WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Статистика фінансів галузей національної економіки - Реферат

Статистика фінансів галузей національної економіки - Реферат

майно підприємств, розрізняють внутрішні джерела (чистий прибуток, амортизація основних засобів і нематеріальних активів, кошти, отримані за рахунок емісії акцій) і зовнішні (банківські та поза банківські позики, додаткова емісія акцій).
У процесі аналізу механізму формування майна підприємств вивчають вплив основних факторів: внутрішніх (стадії життєвого циклупідприємства, профіль і обсяги діяльності, стратегічні цілі та завдання) і зовнішніх (стан економіки країни та окремих її регіонів, кон'юнктура ринків, капіталу та ресурсів, конкурентне середовище).
Після цього аналізують формування та використання окремих складових майна підприємства.
Певна частина коштів забезпечує процес господарської діяльності у формі оборотних фондів. Вони авансуються в поточні витрати підприємств і повертаються у складі виручки за реалізовану продукцію. Статистичний аналіз обігових коштів здійснюють у вигляді їх групування за певними класифікаційними ознаками та роллю у виробництві.
За функціональними ознаками і роллю у виробництві вони поділяються на оборотні виробничі фонди (виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) і фонди обертання (готова продукція, гроші та кошти в розрахунках).
За ознаками організації обігові кошти поділяють на нормовані та ненормовані.
За джерелами формування розрізняють власні та запозичені кошти.
У процесі статистичного аналізу враховують відмінності у структурі обігових коштів, зумовлені належністю до різних галузей та видів діяльності, а також спеціалізацією виробництва.
Ефективність використання обігових коштів аналізують на основісукупності показників. Розглянемо основні з них.
o Коефіцієнт оборотності обігових коштів:
де РП - обсяг реалізації продукції за собівартістю; 3 - середнійзалишок обігових коштів.
o Швидкість обороту обігових коштів, днів:
де Д - кількість днів у періоді.
o Абсолютний розмір економії від прискорення обороту обігових коштів:
o Коефіцієнт завантаженості:
де ТП - обсяг товарної продукції за період.
o Коефіцієнт рентабельності:
де П - прибуток.
o Коефіцієнт збереження:
де Зп, Зк - залишки обігових коштів відповідно на початок і на кінець періоду.
Наведені показники вивчають як у статиці, так і в динаміці. Динаміку цих показників вивчають за допомогою показників динамічного ряду - темпів зростання та приросту, абсолютного приросту та ін.
У розподілі за установами (підрозділами) підприємства для аналізу динаміки застосовують індекси середніх величин, до складу яких
входять індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.
Так, індекс коефіцієнта рентабельності змінного складу
показує відношення середнього рівня рентабельності за сукупністю підрозділів підприємства у звітному періоді до середнього рівня у базисному періоді:
де Rі, Rо - рівень рентабельності в окремих підрозділах підприємства у періоді відповідно звітному та базисному; d, do - частки залишків обігових коштів у загальному їх обсязі по підприємству. Абсолютна зміна
Індекс рентабельності фіксованого складу визначають за формулою
відповідно абсолютна зміна
Індекс IФ'с показує, як змінився середній рівень рентабельності у звітному періоді порівняно з базисним тільки за рахунок динаміки рівня рентабельності в окремих підрозділах підприємства.
Індекс рентабельності структурних зрушень визначають за формулою
відповідно
Індекс Id'3 показує, як змінився середній рівень рентабельності по підприємству тільки за рахунок зміни розподілу залишків обігових коштів підрозділами підприємства.
Між індексами існує такий взаємозв'язок:
Взаємозв'язок абсолютних показників:
Індекси динаміки інших показників стану обігових коштів розраховують за аналогічними формулами. При цьому за вагу розподілу в індексах коефіцієнтів оборотності та завантаженості беруть частку середніх залишків. У цьому разі факторами, що формують динаміку прибутку, є рівень рентабельності та залишки обігових коштів. Абсолютну зміну прибутку визначають за такими формулами: o за рахунок рівня рентабельності, тобто віддачі,
o за рахунок динаміки середніх залишків обігових коштів
Звідси
У свою чергу, факторами, що впливають на динаміку рівня рентабельності, є динаміка прибутку і залишків обігових коштів. Динаміку рентабельності визначають за такими формулами:
o за рахунок прибутку
o за рахунок середніх залишків обігових коштів
Звідси
Список використаної літератури
1. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. - К.: МАУП, 1999.
2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К. 1995.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. - К.: НИКА-Центр, 1999.
4. Грабовецький Б. Є. Методичні вказівки до вивчення курсу "Загальна теорія статистики". - Вінниця, 1999.
5. Захожай В. В., Шепітко Г. Ф. Статистика ринку товарів та послуг. - К.: Вид-во УФІМВ, 1998.
6. Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О. В. Козирева, С. С. Герасименка. - К.: Вища шк., 1994.
7. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001.
8. Ерина А. М., Пальян 3. О. Теория статистики: Практикум. - К.: Т-во "Знання", 2001.
9. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства. - К.: Хрещатик, 1999.
10. Митрофанов Г. В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. - К.: Вид-во КТЕІ, 1993.
11. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Вік, Глобус, 1992.
12. Рябушкин В. Т. Основы статистики финансов. - М.: Финстатин-форм, 1997.
13. Статистика / С. С. Герасименко та ін. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
14. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, М. Єріна та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во КНЕУ, 2000.
15. Статистика банківської діяльності: Навч. посіб. / А. В. Головач, B. Б. Захожай, К. С. Базилевич. - К.: МАУП, 1999.
16. Статистика кредиту: Конспект лекцій з курсу "Фінансова статиcтика" / Укл. О. Г. Демешко. - К.: Вид-во КДТЕУ, 1998.
17. Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Салина. -М.: Финансы и статистика, 2000
18. Теслюк И. Е. Статистика финансов. - Минск: Вышэйш. шк., 1994.
19. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд., доп. и перераб. - К.: А. С. К., 2001.
20. Ушакова Н. М., Лігоненко Л. О. Кредитна політика торговельного підприємства: Навч. посіб. - К.: Вид-во КТЕІ, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...