WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

внутрішній потенціал малого підприємництва, бажання і можливості великого прошарку населення забезпечити власними силами свою економічну самостійність та самодостатність.
2.2 Характеристика діяльності малих підприємств
Рівень і ефективність реалізації економічного потенціалу малого під-приємництва, продуктивність та інтенсивність праці зайнятих у цьому секторі економіки виявляються через результати його функціонування в системі гос-подарювання. Однак на сьогодні відсутня чітка статистика та інформація щодо всіх аспектів діяльності СМП. Зокрема, бракує даних про діяльність ФО-СПД, на які припадає 85% загальної кількості СМП. Тому аналіз виробничої діяльності СМП обмежено сектором МП.
Кількість економічно активних МП, що виготовляють продукцію, вико-нують роботи або надають послуги, упродовж 2000-2003 рр. збільшилася на 19%, темпи приросту протягом цього періоду характеризувалися стабільністю і становили 5-7% щорічно (додаток Б). Такі темпи мали б супроводжуватися адекватними якісними зрушеннями, проте реально цього не відбувалося. Так, у динаміці частки таких підприємств у загальній чисельності діючих МП про-стежувалася стала тенденція до зменшення. Якщо у 2000 р. їх було близько 85% загальної кількості, то у 2003 р. - менше 75%. Відповідно зростає питома вага підприємств, що функціонують поза межами своєї основної діяльності або працюють лише "на папері". Таких МП уже понад чверть.
Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) на МП в діючих цінах загалом характеризувався позитивною динамікою. У 2003 р. його зростання у порівнянні з попереднім роком становило практично 20%. Але ця статистика ґрунтується на номінальному обчисленні вартісних величин, хоча в реальній дійсності процес відбувається неоднозначно і вкрай нерівномірно:
обсяг виробництва обчислюється у фактично діючих цінах, тобто без ура-хування рівня інфляції, динаміки індексів цін, коливань валютних курсів та впливу інших фінансових чинників, що, у свою чергу, унеможливлює порівняння даних по роках та ускладнює аналіз реальної ситуації;
у 2002 р. обсяг виробництва на МП взагалі зазнав різкого спаду (на 15% навіть у діючих цінах, тому в 2003 р. у порівнянні з 2001 р. він був більшим фактично лише на 1,8%.
Аналогічні коливання у 2000-2003 рр. простежувалися і для показника результативності трудових зусиль зайнятих на МП. У 2000 р. виробництво продукції на 1 працюючого на МП становило 86% у порівнянні з попереднім роком, у 2001 р. - майже 121, у 2002 р. - 85, у 2003 р. - 113%. У 2003 р. одним працівником МП було вироблено продукції в середньому на 12,9 тис. грн, що становило близько 95% рівня 2001 р. (13,6 тис. грн). Таким чином, збільшення чисельності зайнятих на МП в цілому не супроводжувалося навіть екстенсивним розширенням виробництва, не кажучи вже про становлення та утвердження інтенсивної моделі їх розвитку.
Стагнація виробництва супроводжувалася зниженням його ефективності. Зокрема, на результатах діяльності МП суттєво позначилося зростання витрат на одиницю виробленої продукції. Якщо у 2001 р. вони становили 0,92 грн на 1 грн виробленої продукції, то у 2003 р. - вже 1,02 грн. До того ж, якби МП відображали у звітності реальний рівень заробітної плати працівників з відповідними нарахуваннями, то показник витрат на 1 грн виробленої продукції був би значно вищим.
На економічну ефективність функціонування малого підприємництва негативно впливав фінансовий стан діючих у реальному секторі економіки МП, який перманентно погіршувався і, значною мірою, штучно. Так, у 1997- 1999 рр., коли фінансові результати діяльності підприємств ще визначалися за показниками попередньої системи фінансової звітності, прибуток МП від реалізації продукції (робіт, послуг) становив: у 1997 р. - 1295 млн грн, у 2000 р. - 762, у 2001 р. - близько 1042 млн грн. У 2002-2003 рр. за новою системою фінансової звітності фінансові результати від операційної діяльності МП загалом теж були позитивними, однак виявилася тенденція до суттєвого їх погіршення: у 2002 р. вони становили понад 1956 млн грн, у 2003 р. - близько 721 млн грн, або в 2,7 раза менше.
Якщо у 1997 р. балансовий прибуток МП становив близько 1660 млн грн, у 2000 р. - 144, у 2001 р. - понад 131 млн грн, то у 2002 р. вони вже мали чисті збитки в сумі 168 млн грн. У 2003 р. чисті збитки МП досягли рекордної позначки - понад 725 млн грн, тобто зросли в 4,3 раза.
За основними видами економічної діяльності найбільш збитковим було функціонування МП у торгівлі - 319 млн грн (майже 44% загальної суми чистих збитків), з яких 316 млн грн припадало на гуртові підприємства та посередництво в торгівлі. Негативні зрушення у галузі торгівлі викликають особливе занепокоєння, оскільки у 2002 р. МП тут спрацювали з чистим прибутком 195 млн грн. На транспорті, незважаючи на суттєве пожвавлення приватних пасажирських автоперевезень, сума чистих збитків МП у 2003 р. порівняно з попереднім роком зросла в 3,5 раза - з 19 до 67 млн грн. Натомість у промисловості в цей період спостерігалися окремі позитивні зрушення: чисті збитки МП зменшилися на 76 млн грн, однак їх розмір на початок 2004 р. залишався значним - 238 млн грн, або третина загальної суми.
При цьому, у 2000-2003 рр. лише 62-64% МП за фінансовими резуль-татами до оподаткування були прибутковими, частка збиткових відповідно сягала 36-38%. За чистим прибутком питома вага збиткових МП була дещо вищою і становила близько 40% (у промисловості - 41-42%).
Слід також зазначити, що у 2003 р. порівняно з попереднім роком у секторі МП вперше спостерігалося різке зменшення доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг). Якщо у 2000 р. він становив 41 млрд грн, у 2001 р. - майже 78, у 2002 р. - понад 141, то у 2003 р. - лише близько 54 млрд грн, або в 2,6 раза менше, ніж у попередньому році. У торгівлі та фінансовій діяльності виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) зменшилася в 3,5 раза, у промисловості - в 1,9, на транспорті та у сфері операцій з нерухомістю - в 1,5, у будівництві - в 1,3 раза тощо. І це при тому, що виробництво продукції (робіт, послуг) на МП загалом зросло майже на 20%.
Такі тенденції мало пов'язані з цивілізованим розвитком малого бізнесу, свідчать про псевдоринковий характер функціонування значної його частини і про істотне зростання посередницької маржі у валовій реалізації товарів і послуг. Фактично на рубежі 2002-2004 рр. у малому підприємництві відбувся потужний перерозподіл доходів на користь розгалуженої мережі посередників. У зв'язку з цим продовжувалося приховування левової частки доходів, у тому числі шляхом виконання значних обсягів робіт без оформлення відповідних документів, зокрема договорів. Як свідчать соціологічні опитування підприємців, частка робіт, не оформлених договорами, може досягати від третини до половини обсягів економічної діяльності МП.[36;71]
В умовах недосконалості спеціальних режимів оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, незважаючи на їх прогресивність та економічну доцільність, одним з ключових елементів системи перерозподілу фінансових потоків стали ФО-СПД. Функціонування цих

 
 

Цікаве

Загрузка...