WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності - Реферат

Порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності - Реферат

облік коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням і своєчасно надавати органам реєстрації Фонду звітність щодо цих коштів.
Облік розрахунків з Фондом страхувальники відображаю на субрахунку 652 "Розрахунки за соціальним страхуванням".
За кредитом субрахунку 652 відображаються нараховані зобов'язання по сумах страхових внесків, які кореспондуються з дебетом рахунків 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" тощо.
Страхувальники, які використовують для визначення витрат рахунки класу 8 "Витрати за елементами" нарахування страхові внесків до Фонду відображають по дебету субрахунку 822 "Відрахування на соціальне страхування" та по кредиту субрахунку 65 "Розрахунки за соціальним страхуванням".
Нарахування страхових внесків у бюджетних установах відображається по дебету відповідного рахунку класу 8 "Витрати" та по кредиту субрахунку 652.
За кредитом субрахунку 652 відображаються також суми:
- пені, штрафів за несвоєчасну сплату страхових внесків кореспонденції з дебетом рахунків обліку фінансових результаті або розрахунків з винними особами;
- одержаної часткової плати за путівки - у кореспонденції дебетом рахунку "Каса".
- одержані від органу Фонду у випадках перевищення витрат на сумою нарахованих страхових внесків - у кореспонденції з дебетом рахунку "Банк".
При перерахуванні коштів до Фонду як підприємствами - суб'єктами підприємницької діяльності, так і бюджетними установам дебетується субрахунок 652 та кредитується відповідний рахунок класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".
Утримання із заробітної плати внесків до Фонду відображаються в обліку по дебету субрахунку 661 "Розрахунки за заробітної "латою" та по кредиту субрахунку 652.
Страхувальники щоквартально складають у двох примірниках наростаючим підсумком з початку року звіт за формою № 4-ФСС ТВП (додаток 9) із зазначенням у ньому сум, нарахованих і сплачених страхових внесків та інших надходжень, а також сум, витрачені, на виплату допомоги та здійснення інших заходів, фінансування яких проводиться за рахунок коштів Фонду.
Звіт страхувальника-роботодавця подається за підписами керівника та головного бухгалтера і завіряється печаткою страхувальника, а добровільно застрахованої особи - за її особистим підписом.
Один примірник звіту за формою № 4-ФСС ТВП не пізніше 12 числа (річного - до 15 числа) наступного за звітним періодом місяця подається до органу реєстрації, другий - залишається в бухгалтерії страхувальника.
Робочі органи Фонду ведуть облік виконання бюджету Фонду відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку коштів соціального страхування.
Фінансові звіти про виконання бюджету соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності робочими органами Фонду складаються за формою № 6-ФСС. Звіти подаються щоквартально.
Фонд щорічно подає Кабінету Міністрів України звіт про виконання бюджету Фонду за минулий рік і оприлюднює його в засобах масової інформації.
Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів до Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів здійснюють страхувальники, виборні органи профспілкових організацій на підприємстві, в установі, організації, комісії (уповноважені) із соціального страхування на підприємстві та органи Фонду.
Висновки
Потребує теоретичного узагальнення велика кількість фактичного матеріалу з цієї проблеми. Система соціального забезпечення має велике значення, адже Україна знаходиться на шляху реформування ринкової структури, тому важливим для нас є теоретичне обґрунтування досвіду розвинутих країн у застосуванні виправданих часом методів соціального забезпечення, а також з'ясування проблем, які виникають або можуть виникнути на цьому шляху.
Державні цільові фонди є складовою фінансової системи України та важливим елементом державних фінансів. В умовах трансформа-ційних перетворень через державні фінанси здійснюється вплив на економічний та соціальний розвиток. Виконуючи властиві для даного періоду функції, держава забезпечуєфінансування заходів щодо соціального захисту населення, підтримки державного сектору національної економіки, реалізації пріоритетних загально державних програм. Основну роль у перерозподілі фінансових ресурсів між територіями, галузями, сферами діяльності, фізичними, юридичними особами відіграють державний та місцеві бюджети. На видаткову частину бюджетів в Україні в сучасних умовах впливають: економічна ситуація, зростання державного боргу, дефіцит бюджетів усіх рівнів, зовнішні позики. Ці негативні чинники викликають скорочення видатків з метою максимального їх наближення до обсягу доходів бюджетів. Для вирішення соціальних та економічних загально-державних програм залучаються нові форми перерозподілу централі-зованих фінансових ресурсів. Однією з таких форм виступають державні цільові фонди.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є складовою фінансової системи України та важливим елементом державних фінансів. Він розглядається як фонд грошових коштів, а також як орган державної виконавчої влади. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності сформований і функціонує як некомерційна самоврядна організація.
Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності плануються за рахунок надходжень від сплати страхових внесків, коштів за путівки, інших надходжень. Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, не включаються до Державного бюджету України.
Останні організаційні заходи Фонду соціального страхування України покликанізміцнювати діючу ситему соціального страхування як важливий фактор соціального захисту людей і вироьити єдині підходи до велення бухгалтерського обліку та фінансової звітності органів Фонду. У підвищенні цієї роботи неабияку роль відіграють знання механізму соціального страхування, його законодавчої та нормативної бази.
Важливість державного цільвого фонду полягає в тому, що він може він може виступати інвестором та учасником фінансового ринку. Фонд містить резерви, а тому вільні кошти може вкладати в цінні папері. Доходи від інвестицій є додатковим джерелом надходжень до фонду. Органи управління фондом обмежують вкладення коштів тільки у певні види цінних паперів, які мають державнігарантії.
Список використаної літератури
1. Конституція України: Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Голос України. - 1996 - 13 липня.
2. Основи законодавства України про загальнообов`язкове державне соціальне страхування. №16/98-ВР від 04.01.1998р. // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №21.
3. Андріїв В. Соціальне страхування: історія, проблеми // Соціальний захист. - 1999. - №2. с.43-51.
4. Базилевич В.Д.,Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Знання,1998.
5. Бандур С.І., Кучинська О.О. Система соціального страхування в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку. В кн. Стоян О.М. Україна: утвердження незалежної держави: 1991 - 2001.-К., 2001.
6. Василенко Л.І., Масленникова Т.О. Державні цільові фонди: Навч. Посібник. - К.: КНТ - ЕУ, 2002.
7. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. Посібник. - К.: Вища шк.,1997. - 386с.
8. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К.: Центр Навчальної Літе-ратури, 2003. -с.312.

 
 

Цікаве

Загрузка...