WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси акціонерних підприємств - Курсова робота

Фінанси акціонерних підприємств - Курсова робота

додаткового випускі переходять до нового акціонера.
При збільшені статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій акції попередніх випусків обмінюються на акції нової номінальної вартості відповдно до кількості акцій, яками володіє акціонер.
При підвишені номінальної вартості акцій статутний капітал збільшується переважно за рахунок використвння на ці цілі інших позицій власного капіталу. У разі збільшення статутного капіталу даним методом кожен з акціонерів може здійснити доплату до визначення рівня нової номінальної вартості акцій. Якщо акціонер відмовився здійснити доплату акцій, емітент зобов"язаний запропонувати акціонеру викупити його акції. Уразі і цієї відмови, акціонер отримує акції нової номінальної вартості у кількрсті, яка визначається шляхом ділення загальної номінальної вртості акцій, що належать акціонеру на нову номінальну вартість. До інформації про випуск акцій нової номінальної вартості, слід включити такі дані про емісію акцій:
-посилання на рішення про збільшення статутного капіталу шляхом збільщення номінальної вартсті акцій;
-загальна сума випуску нових акцій зі зазначення номінальної вартості, кількості, виду і категорії акцій, що випускаються, з урахувнням сплаченого статутного капіталу попереднього випуску;
-число серій і порядковий номери акцій;
-права акціонері при новому випуску акцій;
-порядок обміну акцій попередніх випусків на акції нового випуску;
-порядок отримання акціонерами акцій нового випуску (місце, день початку видачі акцій тощо).
Зміни статутного капіталу регулюються Положенням
про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.1998 р. №44. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.
При збільшенні кількості акцій встановленої номінальної вартості підписка на додатково випущені акції проводиться утому ж порядку, що і на акції першої емісії, а статутний капітал збільшується за рахунок:
1) додаткових внесків учасників - у обліку це буде відображатись аналогічно операціям формування статутного капіталу;
2) індексації основних засобів згідно з Положенням про порядок збільшення статутного фонду за рахунок індексації основних засобів, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 12.02 1998 р. №39;
3) реінвестування прибутку;
4) нарахованих дивідендів - у випадку, коли прийняте рішення про виплату дивідендів акціями.
При збільшенні номінальної вартості акцій статутний капітал може збільшуватися за рахунок додаткових внесків учасників до встановленого рівня номінальної вартості акцій або за рахунок індексації основних засобів. Обидва ці варіанти вже були нами розглянуті.
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства може здійснюватися шляхом:
o зменшення номінальної вартості акцій або
o зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників з метою анулювання.
В останньому випадку можливі таку варіанти:
Зменшення кількості акцій на основі їх конверсії;
Безкоштовна передача акцій до анулювання;
Зменшення кількості акцій на основі їх викупу з подальшим анулюванням.
Порядок зменшення статутного капіталу АТ наведено на рис. 2.2.
За наявності достатніх підстав рішення про зменшення статутного капіталу приймаєтмя загальними зборами акціонерів чи іншим уповноваженим власниками органом. Відповідне рішення оформляється протоколом.
Якщо зменшення зхдійснюється на основі деномінації (зменшення номінальної вартості акцій), то здійснюється емісія акцій за новою номінальною вартістю.За використання цього методу слід дотримуватися принципу пропорційного зменшення номіналу всіх акцій, які належать акціонерам.Це робиться для збереження існуючих пропорцій участі акціонерів у статутному капіталі. Зменшення кількості акцій, які є в обігу, досягається за рахунок вилучення з обігу та анулювання частини акцій, або на основі конверсії ( об"єднання кількох акцій в одну). У більшості країн діє положення, згідно якого проводиться зниження номінальної вартості, а не їх об"єднання., щоб захистити дрібних акціонерів.У зарубіжній практиці проблематика неподання до деномінації чи консолідації акцій вирішуеться так. Акціонерне товариство визнає акції недійсними., а натомість у ході обміну емітуються нові акції, які тут же реалізуються на біржі, а виручка від їх реалізації зараховуеться на рахунок акціонерів, чиї акції оголошені недійсними. Загалом АТ має право викупити в акціонера оплачені ним акції для таких цілей: подальшого перепродажу; розповсюдження серед своїх працівників; з метою анулювавння. Викуп акцій АТ може здійснюватися для підтримки ринкового курсу, збільшення прибутковості акцій чи з метою запобігання поглинання.
2.3 Емісійна політика акціонерного товариства.
Емісійна політика це частина загальної політики формування фінансових ресурсів підприємства, яка полягає в залученні необхідного їх обсягу із зовнішніх джерел внаслідок випуску та розміщення на первинному ринку власних цінних паперів (акцій, облігацій тощо).[12. с.359].
Залучення власного капіталу з зовнішніх джерел шляхом додаткової емісії акцій є складним і дорогим процесом. Тому дане джерело формування власних фінансових ресурсів використовують лише у вкрай обмежених випадках.
З позиції фінансового менеджменту основною метою емісійної політики є залучення на фондовому ринку необхідного обсягу власних фінансових засобів у мінімально можливий термін.
Емісійна політики підприємства передбачає такі етапи:
-Дослідження можливостей ефективного розміщення майбутньої цінних паперів;
-.Визначення мети емісії (реальне інвестування, поліпшення структури використовуваного капіталу, намічене поглинання інших підприємств та інші цілі, що вимагають швидкої акумуляції значного
обсягу власного капіталу.
-Визначення обсягу емісії проводиться розрахунком потреби в залученні власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел.
-Визначення номіналу, видів і кількості емітованих акцій.
-Оцінка вартості створюваного акціонерного капіталу здійснюється за двома параметрами:а) передбачуваному рівні дивідендів, який визначається виходячи з обраного типу дивідендної політики;
б) витрат з випуску акцій і розміщення емісії.
Емісія акцій або облігацій підприємства - це сукупність дій ємітента щодо здійснення підписки на акції або продажу облігацій. Успішна емісія корпоративних прав (акцій, часток), збільшення статутного капіталу залежить від багатьох факторів, зокрема від стану ринку капіталів, від тенденцій на біржі (для корпоративних прав, які котируються на біржі), очікувань на майбутні прибутки емітента та інвесторів, а

 
 

Цікаве

Загрузка...