WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Абсолютні та відносні величини - Реферат

Абсолютні та відносні величини - Реферат


Реферат на тему:
Абсолютні та відносні величини
Абсолютні величини
Абсолютні величини - це форма кількісного відображення статистичних показників, які безпосередньо характеризують абсолютні розміри соціально-економічних явищ, їх ознаки в одиницях площі, маси, часу, вартості тощо.
Абсолютні статистичні величини завжди є іменованими числами і виражаються в певних одиницях:
o натуральні (тонна, кілометр) - відображають фізичні властивості явищ;
o умовно-натуральні (умовне паливо) - використовують тоді, коли потрібно звести кілька різновидів одного явища;
o трудові (людино-години, людино-дні) - застосовують для визначення обсягу трудових ресурсів чи затрат праці на виробництво продукції, для оцінки трудомісткості продукції;
o комплексні - іноді використовують комбіновані натуральні вимірники: споживання електроенергії за годину (кіловат-година), перевезення вантажу на певну відстань (кілотонна)тощо;
o вартісні - використовують для узагальнення значення облікових даних на рівні галузей чи економіки загалом (гривня, долар тощо).
Відносні величини
Відносна величина (у статистиці) є мірою співвідношення статистичних показників і відображає відносні розміри соціально-економічних явищ. Отримують її шляхом ділення однієї величини на іншу.
Відповідно до аналітичних функцій відносні величини в аналіз і класифікуються як відношення однойменних або різнойменних показників.
Розглянемо відносні показники, які використовують у фінансово-господарській сфері діяльності.
1. Відносна величина динаміки (ВВД). Цей показник використовують для аналізу інтенсивності розвитку і визначають як відношення фактично досягнутого рівня до базисного:
де yакт, yо - рівень відповідно фактично досягнутий і базисний.
Цей показник показує, у скільки разів поточний рівень перевищує попередній (базисний) або яку частку від останнього становить. Якщо цей показник виражений кратним відношенням, його називають коефіцієнтом зростання, а помноживши його на 100 %, одержують темп зростання.
2. Відносна величина планового завдання (KП.3):
де yл - плановий рівень показника; yо - фактичний рівень базисного (попереднього періоду) показника.
Цей показник показує, у скільки разів планове значення того чи іншого показника перевищує фактичне його значення в базисному періоді.
3. Відносна величина виконання плану (KВшП) (виконання договірних зобов'язань):
Цей показник показує, у скільки разів фактичне значення показника більше або менше за його планове значення.
4. Відносна величина структури (ВВС). Цей показник застосовують для аналізу структури сукупності і визначають як відношення частки до цілого в межах однієї сукупності:
де Fi - частка; Fi - сума часток у межах сукупності.
5. Відносні величини координації. Характеризують співвідношення розмірів окремих частин однієї сукупності, одну з яких беруть за базу порівняння, і показують, скільки частин однієї частини сукупності припадає на 1, 100, 1000, ... одиниць іншої частини. Наприклад, скільки жінок припадає на 100 чоловіків або скільки гривень доходу банку від кредитної діяльності припадає на 1 гривню доходу від операцій з цінними паперами.
6. Відносні величини порівняння зі стандартом (ВВПС) - порівняння фактичних значень показника з певним еталоном - нормативом, стандартом, оптимальним рівнем.
7. Відносні величини просторовихпорівнянь (ВВПП) - просторові, територіальні порівняння, що характеризують співвідношення однойменних показників, які належать до різних об'єктів або територій.
8. Відносні величини інтенсивності (ВВІ). Ці показники характеризують ступінь розвитку (поширення) явища або процесу в певному середовищі; розраховують їх як співвідношення розмірів двох якісно різних явищ, наприклад співвідношення кількості вкладників коштів до банку і середньорічної чисельності населення.
Відносні величини можуть бути іменованими.
Взаємозв'язок абсолютних і відносних величин
Важливою умовою статистичного аналізу є комплексне використання абсолютних і відносних величин.
Статистичний аналіз, що розкриває зміст і значення показників, поглиблюючи уявлення про предмет дослідження і властиві йому закономірності, виконують у двох напрямках.
1. Замість ізольованих характеристик окремих сторін предмета розглядають зв'язки і відношення, виявляють чинники, які впливають на рівень і варіацію показників, оцінюють ефекти їх впливу.
2. Вивчають динаміку показників, напрямок і швидкість змін, характер і рушійні сили розвитку.
Комплексне використання абсолютних і відносних величин поглиблює статистичний аналіз і уможливлює багатоцільове використання його результатів.
Список використаної літератури
1. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. - К.: МАУП, 1999.
2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К. 1995.
3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. - К.: НИКА-Центр, 1999.
4. Грабовецький Б. Є. Методичні вказівки до вивчення курсу "Загальна теорія статистики". - Вінниця, 1999.
5. Захожай В. В., Шепітко Г. Ф. Статистика ринку товарів та послуг. - К.: Вид-во УФІМВ, 1998.
6. Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О. В. Козирева, С. С. Герасименка. - К.: Вища шк., 1994.
7. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001.
8. Ерина А. М., Пальян 3. О. Теория статистики: Практикум. - К.: Т-во "Знання", 2001.
9. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства. - К.: Хрещатик, 1999.
10. Митрофанов Г. В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. - К.: Вид-во КТЕІ, 1993.
11. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Вік, Глобус, 1992.
12. Рябушкин В. Т. Основы статистики финансов. - М.: Финстатин-форм, 1997.
13. Статистика / С. С. Герасименко та ін. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
14. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, М. Єріна та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид-во КНЕУ, 2000.
15. Статистика банківської діяльності: Навч. посіб. / А. В. Головач, B. Б. Захожай, К. С. Базилевич. - К.: МАУП, 1999.
16. Статистика кредиту: Конспект лекцій з курсу "Фінансова статиcтика" / Укл. О. Г. Демешко. - К.: Вид-во КДТЕУ, 1998.
17. Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Салина. -М.: Финансы и статистика, 2000
18. Теслюк И. Е. Статистика финансов. - Минск: Вышэйш. шк., 1994.
19. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд., доп. и перераб. - К.: А. С. К., 2001.
20. Ушакова Н. М., Лігоненко Л. О. Кредитна політика торговельного підприємства: Навч. посіб. - К.: Вид-во КТЕІ, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...