WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

вартості реалізованої продукції
Вихідні дані для цього аналізу наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Вихідні дані для аналізу операційних витрат
Номер рядка Показник Період Відхилення
попередній звітний абсолютні (гр.2 - гр.1) відносні (гр.3 : гр.1*100%)
а б 1 2 3 4
1 Чиста виручка від реалізації продукції 1285740,70 1970174,80 684434,10 53,23
2 Матеріальні витрати 507606,80 693252,90 185646,10 36,57
3 Витрати на оплату праці 31008,50 47699,20 16690,70 53,83
4 Відрахування на соціальні заходи 9785,40 23466,90 13681,50 139,82
5 Амортизація 101226,90 158329,80 57102,90 56,41
6 Інші операційні витрати 78326,60 167330,30 89003,70 113,63
7 Операційні витрати разом (р.2 + р.3 + р.4 + р.5 + р.6) 727954,20 1090079,10 362124,90 49,75
Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції:
за попередній період:
727954,20/1285740,70 = 0,5662 грн. = 56,62 коп.,
за звітний період
1090079,10/1970174,80 = 0,5533 грн. = 55,33 коп.
Витрати зменшилися на 2,28% завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації (53,23%) перевищили темпи збільшення собівартості (49,75%) на 3,49 відсоткових пунктів. Такий стан фінансових показників є позитивним для підприємства. Він дає можливість отримати конкурентну перевагу на ринку.
Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами
Таблиця 4
Економічні елементи операційних витрат
Елементи витрат Витрати, тис. грн., за період Частка, %, за період Відхилення (+,-)
попередній звітний попередній звітний тис. грн., (гр.2 - гр.1) відсотки, (гр.5 : гр.1)*100%
б 1 2 3 4 5 6
Матеріальні витрати 507606,80 693252,90 69,73 63,60 185646,10 +36,57
Витрати на оплату праці 31008,50 47699,20 4,26 4,38 16690,70 +53,83
Відрахування на соціальні заходи 9785,40 23466,90 1,34 2,15 13681,50 +139,82
Амортизація 101226,90 158329,80 13,91 14,52 57102,90 +56,41
Інші операційні витрати 78326,60 167330,30 10,76 15,35 89003,70 +113,63
Разом 727954,20 1090079,10 100,00 100,00 362124,90 +49,75
Дані таблиці 4 свідчать про матеріаломісткий характер виробництва: частка матеріальних витрат у попередньому періоді становила 69,73%, у звітному - 63,60%. Темпи збільшення витрат за цією статтею на 13,17% менші за темпи збільшення повної собівартості. Це свідчить про раціональне використання матеріальних ресурсів. Лише близько на 4% витрати зумовлені оплатою праці: відповідно у попередньому періоді - 4,26%, у звітному - 4,38%. Темпи збільшення витрат на оплату праці майже дорівнюють темпам збільшення повної собівартості. Найбільшими темпами зростають відрахування на соціальні заходи, що призвело до збільшення частки відрахувань на соціальні заходи у сукупних витратах.
Завдання 2. Аналіз валюти балансу, оцінка динаміки фінансового стану. Зміна валюти балансу і зміни фінансового результату господарської діяльності.
Аналіз динаміки валюти балансу та його структури проводиться шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприємства (валюти балансу) на початок і кінець звітного періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення підприємством господарської діяльності, що приводить до його неплатоспроможності.
Для підприємства "Київстар Дж.Ес.ЕМ" значення у балансі у рядку 280 на початок і на кінець звітного періоду становлять відповідно 1860156,2 та 2644361 тис. грн., що свідчить про задовільну, успішну роботу підприємства.
Таблиця 5
Аналіз валюти балансу
Номер рядка Стаття балансу Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміни за звітний період
тис. грн. відсоток до підсумку тис. грн. відсоток до підсумку абсолютні (+,-), тис грн. ( гр3.-гр.1) темп, %( гр.5/гр.1 *100%) структури, % ( за гр.5) частка, пунктів ( гр.4-гр.2)
а б в 1 2 3 4 5 6 7 8
АКТИВ
1. Баланс 280 1860156,20 100 2644361,00 100 784204,80 42,16 100 0
П А С И В
2. Баланс 640 1860156,20 100 2644361,00 100 784204,80 42,16 100 0
Темп зростання валюти балансу підприємства за звітний період становить 42,16%, абсолютна величина зростання валюти балансу становить 784204,80 тис. грн.
Динаміка фінансового стану проаналізована у наступних розділах цієї роботи. Загалом динаміку фінансового стану підприємства можна оцінити як позитивну. Показниками та факторами доброго фінансового стану підприємства є: стійка платоспроможність, ефективне використання капіталу, своєчасна організація рахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів.
Зростання валюти балансу можна чітко зіставити з результатами господарської діяльності. У таблиці 1 наведено динаміку основних результатів фінансової діяльності підприємства. Можна відмітити значну динаміку зростання чистого прибутку (50,43%), грошового потоку (51,66%), прибутку від звичайної діяльності, інших операційних доходів (649,3%). Позитивна динаміка основних фінансових результатів протягом звітного періоду спричинила зростання валюти балансу підприємства, що є однозначно позитивним показником його господарської діяльності.
Завдання 3. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу.
Вертикальний аналіз полягає у визначенні у відсотках структури досліджуваного об'єкта, наприклад структури активів, пасивів. За допомогою вертикального аналізу можна оцінити вплив різних факторів на кінцевий результат балансу. Горизонтальний аналіз має на меті дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних та відносних відхилень.
Горизонтальний та вертикальний аналіз доповнюють один одного. На практиці складають аналітичні таблиці, де одночасно використовують прийоми вертикального та горизонтального аналізу.
Забезпечення наступних витрат і платежів (розд.2 пасиву) та доходи майбутніх періодів (розд.5 пасиву) показують заборгованість підприємства власне собі, тобто йдеться про власні кошти підприємства. Тому в агрегованому порівняльному балансі суми цих розділів слід додати до власного капіталу.
Таблиця 6
Агрегований порівняльний аналітичний баланс
Номер рядка Стаття балансу Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміни за звітний період
тис.грн відсоток до підсумку тис.грн відсоток до підсумку абсолютні (+,-), тис грн. ( гр3.-гр.1) темп, %( гр.5/гр.1 *100%) структури, % ( за гр.5) частка, пунктів ( гр.4-гр.2)
а б в 1 2 3 4 5 6 7 8
АКТИВ
1. Баланс 280 1860156,20 1 2644361,00 1 784204,80 42,16 1 0
1.1 Усього за розділом І. Необоротні активи 080 1534735,20 0,8251 2042323,20 0,7723 507588,00 33,07 0,6473 -0,0527
1.1.1 Нематеріальні активи: 371256,00 0,1996 501005,30 0,1895 129749,30 34,95 0,1655 -0,0101
залишкова вартість 010 356120,90 0,1914 486008,40 0,1838 129887,50 36,47 0,1656 -0,0077
Незавершене будівництво 020 15135,10 0,0081 14996,90 0,0057 -138,20 -0,91 -0,0002 -0,0025
1.1.2 Основні засоби: 1154333,80 0,6206 1514327,10 0,5727 359993,30 31,19 0,4591 -0,0479
1.1.3

 
 

Цікаве

Загрузка...