WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності к - Реферат

Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні характеристики, оцінка ризику (рейтинг) діяльності к - Реферат

фінансового стану підприємства краще, щоб кредиторська заборгованість перевищувала дебіторську.
Коефіцієнт поточної ліквідності показує, скільки грошових одиниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових, тобто невідкладних зобов'язань. Значення показника свідчить про те, що підприємство вчасно ліквідує борги.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує здатність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Протягом звітного року показник абсолютної ліквідності зменшився в 5 раз і перебуває далеко за межами критичного рівня. Отже, у підприємства не вистачає грошових коштів на покриття невідкладних зобов'язань.
Коефіцієнт забезпечення поточних активів власними обіговими коштами характеризує можливість перетворення активів у ліквідні кошти. З а звітний період відбулося збільшення цього показника з 0,16 до 0,31.
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу показує скільки припадає позикового капіталу на одиницю сукупних джерел. В звітному періоді відбулося зменшення цього показника на 0,07.
Загальний коефіцієнт покриття характеризує можливість підприємства погашати поточні зобов'язання.
Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу показує частку власних обігових коштів у власному капіталі.
Коефіцієнт реальної вартості основних коштів у вартості майна підприємства показує частку коштів, інвестованих в основні засоби, у валюті балансу.
З наведеного виходить: за звітний період фінансова стійкість підприємства підвищилась, але слід вжити термінових заходів щодо підвищення показників абсолютної ліквідності.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. - К, ДЕМІУР, 1996.
2.Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шаранов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання. Підручник. -К, ІЗМН, 1996.
3. Радхад К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. - М., ИНФРА - М, 1996.
4.Севрук В.Т. Банковские риски. - М., Дело ЛТД, 1995. -
5. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. Под ред. Е.С. Стояновой. - М., Перспектива, 1996.
6.Хелферт 3. Техника финансового анализа. Пер. с англ. - М., Аудит, ЮНИТИ, 1996.
Додаток А
Баланс
Актив
Код
рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
залишкова вартість 010 100 150
первісна вартість 011 100 150
знос 012
Незавершене будівництво 020 1000 700
Основні засоби:
залишкова вартість 030 2400 2900
первісна вартість 031 2600 3300
знос 032 200 400
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045 500 600
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060 40
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 4000 4390
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 900 710
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 1000 1220
готова продукція 130 1200 370
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 200 850
первісна вартість 161 200 850
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
з внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220 250 1050
Грошові кошти та її; еквіваленти:
в національній валюті 230 400 90
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 3950 4290
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 50 50
Баланс 280 8000 8730
?
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 3500 4000
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1000 1600
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 4500 5600
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 50 30
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 100 120
Всього за розділом ІІ 430 150 150
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 950 550
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470 400 400
Усього за розділом ІІІ 480 1350 950
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 700 900
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари,роботи, послуги 530 950 800
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 130 130
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 180 160
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом IV 620 1960 1990
V. Доходи майбутніх періодів 630 40 40
Баланс 640 8000 8730
Додаток Б
Фінансові результати
I. Фінансові результати
Стаття Код
рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12000 11000
Податок на додану вартість 015 2000 1833
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 10000 9167
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 8500 80000
Валовий
прибуток
050 1500 1167
збиток 055
Інші операційні доходи 060 150 120
Адміністративні витрати 070 350 270
Витрати на збут 080 150 120
Інші операційні витрати 090
Фінансові результати від операційної діяльності :
прибуток
100
1150 897
збиток 105
Доход від участі в капіталі 110 30 40
Інші фінансові доходи 120 20 30
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170 1200
967
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 360 290
Фінансові результати від звичайної діяльності :
прибуток 190 840 677
збиток 195
Надзвичайні :
доходи
200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий :
прибуток 220 840 677
збиток 225
?
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код
рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 4500 4030
Витрати на оплату праці 240 2975 2925
Відрахування на соціальні заходи 250 1145 1125
Амортизація 260 200 150
Інші операційні витрати 270 180 160
Разом
280 9000 8390
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Найменування показника Код
рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

 
 

Цікаве

Загрузка...