбати ці акції, коли відбувається підйом у галузі, і продати їх до початку спаду;
ў спекулятивні - акції молодих та маловідомих компаній;
ў захищені (антициклічні) - акції, ціна на які досить стабільна
навіть при спадах в економіці.
Задача
Дивіденд на акцію компанії за рік склав 6500 грн. Банківська ставка по вкладах дорівнює 20 % річних. Винагорода за ризик з точки зору покупця повинна бути 50 % . Визначити теоретичну ціну акції.
Ка =
Ка = =16250 ( грн. )
Отже, теоретична ціна акції становить 16250 грн.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ :
Бланк И. Н. Инвестицынный менеджмент. - К., Итем, 1995.
Кузнецева Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні :
Правові основи формування і функціонування. - К. : ЮРІНКОМ - Ітер, 1998.
Мозговий О. Н. Фондовий ринок України. - К. : УАННП " Фенікс", 1998 р.
Шелудько В. М. Фінансовий ринок : Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання - Прес, 2003 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...