WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

підприємства.
Показники
1. Коефіцієнт автономності
Коефіцієнт Кавт характеризує частку власників підприємства в загальній сумі авансованих коштів. Що більше значення цього показника, то більшою є фінансова стійкість підприємства і незалежність його від кредиторів.
Кавт= Власний капітал / Пасиви
Кавт= (Усьго за розділом 1 (Пасиву) + Усього за розділом 2 (Пасиву) + Доходи майбутніх періодів (Пасиви)) / Пасиви
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
0,503213 0,575967 +0,072754
Отже, частка власного капіталу у загальній сумі фінансових ресурсів на початок та на кінець періоду більша за 50%, що свідчить про те, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. Коефіцієнт Кавт за звітний період підвищився, а ризик появи фінансових труднощів у майбутньому зменшився за рахунок зростання власного капіталу протягом звітного періоду.
2. Коефіцієнт фінансової залежності
Цей показник обернений до коефіцієнта автономії. Збільшення коефіцієнта К ф.з. у часі свідчить про підвищення частки позикових кошів у фінансуванні підприємства, і навпаки. Якщо Кф.з. = 1, підприємство не має позик. Нормативне значення = 2.
Кф.з. = Пасиви / Власний капітал
Кф.з.= Пасиви / (Усього за розділом 1 (Пасиву) + Усього за розділом 2 (Пасиву) + Доходи майбутніх періодів (Пасиви))
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
1,9872 1,7362 -0,2510
Таким чином, за звітний період фінансова незалежність підприємства підвищилась.
3. Коефіцієнт фінансового ризику (показник фінансового лівераджу)
- характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань. Зокрема, збільшення Фл свідчить про підвищення фінансового ризику. Нормативне значення - менше за 0,25.
Фл= Довгострокові зобов'язання / Власні кошти
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
0,581296426 0,58396664 +0,002670214
Отже, фактично, залежність підприємства залишилася майже на попередньому рівні, що обумовлене пропорційною зміною власного капіталу та довгострокових зобов'язань.
4. Фінансова стійкість
Коефіцієнт фінансової стійкості вказує на частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі. Має бути за нормативом Кф.с. = 0,85-0,90
Кф.с. = (Власний капітал + довгострокові зобов'язання) / Пасиви
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
0,7957 0,9123 +0,1165
На початок періоду рівень фінансової стійкості не відповідав нормативу, але за рік фінансова стійкість підприємтсва значно зросла за рахунок зростання як власного капіталу, так і довгострокових зобов'язань.
5. Наявність власних оборотних коштів.
- це є оборотні активи, які фінансуються за рахунок власного капіталу та довгострокових зобов'язань. Наявність Рк означає не лише здатність платити поточні борги, а й можливість розширити виробництво.
Рк = Власний капітал + довгострокові зобов'язання - позаоборотні активи або оборотні активи - короткострокові зобов'язання
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
-54554,30 370161,90 +424716,20
Показник власних оборотних коштів значно зріс за звітний період, що є позитивним явищем. Дана зміна обумовлена зростанням за звітний період власного капіталу та довгострокових зобов'язань, в той час як позаоборотні активи зростали меншими темпами (на противагу спостерігалося значне збільшення оборотних активів).
6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів.
Кд.з. = Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Власний капітал)
Значення Кд.з показує частку довгострокових позик у сукупних стабільних джерелах фінансування. Цей показник дає змогу приблизно визначити частку позикових коштів при фінансуванні капітальних вкладень.
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
0,5812 0,5839 +0,0026
В нашому випадку спостерігається незначне збільшення цього коефіцієнта, що свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів, тобто про незначне погіршення його фінансової стійкості.
7. Коефіцієнт маневрування власного капіталу.
Км = Власні обігові кошти / Власний капітал = (Власний капітал + Довгострокові зобов'язання - позаоборотні активи) / Власний капітал
Значення Км показує частку власного капіталу, що використовується для фінансування поточної діяльності підприємства. Має бути більше за 0,1.
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
-0,06 0,2430374 +0,301318463
Від'ємне значення цього показника загалом свідчило про фактичну неможливість маневрувати власними коштами у зв'язку з малою часткою використання власного капіталу для фінансування поточної діяльності підприємства. Таким чином, спостерігаються зміни на краще; у підприємства з'явилося більше свободи маневрувати власними коштами.
8. Коефіцієнт реальної вартості ОЗ
К о.з. = (Вартість основних засобів + Сума нагромадженої амортизації) / Вартість майна підприємства за підсумком нетто-балансу
На початок періоду На кінець періоду Відхилення
0,879475659 0,83220597 -0,047269693
Реальна вартість ОЗ зменшилася протягом звітного періоду.
Загальний висновок
Загалом, за результатами більшості наведених показників фінансова та ринкова стійкість підприємства зросла (зріс коефіцієнт автономності, зменшилася фінансова залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування за рахунок збільшення власного капіталу, збільшилася сума власних оборотних коштів, збільшилася маневреність власного капіталу). Такі зміни дають підставу вважати підприємство перспективним в плані ділового партнерства.
Завдання 9. Тип фінансової стійкості підприємства.
Для визначення типу фінансової стійкості розмір власних обігових коштів розраховують як різницю між власним капіталом і необоротними активами.
Відповідно до забезпеченості запасів згаданими варіантами фінансування можливі чотири типи фінансової стійкості :
1. Абсолютна стійкість - для забезпечення запасів (З) достатньо власних обігових коштів; платоспроможність підприємства гарантована
з<вок.
2. Нормальна стійкість - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована:
з<вок+кД.
3. Нестійкий Фінансовий стан - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити:
З вок+кД+кК.
Таблиця 8
Агрегований баланс
На На На На
Актив початок кінець Пасив початок кінець
звітного звітного звітного звітного
періоду періоду періоду періоду
Необоротні Власний капітал
активи (НА) 1534735,20
2042323,20
(ВК) 936055,30
1523065,60
Запаси (З) Довгострокові
152597,40
229995,60
зобов'язання (КД) 544125,60
889419,50
Кошти, розра- 172823,60
372042,20
Короткострокові зобов'язання(КК) 379975,30
231875,90
хунки та інші У тому

 
 

Цікаве

Загрузка...