WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Статистика грошового обігу - Реферат

Статистика грошового обігу - Реферат

аналізу грошового обігу крім наведених грошових агрегатів і грошової бази використовують систему показників, основними з яких є такі:
o реальний грошовий агрегат (M), який вимірюється відношенням номінального обсягу грошового агрегату (M) до індексу споживчих цін (Ip):
o швидкість обігу грошей, яка розраховується відношенням об-сягу номінального ВВП до загальної середньої за період маси грошей (M) і показує кількість оборотів, яку робить грошова маса, забезпечуючи економічну діяльність:
o тривалість (час) одного обороту грошової маси:
де Д - кількість календарних днів у періоді.
Статистичне вивчення купюрного складу грошової маси
Під купюрним складом готівкової грошової маси розуміють частку окремих видів грошових знаків у загальній кількості готівкових грошей. Кількість грошових одиниць визначаються за формулою
де m - сума банкнот (монет) номіналу N; N - вартість грошової одиниці (номінал).
Купюрний склад визначається як сумою банкнот, так і кількістю купюр. За кількістю купюрний склад (df) визначається часткою гро-шових одиниць номіналу у загальній кількості грошових знаків:
За сумою купюрний склад (dm) визначається часткою суми банкнот номіналу у загальному обсязі готівкової грошової маси:
Купюрний склад грошової маси формується під впливом таких чинників:
o рівня грошових доходів населення;
o роздрібних цін на товари і послуги;
o структури товарообороту;
o схильності населення до витрачання грошей. Дослідження купюрного складу грошової маси передбачає:
o спостереження фактичного розподілу готівкових грошей;
o розрахунок відхилення фактичного розподілу від раціонального;
o вивчення зміни структури і розробку заходів з раціоналізації купюрного складу готівкових грошей.
Динаміку купюрного складу грошей аналізують на основі даних про середню купюрність, яку розраховують за формулою
Порівняння середньої купюрності готівкових грошей у динаміці дає можливість одержати зведену оцінку зміни купюрного складу і розробити заходи його коригування.
На розмір готівки в обігу впливають:
o монетарна політика;
o платіжна дисципліна;
o інфляційні очікування;
o зовнішні активи.
Кількість грошей в обігу впливає на обсяг випуску продукції,рівень цін і зайнятість.
Аналіз структури і динаміки
грошової маси. Вплив грошової маси на рівень інфляції
Грошову масу структуризують за різними ознаками залежно відмети аналізу. Як правило, основними групувальними ознаками є ступінь ліквідності активів і вид грошових знаків.
Залежно від ступеня ліквідності, як зазначалося, розрізняють грошові агрегати готівкові та безготівкові. Досліджуючи структуру, визначають частку конкретного групування в загальній величині грошової маси та її динаміку. Виходячи з того, що обсяг грошової маси розраховують кожного місяця, динаміку і структуру абсолютних показників аналізують щомісяця і за роками аналізованого періоду.
У такому аналізі використовують місячні темпи приросту грошової маси і її складових за рік, які визначають за формулою
Дослідження грошового обігу відіграє важливу роль в аналізі інфляційних процесів. Оскільки товарна маса і грошова маса прагнуть до рівноваги, то підвищення середніх цін товарів (продукції) обернено пропорційне зміні їх фізичного обсягу і прямо пропорційне зміні грошового обігу, тобто
Важливим показником інфляційних процесів є динаміка рівня цін в національній економіці (дефлятор ВВП). Виходячи з наведеної залежності динаміку дефлятора ВВП можна формалізувати у вигляді індексної мультиплікативної моделі:
За допомогою цієї моделі визначають динаміку інфляційних процесів під впливом окремих чинників.
Статистичне прогнозування касових оборотів
Рух грошової готівки характеризують за допомогою прогнозу касових оборотів. Він відображає рух грошової маси зі сфери обігу в каси банківських установ і видачу готівки підприємствам, установам, населенню.
Прогноз складається на квартал з розподілом за числами і затверджується для кожної банківської установи.
Прогноз касових оборотів складають для надходження готівки(прогнозне надходження готівки в касу банківської установи) і її видачі (прогнозна видача з каси банківської установи).
При цьому використовують такі методи прогнозування:
o екстраполяції (за середнім абсолютним приростом, індексомцін, коефіцієнтом еластичності, трендовою моделлю тощо);
o цільовий (пошук умов для досягнення заданих обсягів касових оборотів);
o моделювання зв'язків (факторні, регресійні моделі, метод ланцюгових рядів).
На основі звітності про прибуткові та видаткові касові операції визначають емісійний результат за звітний період: перевищення надходжень у касу банку над видачею з каси є вилученням грошей з обігу, перевищення видачі з каси банку над надходженням у касуспричинює випуск грошей в обіг.
Найважливішим ціновим інструментом регулювання ліквідності в перехідній економіці є ставка рефінансування - ставка, за якою комерційні банки отримують кредити від Національного банку. Умовах високої інфляції використання ставки рефінансування як інструмента жорсткої монетарної політики обмежується.
Список використаної літератури
1. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. - К.: МАУП, 1999.
2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К. 1995.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. - К.: НИКА-Центр, 1999.
4. Грабовецький Б. Є. Методичні вказівки до вивчення курсу "Загальна теорія статистики". - Вінниця, 1999.
5. Захожай В. В., Шепітко Г. Ф. Статистика ринку товарів та послуг. - К.: Вид-во УФІМВ, 1998.
6. Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О. В. Козирева, С. С. Герасименка. - К.: Вища шк., 1994.
7. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001.
8. Ерина А. М., Пальян 3. О. Теория статистики: Практикум. - К.: Т-во "Знання", 2001.
9. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства. - К.: Хрещатик, 1999.
10. Митрофанов Г. В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. - К.: Вид-во КТЕІ, 1993.
11. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Вік, Глобус, 1992.
12. Рябушкин В. Т. Основы статистики финансов. - М.: Финстатин-форм, 1997.
13. Статистика / С. С. Герасименко та ін. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
14. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, М. Єріна та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во КНЕУ, 2000.
15. Статистика банківської діяльності: Навч. посіб. / А.В. Головач, B. Б. Захожай, К. С. Базилевич. - К.: МАУП, 1999.
16. Статистика кредиту: Конспект лекцій з курсу "Фінансова статиcтика" / Укл. О. Г. Демешко. - К.: Вид-во КДТЕУ, 1998.
17. Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Салина. -М.: Финансы и статистика, 2000
18. Теслюк И. Е. Статистика финансов. - Минск: Вышэйш. шк., 1994.
19. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд., доп. и перераб. - К.: А. С. К., 2001.
20. Ушакова Н. М., Лігоненко Л. О. Кредитна політика торговельного підприємства: Навч. посіб. - К.: Вид-во КТЕІ, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...