WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз грошових коштів за напрямками діяльності підприємства, аналіз фінансової стійкості підприємства - Контрольна робота

Аналіз грошових коштів за напрямками діяльності підприємства, аналіз фінансової стійкості підприємства - Контрольна робота

її частина слугує об'єктом банківського кредитування і не впливає на платоспро-можність суб'єкта господарювання. Аналіз проводиться за допо-могою методичних форм,
Наступним етапом аналізу фінансової стійкості підприємства є оцінка платоспроможності. Аналіз платоспроможності здійснюється через зіставлення наявності та надходження коштів із зобов'язаннями першої необхідності. Найбільш чітко платоспроможність виявляється під час її аналізу за відносно невеликий термін (тиждень, декада, місяць). Платоспроможність оцінюється через коефіцієнт платоспроможності, тобто через відношення наявних грошових сум до суми термінових платежів на конкретну дату чи на наступний період. Коли коефіцієнт платоспроможності дорівнює чи більший одиниці, можна вважати, що підприємство є платоспроможним. Коли цей коефіцієнт менший одиниці, у процесі аналізу слід виявити причини браку платіжних коштів (зниження зростання суми виручки, доходів, прибутку, нераціональне використання оборотних коштів, приміром, великі запаси сировини, товарів, залишків готової продукції).
Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиковими джерелами можна виділити такі чотири типи фінансової стійкості підприємства:
1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) - коли власні оборотні кошти забезпечують запаси і витрати;
умови:
± Ев 0,
±Ев.д 0,
± Е 0,
де Ев - наявність власних оборотних коштів; Ев.д - наявність власних оборотних і довгострокових позикових коштів; Е - загальна сума джерел коштів для формування запасів і витрат.
Тримірний показник ситуації: S = (1,1,1);
2)нормально стійкий фінансовий стан - коли запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довго-строковими позиковими джерелами;
± Ев < 0,
±Ев.д 0,
± Е 0,
S = (0,1,1);
3) нестійкий фінансовий стан - коли запаси і виграти забез-печуються за рахунок власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів та позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;
± Ев < 0,
±Ев.д 0,
± Е 0,
S = (0,0,1);
4) кризовий фінансовий стан -- коли запаси і виграти не за-безпечуються джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства;
± Ев < 0,
±Ев.д 0,
± Е 0,
S = (0,0,0);
Отже, фінансово стійким можна вважати такс підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси і витрати, не допустити невиправданої дебіторської і кре-диторської заборгованості, своєчасно розрахуватись, за своїми зобов'язаннями.
Абсолютна і нормальна стійкість фінансового стану характе-ризуються високим рівнем рентабельності підприємства та відсут-ністю порушень фінансової дисципліни.
Нестійкий фінансовий стан характеризується наявністю по-рушень фінансової дисципліни, перебоями в надходженні грошових коштів, зниженням дохідності діяльності підприємства.
Для аналізу фінансової стійкості підприємства доцільно за ма-теріалами кожного конкретного підприємства розраховувати нор-мативні рівні коефіцієнта співвідношення позичених і власних коштів, тобто коефіцієнта структури коштів підприємства.
Важливою характеристикою стійкого фінансового стану є ко-ефіцієнт маневреності (Км), який визначається як відношення власних оборотних коштів підприємства до суми джерел власних і довгострокових позикових коштів. Він показує, яка частка власних коштів підприємства перебуває в мобільній формі, що дає змогу вільніше маневрувати цими коштами.
Для збереження мінімальної фінансової стабільності підпри-ємства коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів має бути обмежений значенням відношення вартості мобільних коштів до вартості іммобілізованих засобів. Цей показник називається коефіцієнтом співвідношення мобільних та іммобілізованих засобів ( ) і розраховується за формулою:
де Ra - усі мобільні (оборотні) активи; Z - запаси і витрати; ra
- дебіторська заборгованість; d- грошові кошти і цінні папери; F - основні засоби й інші необоротні активи.
