WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси акціонерних підприємств - Курсова робота

Фінанси акціонерних підприємств - Курсова робота

прибуток. [ 15.с. 120]
Інвестований капітал - це сума простих та привілейованих
акцій за їх номінальною (оголошеною) вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути поділений за джерелами утворення.
Нерозподілений прибуток - це частина чистого прибутку,що не була розподілена між акціонерами.
За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на:
o статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов'язковій реєстрації у державномуреєстрі господарюючих одиниць;
o додатковий капітал (нереєстрований) - це додатково вкладений капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.
Статутний і додатковий капітал виконують різні функції.Так, статутний капітал - це первісне джерело інвестування і формування майна підприємства. На відміну від додаткового, він забезпечує регулювання відносин власності і управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановлену законодавством суму.
Додатковий вкладений капітал - сума, на яку вартість релізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість
У цій статті балансу акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Емісійний дохід буде обліковуватися на відповідному субрахунку, який передбачається відкривати до рахунка "Додатковий капітал".
Інший додатковий капітал - сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.
У балансі сума додаткового капіталу розкривається двома статтями: "Додатковий оплачений капітал" та "Інший додатковий капітал", тобто окремо відображається емісійний дохід та нші складові додаткового капіталу.
Резервний капітал - сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
Резервний капітал створюється в акціонерному товаристві у розмірі, встановленому установчими документами. Розмір щорічних відрахувань на поповнення резервного капіталу передбачається установчими документами та здійснюється за рахунок чистого прибутку, але не може бути меншим 25 відсотків його загальної вартості.
Резервний капітал призначається на покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів підприємства при його ліквідації. Залишки невикористаних коштів переходять на Джерела утворення власного капіталу і форми його існування на наступний рік.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.
Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу. Це прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.
Сума нерозподіленого прибутку поточного року розраховується таким чином:
нерозподілений прибуток за попередній рік плюс чистий прибуток за поточний рік мінус дивіденди за поточний рік мінус внески (якщо такі здійснюються) на поповнення резервного капіталу.
2.2 Структура і порядок формувавння статутного капіталу акціонерних товариств.
Статутний капітал акціонерного товариства складається із визначеного числа акцій, чисельність яких передбачена статутом. Він відображає власні джерела формування активів і власність акціонерного товариства, як юридичної особи. Водночас, сума статутного капіталу відображає колективну власність акціонерів, де частка кожного визначається номінальною вартістю придбанах ним акцій.
Закон України "Про господарські товариства" детально регламентує порядок створення статутного капіталу на стадії його заснування. При цьому до статутного капіталу включаються тільки номінальна вартість акцій, придбаних акціонерами і АТ несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Акціонерні товариства формують свої статутні фонди за рахунок випуску і реалізації акцій шляхом відкритої підписки на них чи купівлі-продажу на фондовій біржі (відкриті акціонерні товвариства) або шляхом розподілу всіх акцій між засновниками без права розповсюдження акцій через відкриту підписку і купівлю-продаж на біржі (закриті акціонерні товариства).
Акції, що є складовою частиною статутного капіталу, оплачуються інвестором до моменту реєстрації акціонерного товариства відкритоно типу в розмірі не менше 30%, а закритого -50% від вартості акцій, на які акціонер підписався. Друга частина акцій повинна бути оплачена протягом першого року його діяльності.
Закон "Про господарські товариства" встановлює мінімальний розмір статутного капіталу, де вказано що він не може бути менше суми, еквівалентної на момент створення товариства, тобто 1250 мінімальних заробітних плат.[ 1 с.35]
Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" визначає акцію як цінний папір без встановлення строку обігу, що засвідчує правову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.
Акції можуть бути іменними та на пред'явника, простими та привілейованими. Всі акціонерні товариства повинні випускати прості акції, яким надається право голосу. Можуть також випускати привілейовані акції. Сума простих акцій - це залишковий капітал підприємства, тому що власникам привілейованих акцій надається першочергове право при сплаті дивідендів і розподілі активів у разі ліквідації товариства. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним тоариством, якщо інше не передбачено його статутом.
Випуск акцій обов'язково повинен супроводжуватись його реєстрацією в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Бланки акцій обліковуються на забалансовому рахунку "Бланки суворої звітності".
Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.
Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства.
Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства.
Акціонерне товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі додаткового випуску акцій без реєстрації попереднього випуску акцій усі

 
 

Цікаве

Загрузка...