WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - Курсова робота

Аналіз фінансових результатів ЗАТ ВТШФ “Дана” - Курсова робота

відхилення
тис.грн..
3.Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків -- -- --
Довгострокові фінансові зобов'язання
--
--
--
Відстрочені податкові зобов'язання
--
813,3
--
Інші довгострокові зобов'язання
--
--
--
Всього довгострокових зобов'язань
--
813,3
--
4. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 250 880 630
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
--
--
--
Векселі видані -- -- --
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1770
1450
-320
Поточні зобов'язання за рахунками:
--
--
--
З одержаних авансів -- -- --
З бюджетом 1883 1616 -267
З позабюджетних платежів -- -- --
Зі страхування 114 135,2 21,2
З оплати праці 249 296 47
З учасниками -- -- --
Із внутрішніх розрахунків -- -- --
Інші поточні зобов'язання 1772 1615 -157
Всього поточних зобов'язань 4443,2 2598,2 -1845
Всього зобов'язань 4443,2 3411,5 -1031,7
Всього пасивів 22497,2 23939,5 1442,3
Аналізуючи зобов'язання підприємства, можна відмітити збільшення розміру відстрочених податкових зобов'язань, короткострокових кредитів банків, поточногозобов'язання зі страхування та з оплати праці на кінець звітного періоду у порівнянні з початком попереднього періоду. Позитивної оцінки заслуговує зниження кредиторської заборгованості за товари та послуги, поточних зобов'язань перед бюджетом та зниження інших поточних зобов'язань, на кінець звітного періоду у порівнянні з початком попереднього періоду.
Аналізуючи структуру пасивів можна зробити висновок про збільшення питомої ваги довгострокових зобов'язань на 3,39 % і зниження питомої ваги поточних зобов'язань на 8,897 % на кінець звітного періоду у порівнянні з початком звітного періоду.
Наступним кроком є оцінка незалежності підприємства, розрахована відношенням власних коштів до валюти балансу.
1.Коефіцієнт незалежності - показує питому вагу власних коштів у всіх джерелах утворення коштів (нормативне значення 0,5)
Кфін.ст... = Власні кошти/Валюта балансу
Кфін.ст.п = 20536+0/22497,2 =0,91
Кфін.ст..к = 19338+813,3/23939,5 = 0,84
2.Коефіцієнт фінансової стійкості стійкості - показує питому вагу власних та довгострокових коштів у валюті балансу (нормативне значення 0,7).
Кфін.ст.. = Власні та довгострокові залучені кошти/Валюта балансу
Кфін.ст..п = 20536/22494,2 = 0,91
Кфін.ст..к = 19338/23939,5 = 0,81
Результати розрахунку коефіцієнтів фінансової стійкості і незалежності представлені у таблиці 3.2
Таблиця 3.2
Показники незалежності і фінансової стійкості ЗАТ ВТШФ "Дана"
Показник На поч. звітного періоду На кін. звітного періоду Відхилення
Коефіцієнт фінансової стійкості
0,91
0,84
-0,07
Коефіцієнт незалежності 0,91 0,81 -0,1
ЗАТ ВТШФ "Дана" має досить стійкій фінансовий стан, який протягом звітного періоду характеризується як незалежний (нормативна величина 0,5 коефіцієнта незалежності та 0,7 коефіцієнта фінансової стійкості), відбулося загальне зниження показників, але ця зміна не вплинула на загальну характеристику підприємства.
Розрахуємо показники ліквідності - коефіцієнти, що свідчать про здатність підприємства розрахуватися зі своїми кредиторами наявними коштами.
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує на скільки в даний момент можуть бути ліквідовані поточні забов'язання за рахунок грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень (нормативне значення 0,2-0,25)
Кабс.лік. = Грошові кошти та поточні фінансові вкладення/Поточні забов'язання.
2.Коефіцієнт швидкої ліквідності.
Кшв.лікв. = Грошові кошти та поточні фінансові вкладення+Дебіторська заборгованість/Поточні забов'язання
Розрахунок показників ліквідності наведено в табл. 3.3
Таблиця 3.3
Показники ліквідності
Показники На поч. звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення
Коефіцієнт швидкої ліквідності
1,67
1,65
-0,02
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,31
0,42
0,11
Можна зробити висновок про задовільне значення показників цієї групи, найвищий показник має коефіцієнт швидкої ліквідності, найнижчий коефіцієнт абсолютної ліквідності. Негативної оцінки заслуговує зниження значень коефіцієнту швидкої ліквідності.
Проаналізуємо структуру активів ЗАТ ВТШФ "Дана", результати розрахунків наведено в таблиці 3.4
Таблиця 3.4
Структура активів
Актив На початок .звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Необоротні Активи
Нематеріальні активи 0,63% 0,44%
Незавершене будівництво -- --
Основні засоби 47,75% 55,22%
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість
--
--
Відстрочені податкові активи -- 1,09%
Інші необоротні активи -- --
Всього за розділом 48,38% 56,75%
2. Оборотні Активи
Запаси:
Виробничі запаси 5,58% 5,73%
Тварини на відгодівлі -- --
Незавершене виробництво 0,79% 0,36%
Готова продукція 14,05% 15,97%
Товари 0,055% 0,095%
Векселі одержані -- --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
21,74%
7,99%
Дебіторська заборгованість за розрахунками
0,25%
--
Інша поточна дебіторська заборгованість
3,41%
7,46%
Поточні фінансові інвестиції -- --
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,65% 5,33%
Інші оборотні активи 0,07% 0,28%
Всього за розділом 51,61% 43,23%
3. Витрати майбутніх періодів
0,0058%
0,013%
Баланс 100% 100%
Проаналізувавши структуру активів можна зробити висновок, що найбільшу частку активів підприємства складають основні засоби. Позитивної оцінки заслуговують збільшення основних засобів та зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
Наступним кроком аналізу фінансового стану підприємства буде розрахунок величини і динаміки показників обіговості. Показники обіговості показують скільки оборотів здійснює майно підприємства протягом звітного періоду. В цій групі розраховуються наступні показники:
1.Обіговість всього майна
Коб.м. = Чистий доход/Серед. вартість майна
2. Коефіцієнт обіговості оборотних коштів
Коб.об.кошт. = Чистий доход/Серед. вартість оборотних активів
3. Коефіцієнт обіговості матеріальних оборотних коштів
Коб.мат.об. = Чистий доход/Сер. вартість матеріальних оборотних коштів
4.Коефіцієнт обіговості нематеріальних оборотних коштів
Коб.немат.об. = Чистий доход/Сер. вартість не мат. оборотних коштів
Результати цих показників наведено в таблиці 3.5
Таблиця

 
 

Цікаве

Загрузка...