WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові ресурси. - Курсова робота

Фінансові ресурси. - Курсова робота

заробітній платні викликане тим, що між строком її нарахування і днем виплати є деяка кількість днів за роботу, в які господарюючий суб'єкт ще повинен виплатити робітникам. "Резерв майбутніх платежів створюється за рахунок нагромадження ресурсів, призначених на оплату майбутніх відпусток робітників. Вказані ресурси не належать підприємству або мають цільове призначення. Проте вони постійно знаходяться у підприємства, котре використовує їх на свій розсуд до моменту погашення даної заборгованості".
Загалом джерела формування фінансових ресурсів можна показати схемою:
3. Формування фінансових ресурсів на макрорівні
Джерелом створення фінансових ресурсів є валовий внутрішній продукт. Із трансформацією валового внутрішнього продукту у відповідні фонди фінансових ресурсів починається вплив фінансів на процес розширеного відтворення і вони починають діяти як складова частина економічного механізму. Усе це зумовлює актуальність розгляду суті й складу фінансових ресурсів, їх специфіки у відтворювальному процесі.
До складу фінансових ресурсів держави входять ресурси всіх секторів економіки: державного сектора, колективних сільськогосподарських підприємств, підприємств громадських організацій, приватного сектора. У кожному секторі фінансові ресурси визначаються за рівнями управління. Так, у державному секторі до їх складу входять: загальнодержавний фонд фінансових ресурсів (ресурси державного бюджету); фонди фінансових ресурсів місцевого самоврядування (ресурси місцевих бюджетів); ресурси державних фінансових інститутів; ресурси міністерств, промислових об'єднань; ре-сурси виробничих об'єднань, підприємств,госпрозрахункових організацій та установ.
В інших секторах економіки поділ фінансових ресурсів за рівнями управління дещо інший. Тут, як правило, фінансові ресурси перебувають у розпорядженні первинної ланки, тобто колективного, орендного, при-ватного підприємства, організації.
У практиці фінансового прогнозування мають ураховуватися ресурси всіх секторів економіки. Це сприятиме більш ґрунтовному визначенню їх загального обсягу в народному господарстві. На мій погляд, при фінансовому прогнозуванні на всіх рівнях немає підстав включати повністю кошти страхових установ та банківської системи. Тут необхідно враховувати особливості формування цих ресурсів.
Ресурси банківських та страхових установ формуються шляхом перерозподілу первинних фінансових ресурсів і деяких інших коштів. Тому необхідно прогнозувати ресурси страхових установ тільки за кінцевим результатом їх діяльності, а щодо банків -- ураховувати лише приріст кредитних ресурсів.
Однією з найважливіших умов розкриття змісту і визначення меж фінансових ресурсів є правильна класифікація їх структури. На нашу думку, розгляд питання структури фінансових ресурсів має здійснюватися в тісному зв'язку з вартісною структурою валового внут-рішнього продукту (див. схему 1).
З наведеної схеми виходить, що основним джерелом формування фінансових ресурсів є валовий внутрішній продукт. Найзначніша їх частка створюється за рахунок прибутку, відрахувань на соціальне страхування й інші соціальні потреби.
Частина фінансових ресурсів виступає у формі вирахувань із заробітної плати, податків та платежів населення. Велику частку також становлять непрямі податки, які в структурі валового внутрішнього продукту показані згорнутим сальдо, тобто за мінусом дотацій, що надаються різним галузям економіки з державного бюджету. Тому при зіставленні фінансових ресурсів із валовим внутрішнім продуктом необхідно враховувати цю особливість у взаємозв'язках показників, оскільки метод обчислення фінансових ресурсів об'єктивно зумовлює підвищення їх питомої ваги у валовому внутрішньому продукті. На наш погляд, було б доцільно здійснювати коригування фінансових ресурсів з метою вилучення подвійного рахунку.
Основна частина фінансових ресурсів являє собою грошове вираження новоствореної вартості. Це, як зазначалося вище, прибуток, податки, відрахування на соціальне страхування, доходи від зовнішньоекономічної діяльності. Крім цього, частина фінансових ресурсів виражає перенесену вартість основних фондів (амортизаційні відрахування), витрати від собівартості, до фонду конверсії, плату за використання природних ресурсів тощо. Тому розгляд структури фінансових ресурсів у тісному зв'язку із вартісною структурою ВВП має велике теоретична і практичне значення.
Висновки
У підсумку всього вище сказаного, можна сказати, що фінансові ресурси є об'єктивною умовою процесу відтворення на всіх його стадіях, однак формування кінцевої структури відтворення досягається на стадії розполіг, де формуються пропорції між фондами відшкодування, споживання і нагромадження, здійснюється поділ доходів між безпосередніми виробниками матеріальних благ.
На стадії розподілу фінанси набувають самостійної форми руху. Вони зумовлюють появу своїх специфічних категорій, важелів, інструментів, що регулюють процес створення доходів і грошових фондів, їх розподіл і перерозподіл. У своїй сукупності вони становлять основу фінансового механізму. Дослідження ролі фінансів у розподільних процесах має важливе значення для виявлення їх сутності, оскільки саме тут у результаті руху фінансових ресурсів формуються економічні відносини щодо їх створення й використання, які за своєю суттю є фінансовими. Удосконалення фінансових відносин - головна умова посилення впливу фінансів на процес відтворення.
Однак, розглядаючи фінанси не як теоретичну абстракцію. А як складову частину господарського механізму, необхідно зазначити, що їх вплив на розширене відтворення проявляється там і тоді, де й коли має місце процес створення й використання фінансових ресурсів.
Список використаної літератури
1. Фінансові ресурси держави: Монографія / Павлюк К. В.
2. Фінанси підприємст: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М.
3. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 1999.-384с., іл.
4. Словник-довідник економіста. - К., 2000.
5. Теорія фінансів: Підручник / Василик О. Д.
6. Закон України "Про підприємство" від 25 листопада 1998 року.

 
 

Цікаве

Загрузка...