WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (науковий реферат) - Реферат


Науковий реферат
Фінансовий аналіз ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем."
(використана фінансова звітність за 2003 рік)
План
1. Загальні відомості про підприємство. Характеристика підприємства, аналіз основних техніко-аналітичних показників його діяльності. 8
2. Аналіз валюти балансу для отримання загальної оцінки динаміки фінансового стану, порівняння зміни валюти балансу із змінами фінансового результату господарської діяльності. 11
3. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу. 12
4. Аналіз джерел фінансування капіталу. 15
5. Аналіз структури активу балансу. 16
6. Склад і структура кредиторської та дебіторської заборгованості. 17
7. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості. 19
8. Аналіз фінансової та ринкової стійкості підприємства, їх оцінка. 20
9. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. 23
10. Групування активів підприємства залежно від ступеня ліквідності, а пасивів в залежності від ступені зростання термінів погашення. Оцінка ліквідності балансу. 25
11. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства, характеристика динаміки і показників ліквідності. 27
12. Аналіз ефективності використання капіталу. 28
13. Аналіз оборотності та тривалість обороту капіталу. Економічний ефект у результаті прискорення обіговості або сума додатково залучених коштів у обіг за умови уповільнення обіговості капіталу. Розрахунок суми збільшення або недоотримання прибутку підприємства. 30
14. Аналіз рентабельності власного капіталу. 30
15. Оцінка ділової активності підприємства. 31
16. Аналіз рентабельності. 32
17. Загальна оцінка фінансового стану підприємства і шляхи його поліпшення. 33
Примітка:
Одиниця виміру в усіх розрахунках: тис. грн.
?
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) рік 2003 р.
Підприємство
Закрите акціонерне товариство "Київстар Дж.Ес.Ем." за ЄДРПОУ 21673832
Територія Київська область за КОАТУУ
Форма власності Колективна власність за КФВ
за СПОДУ
Галузь (вид діяльності) за ЗКГНГ
Адреса 25211, Київська область, Червонозоряний пр-т 51
Баланс
на 31 Грудня, 2003 р.
Форма №1 Код за ДКУД 1801002
Одиниця виміру: тис.грн.
A К Т И В Код рядка 31 Грудня, 2002 р. 31 Грудня, 2003 р.
1 2 3 4
A К Т И В - -
І. Необоротні активи - -
Нематеріальні активи: - -
залишкова вартість 010 356120,9 486008,4
первісна вартість 011 419419,6 621842,2
знос 012 63298,7 135833,8
Незавершене будівництво 020 15135,1 14996,9
Основні засоби: - -
залишкова вартість 030 1154333,8 1514327,1
первісна вартість 031 1254476 1700047,1
знос 032 100142,2 185720
Довгострокові фінансові інвестиції: - -
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 9145,4 19724,7
інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - 3443,3
Відстрочені податкові активи 060 - 3822,8
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом І 080 1534735,2 2042323,2
ІІ. Оборотні активи - -
Запаси: - -
виробничі запаси 100 132693,1 205168,5
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 - -
готова продукція 130 - -
товари 140 19904,3 24827,1
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги: - -
чиста реалізаційна вартість 160 30886,7 147871,2
первісна вартість 161 37378,2 155460,7
резерв сумнівних боргів 162 6491,5 7589,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками: - -
з бюджетом 170 14208,3 -
за виданими авансами 180 9,7 3713,1
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 10613,5 184,7
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2229,7 644,8
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти: - -
в національній валюті 230 10848,2 7438,9
в іноземній валюті 240 64476,7 187706,4
Інші оборотні активи 250 13,9 -
Усього за розділом ІІ 260 285884,1 577554,7
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 39536,9 24483,1
Баланс 280 1860156,2 2644361
П А С И В Код рядка 31 Грудня, 2002 р. 31 Грудня, 2003 р.
1 2 3 4
І. Власний капітал - -
Статутний капітал 300 534369,5 534369,4
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 2024,8 2024,8
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 8065,6 133592,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 390768 853079,1
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за розділом І 380 935227,9 1523065,6
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів - -
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 827,4 -
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом ІІ 430 827,4 -
ІІІ. Довгострокові зобов'язання - -
Довгострокові кредити банків 440 533240 853040
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 10885,6 36379,5
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом ІІІ 480 544125,6 889419,5
ІV. Поточні зобов'язання - -
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 27022,5 70426,6
Векселі видатні 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 272067,7 103865,4
Поточні зобов'язання за розрахунками: - -
з одержаних авансів 540 36794,5 53318,6
з бюджетом 550 37809 -
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 4997,3 3981,7
з оплати праці 580 1206,1 5,2
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Інші поточні зобов'язання 610 78,2 278,4
Усього за розділом ІV 620 379975,3 231875,9
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 1860156,2 2644361
________________________________________
2003 рік, на кінець року
ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем.", Закрите акціонерне товариство
ЄДРПОУ 21673832
?
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) рік 2003р.
Підприємство
Закрите акціонерне товариство "Київстар Дж.Ес.Ем." за ЄДРПОУ 21673832
Територія

 
 

Цікаве

Загрузка...