Також розраховуються коефіцієнти мобільності всіх засобів і оборотних коштів. Перший з них визначається відношенням вартості оборотних коштів до вартості всього майна підприємства за формулою:
де В - вартість усього майна підприємства.
Коефіцієнт характеризує частку коштів для погашення боргів. Чим вище значення коефіцієнта, тим більше у підприємства мож-ливостей забезпечуватибезперебійну роботу, розраховуватись з
кредиторами.
Коефіцієнт мобільності оборотних коштів визначають діленням найбільш мобільної їх частини (грошових коштів і коротко-строкових фінансових вкладень) на вартість оборотних коштів. Формула розрахунку:
Цей коефіцієнт показує частку абсолютно готових до платежу
коштів у загальній сумі коштів, які направляються на погашення боргів.
Одним із основних показників стійкості фінансового стану підприємства є коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами їх формування (КЗ), який дорівнює відношенню суми власних оборотних і довгострокових позикових коштів до вартості запасів і витрат підприємства. Нормальна межа цього показника становить:
КЗ 0,6 - 0,8.
Важливу характеристику структури засобів підприємства дає коефіцієнт майна виробничого призначення (КВ.Н), який визначається відношенням суми основних засобів, капітальних вкладень, устаткування, виробничих запасів і незавершеного виробництва до вартості всього майна підприємства. Розраховується цей коефіцієнт за формулою:
Нормальним вважається таке обмеження цього показника:
Паритетний принцип вкладення коштів у майно виробничої
сфери і сфери обігу створює сприятливі умови як для нарощування виробничого потенціалу, так і для фінансової діяльності.
Також розраховуються показники, які характеризують частку основних засобів і матеріальних оборотних коштів у вартості майна. Перший з них ( ) розраховується відношенням вартості основних засобів до валюти балансу за формулою:
Коефіцієнт матеріальних оборотних коштів (Кz) дорівнює від-ношенню вартості запасів і витрат до валюти балансу, тобто:
Поряд з показниками, які характеризують структуру майна під-приємства, необхідно розраховувати й аналізувати коефіцієнти, ко-трі показують частку довгострокової і короткострокової заборгова-ності в джерелах коштів підприємства. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (КД) визначається відношенням суми довгострокових кредитів і позикових коштів до суми джерел влас-них коштів і довгострокових кредитів і позичок. Коефіцієнт корот-кострокової заборгованості (КК) показує частку короткострокових зобов'язань підприємства в загальній сумі зовнішніх зобов'язані.
Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших поточних зобов'язань (ККЗ) характеризує частку кредиторської заборгованості й інших поточних зобов'язань у загальній сумі зовнішніх зобов'язань підприємства.
Коефіцієнт прогнозу банкрутства (КНБ) характеризує питому вагу чистих оборотних активів у загальній сумі активу балансу. Він розраховується за формулою:
де Ra - усі оборотні активи; Кt- короткострокові кредити і по-зикові кошти; rp- поточні зобов'язання; В - валюта балансу.
Для стабілізації фінансової стійкості підприємства, виходу підприємства з кризового фінансового стану необхідно:
" збільшити частку власних оборотних коштів в оборотних
активах;
" додатково залучити позикові кошти;
" знизити залишки товарно-матеріальних цінностей через ре-алізацію малорухомих запасів чи запасів, які не використовуються у виробництві.
Список використаної літератури :
1. Бріхмен Є. Г. Основи фінансового менеджменту. - К. :Молодь, 1997.
2. Ізмайлова П. В. Фінансовий аналіз. - К., 2000.
3. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Вік; Глобус, 1992.
4. Павловські О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. - К. : КНЕУ, 2002.
5. Руденко Л. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності. - К., 2000.
6. Фінанси підприємств / За ред.. А. М. Поддєрьогіна : Підручник. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...