WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Значення аналізу виробництва продукції в умовах ринкових перетворень в Україні - Контрольна робота

Значення аналізу виробництва продукції в умовах ринкових перетворень в Україні - Контрольна робота

надійність; міцність металів, калорійність харчових продуктів, теплотворність палива тощо.
У процесі аналізу вивчають і такі побічні показники якості продукції, як
- гарантійний термін роботи, кількість і вартість гарантійних (безкоштовних для споживачів) ремонтів у розрахунку на один виріб;
- наявність рекламацій, їхня кількість і вартість;
кількість і сума штрафів за поставку неякісної продукції;
відсоток браку;
- пониження сортності продукції за межами підприємства;
- відсоток повернення продукції для виправлення дефектів;
відповідність моді;
- наявність і рівень попиту на даний виріб.
Непрямим показником якості є рівень браку у виробництві. На суму втрат від баку зростає виробнича собівартість. Брак впливає на кінцеві результати виробництва. Визначивши частку брак у в собівартості продукції і помноживши цей показник на фактичний обсяг продукції, можна розрахувати вплив браку на виробництво продукції.
Вивчаючи якість виробу, слід неодмінно звернути увагу на його зовнішній вигляд, привабливість оформлення, наявність чіткої і змістовної інформації щодо складу речовин і способу споживання. Неабияку роль відіграє й упаковка або тара, якими користується підприємство. Економія на цих елементах товару є недопустимою, так само як і намагання замаскувати низьку якість товару яскравим зовнішнім виглядом, найсучаснішим дизайном та поліграфією, привабливою та коштовною упаковкою.
Аналіз показників якості продукції передбачає вирішення таких завдань:
- вивчення та оцінка динаміки показників;
- визначення впливу зміни якості на результати виробництва;
- з'ясування причин погіршення якості продукції.
Оцінюючи зміну якості продукції на підприємстві, слід віддавати перевагу таким показникам, які забезпечують належну точність визначення якості продукції. Найвдалішою ілюстрацією цього може бути аналіз показника сортності продукції. Цей показник використовують для продукції, яка допускає несуттєві відхилення певних ознак і якостей від чинних стандартів і технічних вимог.
Збільшення коефіцієнта сортності свідчить про підвищення якості продукції .
Наступним етапом аналізу є визначення впливу зміни сортності на обсяг виробництва. Один з методів визначення впливу зміни якості на приріст обсягу даного виду продукції базується на порівнянні темпів зростання (процентів виконання плану) з обсягу продукції у вартісному та натуральному вираженні. Для того, щоб розрахувати зміну обсягу внаслідок зміни сортності в нашому прикладі, потрібно різницю в процентах виконання плану з обсягу продукції в грошовому вимірнику та натуральних одиницях помножити на планову вартість усієї продукції.
5. Аналіз ритмічності виробництва продукції.
Ритмічність виробництва - це насамперед чітка, стійка й збалансована діяльність підприємства, яка дає можливість своєчасно випускати продукцію та належним чином виконувати свої зобов'язання перед споживачами.
Необхідно розрізнювати поняття "рівномірний випуск" та "ритмічний випуск" продукції.
Рівномірний випуск продукції - це однаковий випуск продукції за однакові проміжки часу.
Ритмічний випуск продукції - це виробництво згідно з плановим графіком. Планові графіки ритмічності складають незалежно від особливостей технологічного процесу. Так, у масовому виробництві ритмічність аналізують за добовим, годинним графіком. Якщо технологічний процес тривалий, ритмічність аналізу по 5-ти та 10-тиденному графіку. Аналіз ритмічності також здійснюють по місяцях кварталу та кварталах року.
Є багато способів розрахунку показників ритмічності роботи підприємства. Однак навіть найпростіші з них достатньо надійно характеризують це явище.
Основні показники ритмічності такі:
1)коефіцієнт ритмічності;
2)коефіцієнт аритмічності.
Коефіцієнт ритмічності характеризує питому вагу продукції, що виробляється згідно з плановим графіком. Він визначається як відношення фактичного випуску продукції, що не перевищує планового завдання, до випуску продукції за плановим графіком.
Коефіцієнт аритмічності характеризує частку продукції, випущеної в результаті порушення графіка ритмічності. Він розраховується як одиниця мінус коефіцієнт ритмічності.
Ритмічність підприємства значною мірою залежить від ритмічності роботи окремих цехів, виробничих дільниць, у зв'язку з чим аналогічний аналіз здійснюється по виробничих підрозділах..
Основні причини порушення графіка ритмічності такі: недоліки в матеріально-технічному постачанні, непередбачений ремонт виробничого обладнання, перебої в енергозабезпеченні.
Неритмічність роботи властива багатьом підприємствам. Тому треба ретельно вивчати не лише причини цієї хронічної виробничої "хвороби", а й її наслідки, а саме:
- збільшення кількості браку і відходів сировини й матеріалів;
- погіршення якості продукції;
- підвищення собівартості продукції;
- порушення ритму відвантаження, а отже, затримка реалізації продукції;
- погіршення виробничого клімату і посилення плинності кадрів;
- сплата штрафів за порушення строків поставок продукції, тощо.
Висновки
Основним завданням підприємств матеріальної сфери є найбільш повне забезпечення попиту споживачів у високоякісній продукції. Темпи зростання обсягу виробництва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Аналіз виробничої діяльності здійснюється зметою підвищення її ефективності. Основними об'єктами аналізу є обсяг продукції в цілому та в розрізі асортименту, структура продукції, її якість, ритмічність виробництва. Використовуючи відповідну інформацію звітності, обліку, необлікові дані, аналізують динаміку обсягу продукції та виконання плану по ньому, оцінюють асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції, визначають вплив зміни якості на кінцеві результати виробництва, здійснюють оцінку ритмічності виробництва. Вирішення тих чи інших завдань вимагає застосування спеціальних способів економічного аналізу. Результати аналізу використовуються в управлінні для прийняття відповідних рішень по удосконаленню виробничого процесу з метою забезпечення прибуткової діяльності підприємства.
Список використаної літератури
1. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
2. Ефимова О.Е. Финансовый анализ. - М.: Бухгалтерский учет, 1996. - 208 с.
3. Зудилин А.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий развитых капиталистических стран. -2-е изд., перераб. - Екатеринбург:"Каменный пояс",1992. -224 с.
4. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.К: "Знання-Прес", 2002.- 190 с.
5. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - Навч. посібник.- К: "Знання-Прес", 2000.- 207 с.
6. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. -К.: ЗАТ "Нічлава", 1999.- 204 с.
7. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. 2ге вид., стереотип. К.: МАУП, 2001. _152 с.
8. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-ге вид.- К.: МАУП, 1998.- 272 с. без вкладок.-Бібліогр.: 266 с.- Рос.
9. Коробов М.Я. Фінансовоекономічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.
10. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві.- Вид. 3-є, перероблене і доповнене. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 209 с.
11. Стражев В.И., Русак И.А. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Под общ. ред. В.И.Стражева. - Мн. Виш. школа, 1998. - 396 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...