WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Поняття, правова природа і значення бюджету для функціонування держави, його складові частини, правові форми розрахунків у господарському обігу Україн - Реферат

Поняття, правова природа і значення бюджету для функціонування держави, його складові частини, правові форми розрахунків у господарському обігу Україн - Реферат


Реферат на тему:
Поняття, правова природа і значення бюджету для функціонування держави, його складові частини, правові форми розрахунків у господарському обігу України.
1. Поняття, правова природа і значення бюджету для функціонування держави, його складові частини.
2. Правові форми розрахунків у господарському обігу України.
3. Задача.
Підприємство "ПС" отримало від іноземного підприємства, яке створене та здійснює свою діяльність за кордоном, кредит в іноземній валюті на суму 5 тис. доларів. Даний кредитний договір не був зареєстрований у передбаченому Законодавством порядку. Дайте відповідь на питання:
" Який державний орган має право застосовувати фінансові санкції щодо порушення валютного законодавства у даному випадку? Вкажіть вид та розмір таких санкцій у даному випадку.
" У якому органі повинні реєструватися договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за запозиченими у них кредитами, позиками іноземній валюті?
1. По няня, правова природа і значення бюджету для функціонування держави, його складові частини.
Державний бюджет є однією з провідних ланок фінансової системи, яка як економічна категорія, відображає грошові відносини, що виникають між державою (підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і фізичними особами з приводу утворення централізованого фонду коштів держави та його використання на розширення відтворення, підвищення рівня життя і задоволення інших соціальних потреб.
Бюджет, як особлива і специфічна форма фінансових відносин історично виникає і діє там, де існує держава з товарно-грошовими відносинами певного рівня.
Відповідно до Конституції України держава через бюджет повинна мати можливість зосередити фінансові ресурси на вирішальних ділянках економічного і соціального розвитку, здійснювати єдину фінансову політику на території України.
Як економічна категорія Державний бюджет - це сукупність економічних відносин, з приводу формування розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави.
Згідно з Бюджетним кодексом України бюджет - це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, які здійснюються органами державної влади протягом бюджетного періоду.
Бюджет як правова категорія - це закріплена законом форма нагромадження та витрачання коштів з метою забезпечення функцій органів державної влади.
Основні функції бюджету:
- перерозподіл національного доходу та внутрішнього валового продукту;
- державне регулювання та стимулювання економіки;
- фінансове забезпечення соціальної політики;
- контроль за утворенням і використанням, централізованого фонду грошових ресурсів.
Склад бюджетного законодавства: Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні є:
1. Конституція України.
2. Бюджетний Кодекс України.
3. Закон "Про державний бюджет України".
4. Нормативно-правові акти КМ України прийняті на підставі і на виконання Бюджетного Кодексу України.
5. Складові частини бюджету.
І. Загальний фонд.
1. всі доходи бюджету, крім тих, що призначені до зарахування до спеціального фонду;
2. всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;
3. фінансування загального фонду бюджету.
ІІ. Спеціальний фонд.
1) бюджетні призначення за рахунок конкретного визначення джерел надходжень;
2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;
3) різниця між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.
Державний бюджет України - централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій, передбачених Конституцією України.
Принципи бюджетної системи:
1) єдність;
2) збалансованість;
3) самостійність;
4) повнота;
5) обґрунтованість;
6) ефективність;
7) субсидіарність;
8) цільове використання бюджетних коштів;
9) справедливість;
10) публічність та прозорість;
11) відповідальність учасників бюджетного процесу.
Бюджетна система - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована, з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.
Бюджетне право України - сукупність фінансово-правових норм, що регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності.
Ст. 74 Референдум не допускається щодо законопроектів з питань... бюджету...
Конституція України.
Постійно діячі
Періодичні Бюджетно-правові норми регулюють відносини у процесі встановлення бюджетної системи розподілу доходів і видатків між загальнодержавними і місцевими бюджетами, а також складання, розгляду, затвердження бюджетів, виконання їх та розгляду і затвердження звітності про виконання бюджетів. Матеріальні
Процесуальні
Бюджетно-правові відносини - це суспільні відносини в галузі бюджетної діяльності, що регулюються бюджетно-правовими нормами.
Ст. 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Конституція України
Зведений бюджет є сукупністю понсуників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.
Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування законів, за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.
Бюджетна класифікація:
1) класифікація доходів бюджету;
2) класифікація видатків;
3) класифікація фінансування бюджету;
4) класифікація боргу.
Класифікація доходів бюджету.
1) податкові надходження;
2) неподаткові надходження;
3) доходи від операцій з капіталом;
4) трансферти.
Класифікація видатків бюджету:
1) функціональна;
2) економічна;
3) відомча;
4) програмна.
Доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трасферти, дарунки, грати). Видатки бюджету, що справляються на здійснення програм та заходів передбачених відповідним бюджетом за винятком коштів та погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.
Бюджетне регулювання передбачає надання коштів із загальнодержавних дохідних джерел, що закріплені за бюджетами вищих рівнів, бюджетам нижчих рівнів з метою збалансування їх на рівні, необхідному для виконання планів економічного і соціального розвитку на певній території.
Методи бюджетного регулювання:
1) метод процентних відрахувань;
2) субвенції;
3) субсидії;
4) дотації.
Бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана ізскладанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.
Стадії бюджетного процесу:
1) складання проектів бюджету;
2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;
3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;
4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні і зовнішні запозичення.
Економічне значення бюджету полягає передусім у тому, що він може активно впливати на суспільне відтворення залежно від методів мобілізації фінансових ресурсів, та напрямків їх використання. Тим самим бюджет може визначати темпи економічного зростання, удосконалення структури суспільного виробництва, його розвиток, оптимізацію вартісних пропозицій у розподілі доходів на загальнодержавні та внутрішньогосподарські потреби, на виробничу та невиробничу сферу, а також на окремі галузі народного господарства.
Фінансовий вплив Державного бюджету на економіку має як кількісну, так і якісну оцінки. Кількісна визначається питанням надання чи ненадання коштів і в якій кількості.
Якісна - у встановленні пропорцій розподілу ВВП і застосуванні різних інструментів цього розподілу. Співвідношення обсягу бюджету і ВВП і важлива економічна проблема, яка обумовлена особливостями функціонування економіки кожної конкретної держави.
Нині через Державний бюджет України, в галузевому і територіальному розрізах, а також серед окремих верств населення перерозподіляється близько 16% ВВП.
Список використаної літератури
1. Конституція України. Київ, 1996.
2. Бюджетний Кодекс України, від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ.
3. Про Державний бюджет України 2005 р.
4. Закон України "Про банки і банкову діяльність", ВВР України, 2001 р., № 5, 6.
5. "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", Постанова НБ України, 27 травня, 1996 р.
6. Буковинський С.А. Бюджет в економіці держави // Фінанси України, 1995 №1.
7. Бюджетна система України: Навч. посібник (Булгакова С.О. і ін.) - Київ, 2002.
8. Фінансове право: Підручник (Алісов Є.О. і ін.) "Консул", 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...