WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Статистична оцінка інвестиційної привабливості - Реферат

Статистична оцінка інвестиційної привабливості - Реферат

розподілений між окремими факторами.
Для цього можуть бути використані багатофакторні лінійні рівняння:
у = бо + Ьіхі + Ь2х2 + ... + Ьпхп.
З урахуванням мультиколінеарності зв'язку між показниками оцінки у ваги окремих факторів у формуванні результативної ознаки, наприклад рівня ВДВ, можна визначити на основі показників множинної детермінації R2, парної кореляції гц та стандартизованих коефіцієнтів регресії - /3-коефіцієнтів за формулою
За іншою методикою рейтинг інвестиційної привабливостірегіонів України визначається інститутом реформ.
Згідно з цією методикою рейтинг регіонів визначають на основі показників, які, за оцінками інвесторів, є найважливішими при прийнятті рішення про місце й обсяги інвестицій. У результаті аналізу було визначено п'ять укрупнених груп даних, які стали базовими для розрахунку загального рейтингу:
o економічний розвиток регіону;
o розвиток ринкової інфраструктури;
o фінансова інфраструктура;
o розвиток людських ресурсів;
o діяльність органів місцевої влади у сфері приватного підприємництва.
Виходячи з цілей міжрегіональних порівнянь і особливостей варіації показників соціально-економічного розвитку регіонів України перевагу віддають використанню розмаху варіації (різниця максимального та мінімального показників сукупності) для переходу до неперервного ряду відносних величин.
Рейтинг інвестиційної привабливості розраховують у певній послідовності.
1. Розраховують стандартизовані значення (бали) кожного з показників за регіонами.
Для цього визначають відхилення показника від середнього значення:
zij = xij - xij - для позитивних факторів інвестиційного клімату,
або
zij = xij - xij - для негативних факторів інвестиційного клімату(наприклад, рівень злочинності, заборгованості між підприємствамитощо), де xij - i-й показник j-то регіону; xij - середнє значенняпоказника.
Отже,
де min(max)zij - мінімальне (максимальне) значення відхилення, i = const; yij - стандартизоване значення (бал) показника xij.
2. Розраховують частковий рейтинг регіону за групами показників за формулою середньої арифметичної стандартизованих значень.
3. Розраховують загальний рейтинговий бал j-гo регіону як середньозважену часткових рейтингів за групами показників:
де Rkj - частковий рейтинг j-то регіону за k-ю групою показників;fk - вага k-ї групи показників; при цьому fk Є [0,1], Y1 fk = 1-
Вагу кожної з груп для цієї формули визначають на основі результатів експертного опитування менеджерів компаній, що мають представництва в усіх областях України.
Ранжований ряд цих показників за окремими областями і є основою визначення рейтингу, тобто присвоєння певного класу, номера, категорії як результату оцінки кількісних та якісних характеристик інвестиційної привабливості регіонів (галузей, підприємств, банків тощо) в їх ранжованому ряду.
Для оцінки привабливості підприємств використовують різні системи показників. Одна з них розроблена відповідно до вимог міжнародного меморандуму й ASC (International Accounting Standarts Committee) і складається з певних груп показників оцінки:
o майнового стану інвестиційного об'єкта (частка активної частини основних засобів, коефіцієнти зношення, оновлення і коефіцієнт вибуття основних засобів);
o фінансової стабільності (платоспроможності) інвестиційного об'єкта і надлишку або нестачі джерел формування запасів та витрат, власних оборотних коштів (робочий капітал, коефіцієнти незалежності, фінансування, фінансової стабільності, фінансового лівериджу);
o ліквідності активів інвестиційного об'єкта (поточний або загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнти співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості, абсолютної ліквідності, норми грошових резервів, покриття економічних витрат);
o прибутковості інвестиційного проекту (коефіцієнти прибутковості інвестицій, прибутковості власного капіталу, операційна рентабельність продажу (прибутковість продажу), коефіцієнти експлуатаційних витрат, прибутковості активів);
o ділової активності інвестованого об'єкта (продуктивність праці, оборотність коштів у розрахунках, оборотність обігових коштів(в оборотах), оборотність виробничих запасів, оборотність власного та основного капіталу);
o ринкової активності інвестиційного проекту (дивіденд на одну акцію, коефіцієнт цінності акції, рентабельність акції).
Вагомість окремих показників може бути визначена експертним шляхом і є похідною від часу, конкретної політичної, соціальної ситуації та інших факторів.
16.5. Оцінка ефективності інвестування в реальні проекти
На основі об'єктивної оцінки ефективності інвестованих проектів можна розв'язувати важливі завдання управління використанням капіталу, зокрема визначити термін повернення вкладеного капіталу, варіанти альтернативного його використання, потоки прибутку в майбутньому. При цьому порівнюють обсяг інвестиційних витраті з сумами і термінами повернення інвестованого капіталу. Повернення інвестованого капіталу оцінюється на основі показника чистого грошового потоку - ЧГП, який приводиться до сучасної вартості ЧГПС у зв'язку з тим, що інвестування здійснюється не одноразово, а поетапно. Для цього використовують диференційовану за різними проектами дисконтну ставку.
Для оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів використовують систему показників. Розглянемо основні з них.
1. Чистий грошовий потік за весь період експлуатації. Це різниця між додатним і від'ємним грошовими потоками, яку розраховують як суму чистого прибутку (кінцевої суми прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів) і амортизаційних відрахувань (списання вартості у процесі використання в зв'язку з фізичним та моральним зношенням).
2. Чистий грошовий потік, приведений до сучасної вартості. Його обсяг розраховують шляхом дисконтування за формулою складних процентів:
де ЧГП - чистий фактичний грошовий потік в окремі періоди (роки); (1 +p)n - дисконтний множник; p - ставка дисконтування, або норма дисконту.
Значення дисконтного множника можна визначити за таблицями складних процентів.
Ставка повинна відображати очікуваний усереднений рівень позикового відсотка на фінансовому ринку. Тому при виборі ставки дисконтування орієнтуються на очікуваний середній рівень позичковоговідсотка (або на ставку банківського відсотка) або на прибутковість вкладів у цінні папери. Норму дисконту вибирають залежно від тривалості життєвого циклу проекту, рівня інфляції, господарського ризику, імовірності зміни процентних ставок на використання позикових коштів.
При порівнянні інвестиційних проектів вибирають той, у якого ЧГПС більший. Проекти з нульовим або від'ємним ЧГПС відхиляють.
3. Сума інвестиційних витрат на реалізацію інвестиційного проекту (IB). Вона охоплює всі прямі і непрямі витрати грошових коштів, матеріальних і нематеріальних активів, трудових та інших ресурсів.
4. Чистий приведений дохід за інвестиційним проектом (ЧПД) -узагальнюючий кінцевий ефект від інвестування. Розраховують його як різницю між ЧГПС та інвестиційними витратами:
ЧПД = ЧГПС - IB.
При порівнянні інвестиційних проектів вибирають той, в якого ЧПД більший. Проекти з нульовим або від'ємним ЧПД відхиляють.
5. Індекс (коефіцієнт) дохідності (Кд). Визначають як співвідношення чистого грошового потоку за весь період функціонування проекту (ЧГПС) та інвестиційних витрат на реалізацію проекту (IB):
Цей показник можна вважати

 
 

Цікаве

Загрузка...