WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Київська область за КОАТУУ
Форма власності Колективна власність за КФВ
за СПОДУ
Галузь (вид діяльності) за ЗКГНГ
Адреса 25211, Київська область, Червонозоряний пр-т 51
Звіт про фінансові результати
За рік 2003 р.
Форма№2 Код за ДКУД 1801003
Одиниця виміру: тис.грн.
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника Код рядка 2003 р. 2002 р.
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 010 2345853,7 1536526,1
Податок на додану вартість 015 ( 375678,9 ) ( 250785,4 )
Акцизний збір 020 - -
025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг) 035 1970174,8 1285740,7
Собівартість реалізованої продукції : (товарів, робіт, послуг) 040 ( 696876,4 ) ( 487874,4 )
Валовий: прибуток 050 1273298,4 797866,3
Валовий: збиток 055 - -
Iншi операційні доходи 060 14143,7 1887,6
Адміністративні витрати 070 ( 148789,1 ) ( 90575,3 )
Витрати на збут 080 ( 95032,9 ) ( 71228,1 )
Інші операційні витрати 090 ( 149380,7 ) ( 5484,3 )
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 894239,4 632466,2
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 786,1 3174,8
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140 - ( 72792,1 )
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток 170 895025,5 562848,9
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток 175 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 307187,7 ) ( 172080,9 )
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 587837,8 390768
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток 195 - -
Надзвичайні: доходи 200 - -
Надзвичайні: витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий: прибуток 220 587837,8 390768
Чистий: збиток 225 - -
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка 2003 р. 2002 р.
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 693252,9 507606,8
Витрати на оплату праці 240 47699,2 31008,5
Відрахування на соціальні заходи 250 23466,9 9785,4
Амортизація 260 158329,8 101226,9
Інші операційні витрати 270 167330,3 78326,6
Разом 280 1090079,1 727954,2
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
Найменування показника Код рядка 2003 р. 2002 р.
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій - -
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) - -
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) - -
Дивіденди на одну просту акцію (грн.) - -
2003 рік, на кінець року
ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем.", Закрите акціонерне товариство
ЄДРПОУ 21673832
Завдання 1. Характеристика підприємства, аналіз основних техніко-аналітичних показників його діяльності.
У даній роботі проаналізовані такі форми фінансової звітності, як форма 1 "Баланс" та форма 2 "Звіт про фінансові результати". Інші документи та відомості про підприємство проаналізовані не були у зв'язку з відсутністю додаткових даних у відкритому доступі на www.istock.com.ua.
Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів.
Основні техніко-економічні показники у цій роботі проаналізовані за такими напрямками аналізу:
- аналіз зміни показників за розглядуваний період (горизонтальний аналіз);
- аналіз структури показників та їх змін (вертикальний аналіз).
Таблиця 1
Аналіз фінансових результатів
Номер рядка Показник Період Зміни за звітний період
звітний попередній тис. грн. (гр. 1- гр. 2) відсотки (гр. 3 / гр. 2)*100
а б 1 2 3 4
1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 1970174,80 1285740,70 684434,10 53,23
2 Собівартість реалізованої продукції 696876,40 487874,40 209002,00 42,84
3 Валовий прибуток від реалізації (р.1 - р.2) 1273298,40 797866,30 475432,10 59,59
4 Адміністративні витрати 148789,10 90575,30 58213,80 64,27
5 Витрати на збут 95032,90 71228,10 23804,80 33,42
6 Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут (р.2 + р.4 + р.5_) 940698,40 649677,80 291020,60 44,79
7 Прибуток від реалізації (р.1 - р.6) 1029476,40 636062,90 393413,50 61,85
8 Інші операційні доходи 14143,70 1887,60 12256,10 649,30
9 Прибуток від операційної діяльності (р.7 + р.8) 1043620,10 637950,50 405669,60 63,59
10 Прибуток від участі в капіталі 0 0 0,00 -
11 Інші фінансові доходи 786,1 3174,8 -2388,70 -75,24
12 Прибуток від звичайної діяльності (р.9 + р.10 + р.11) 1044406,20 641125,30 403280,90 62,90
13 Податок на прибуток 307187,7 172080,9 135106,80 78,51
14 Чистий прибуток 587837,8 390768 197069,80 50,43
15 Грошовий потік (чистий прибуток + амортизація) 746167,6 491994,9 254172,70 51,66
Дані таблиці 1 свідчать про збільшення у звітному періоді чистого прибутку на 50,43%. Цьому сприяло збільшення прибутку від операційної діяльності на 63,59% за рахунок збільшення обсягів реалізації та відносного зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції. У звітному періоді на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції підприємство витрачало грн., а в попередньому періоді - грн. Негативним є абсолютне збільшення адміністративних витрат та витрат на збут, відносне (на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції) збільшення адміністративних витрат, зменшення інших фінансових доходів (дивіденди, відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій). Позитивним є відносне (на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції) зменшення витрат на збут. Негативним для підприємства є відсутність прибутку від участі в капіталі, тобто від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.
Таблиця 2
Структура прибутку від звичайної діяльності
Номер рядка Показник Розмір, тис. грн., за період Частка, %, за період Зміни у структурі, пунктів (гр.4 - гр.3)
звітний попередній звітний попередній
а б 1 2 3 4 5
1 Прибуток від операційної діяльності 1043620,10 637950,50 99,92 99,50 -0,42
2 Прибуток від участі в капіталі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Інші фінансові доходи 786,10 3174,80 0,08 0,50 0,42
4 Прибуток від звичайної діяльності 1044406,20 641125,30 100,00 100,00 0,00
Як наслідок описаних вище змін відбулися зміни у структурі прибутку від звичайноїдіяльності, а саме: збільшилася частка прибутку від операційної діяльності, зменшилася частка інших фінансових доходів.
Аналіз собівартості продукції
Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...