WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

Фінанси малого підприємництва - Дипломна робота

діяльність комерційною, або згортають виробництво. Тим самим стримується зростання реального сектора економіки. У цьому контексті до небажаних наслідків може призвести відсутність чітко визначених пріоритетів державної підтримки розвитку малого підприємництва за окремими видами економічної діяльності.
Незважаючи на позитивні зрушення в розвитку інфраструктури підтримки підприємництва (мережа бізнес-центрів, інформаційних та консультаційних фірм, бізнес-інкубаторів тощо), серед основних проблем, що ускладнюють діяльність СМП, - труднощі з отриманням інформації як законодавчого характеру, так і про кон'юнктуру ринку, постачальників, споживачів, можливості одержання допомоги від українських і міжнародних організацій тощо.
В малому підприємництві значна питома вага припадає на тіньову діяль-ність. Це негативно позначається на основних показниках функціонування МП, зокрема на обсягах виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) та фінансових результатах. Недосконалість правової бази, необгрунтована жорсткість дій контролюючих органів, надмірний адміністративно-бюрократичний тиск, функціонування судово-правоохоронної системи не на користь особистої безпеки підприємця і безпеки його бізнесу в комплексі зумовлюють відхід СМП у тіньову економіку, специфічні методи господарювання в якій забезпечують їх діяльності відносну стабільність і захищеність.
Разом з тим існують очевидні адміністративні перешкоди на шляху роз-витку малого підприємництва. Вони пов'язані, насамперед, з правовим нігі-лізмом, недостатньою професійною підготовкою та безвідповідальністю окремих представників місцевої виконавчої влади та органів самоврядування. Більшість підприємців вважають втручання в свою діяльність з боку місцевої влади значним (вони перш за все звертають увагу на свавілля чиновників у трактуванні законодавства).
Загальнонаціональними проблемами є створення належного нормативно-правового підґрунтя сталого розвитку малого підприємництва, реформування систем державної реєстрації та оподаткування підприємництва, а також удос-коналення форм і методів адміністрування малого підприємництва в цілому, зокрема забезпечення ефективної реалізації аналітично-прогнозних і моні-торингових функцій держави на базі всебічної та достовірної інформації щодо функціонування малого бізнесу.
Зосередивши зусилля переважно на макроекономічних реформах, законо-давча і виконавча влада ще мало приділяють уваги малому підприємництву. Незважаючи на декларації щодо сприяння малому бізнесу, у владних структурах нерідко побутує думка, що його розвиток не є вирішальним чинником у проведенні економічних реформ. Через небажання сприймати мале під-приємництво як рівноправного суб'єкта економічних відносин, найактивнішого і наймобільнішого учасника процесу ринкових перетворень цей сектор економіки не отримує адекватної державної підтримки, а його потенціал залишається нереалізованим. В сучасних умовах його економічна вага ще недостатня для того, щоб справляти відчутний позитивний вплив на соціально-економічні процеси, пов'язані з формуванням розвинутих ринкових відносин у країні. Існують серйозні економічні ризики та адміністративні бар'єри для виходу нових підприємств на ринок і розвитку їх діяльності.
Поступове зростання зайнятості, обсягів виробництва, інвестиційної ак-тивності МП, збільшення податкових надходжень від СМП дозволяють зробити висновок про певну стабілізацію в розвитку малого підприємництва. Але гальмування темпів зростання кількості МП, в цілому низький рівень зайнятості в малому підприємництві, подрібнення підприємств та періодична стагнація їх економічної активності на тлі значної частки тіньової діяльності викликають велике занепокоєння з точки зору перспектив розвитку цього важливого сектора національної економіки.
Основне питання полягає в тому, як довго зможе продовжуватися кількісне зростання малого підприємництва і чи буде воно стійким, якщо досі не усунено чинники, які стримують його розвиток. Очевидним залишається одне: невирішення нагальних проблем малого бізнесу може істотно загальмувати ті позитивні зрушення, які простежуються в економіці. Без енергійного комплексного впливу держави на економічні, фінансові, інституційні, інфра-структурні та адміністративно-регуляторні засади функціонування малого підприємництва подальший спонтанний розвиток ситуації в цьому секторі економіки матиме руйнівні наслідки в стратегічному плані. Він потенційно загрожує втратою існуючих базисних передумов (потужного трудового, інте-лектуального, виробничого, науково-технічного потенціалу нації) для сталого довготривалого зростання, поглибленням структурних деформацій, спотво-ренням основних економічних пропорцій. Україна може назавждизалишитися на узбіччі світових процесів поділу праці та виробництва.
Проведений аналіз свідчить, що основними чинниками гальмування розвитку малого підприємництва в Україні, як і раніше, залишаються:
" несистемність та суперечливість законодавства з питань підприємництва в цілому та малого бізнесу зокрема;
" домінування фіскальної складової в системі адміністрування податків, що виштовхує СМП у тіньову економіку;
" недостатня державна підтримка МП, хаотичність, фрагментарність та не-скоординованість державної політики щодо підтримки малого бізнесу, відсут-ність ефективних механізмів її реалізації;
" обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення, насамперед підприємців-початківців;
" недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності. Йдеться про нестачу фахівців та низький освітній рівень підприємців з питань маркетингу, менеджменту, реклами тощо, оскільки саме ці напрями діяльності в умовах гострої конку-ренції значною мірою визначають успіх на ринку не тільки великих корпора-цій, а й МП;
" відсутність стимулів для інноваційної діяльності та інвестицій;
" необґрунтовані ускладнення, у тому числі міжвідомчого характеру, в системі обліку та статистичної звітності СМП;
" несприйняття позитивної ролі підприємців у ринкових перетвореннях окремими верствами населення, складність психологічної адаптації суспільства до нового соціального інституту.
Однією з основних умов подолання зазначених негативних тенденцій повинна стати активна і виважена державна політика стосовно малого бізнесу, що враховує галузеві й регіональні особливості розвитку цього сектора економіки, супроводжується реалізацією ефективних заходів державної підтримки на національному, регіональному та місцевому рівнях.
У країнах з ринковим господарством велика суспільно-політична і еко-номічна вага малого підприємництва зумовлює відповідну увагу до цього сек-тора економіки з боку держави, широкомасштабне та ефективне сприяння його розвитку. Більше того, всебічне заохочення й підтримка малого підприємництва вважається там невід'ємним елементом національної безпеки.
Список використаних джерел
1. Господарський кодекс від 16.01.2003
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" від 17 грудня 2000 р.
3. Закон України " Про Державний бюджет України на 2000 рік" від

 
 

Цікаве

Загрузка...