WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проведення кредитної політики України - Реферат

Проведення кредитної політики України - Реферат

береться місяць - 30
квартал - 90
рік - 360
Сума вивільнених оборотних коштів визначається добутком різниці коефіцієнту закріплена звітного і базисного періоду на реалізацію продукції звітного періоду.
ОЗвив =
2.Аналіз прибутку та прибутковості.
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є: оцінка динаміки показників прибутку, обґрунтування утворення та розподілу їхфактичної величини; виявлення та вимірювання дії різних факторів на прибуток; оцінка можливих резервів майбутнього зростання прибутку на основі оптимізації обсягів виробництва та витрат.
За рівнем прибутку визначають рівень віддачі авансованих коштів і дохідність вкладень в активи даного підприємства.
Балансовий (валовий) прибуток - це сума прибутку від реалізації продукції та іншої реалізації і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях. До складу доходів (витрат) від позареалізаційних операцій ходять: доходи, що отримані від частково участі в спільних підприємствах; від здачі майна в оренду; доходи з акцій, облігацій та інших цінних паперів, що належать підприємству; суми, отримані і сплачені у вигляді економічних санкцій та відшкодування збитків; інші доходи та витрати від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції. При цьому платежі, внесені до бюджету у вигляді санкцій згідно із законодавством, здійснюються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядження підприємства, і не включаються до складу витрат від позареалізаційних операцій.
Ключовим питанням аналізу є формування показника загального балансового прибутку. Слід оцінити вплив прогресивних факторів формування прибутку - зниження собівартості продукції, зростання обсягу реалізації продукції, підвищення якості та поліпшення асортименту продукції.
Розрахунок балансового прибутку виконується за формулою
Рб=Рр+Рпр+Рвн
де Рб - балансовий прибуток або збиток; Рр - прибуток або збиток від реалізації продукції (робіт, послуг); Рпр - прибуток (збиток) від реалізації основного капітул та іншого майна підприємства; Рвн - сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій.
Прибуток (збиток) від реалізації (робіт, послуг) визначається за такою формулою:
Рр=Nр-Sр-РПДВ-РА,
де Nр - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг); Sр - витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг); РПДВ - податок на додану вартість (ПДВ); РА - акцизи, імпортне та експортне мито.
Прибуток від реалізації продукції визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції в діючих цінах (без податку на додану вартість та акцизів) і витрати на виробництво і реалізацію продукції, що включається до собівартості. До останньої при визначенні прибутку включаються: матеріальні витрати з урахування витрат, пов'язаних з використанням природної сировини; амортизаційні відрахування на повне відтворення основного капіталу; витрати на оплату праці; відрахування на державне соціальне страхування, відрахування на медичне страхування; платежі з обов'язкового страхування майна; платежі по кредитах банків і постачальників у межах ставки, встановленої законодавством, крім відсотків по прострочених і відстрочених позичках і позичках, отриманих на заповнення недоліки власних обігових коштів, на придбання основних засобів нематеріальних активів; витрати по всіх виданих ремонту та інші витрати на виробництво і реалізацію продукції.
Прибуток (збиток) від реалізації основного капіталу та інших матеріальних цінностей (іншого майна) визначається як різниця між ціною продажу майна (ринковою) і початковою або остаточною вартістю майна.
Для обчислення оподатковуваного прибутку балансовий прибуток коригується: збільшується на суму перевищення витрат на оплату праці персоналу підприємства, зайнятого основною діяльністю, в складі собівартості реалізованої продукції порівняно з їх нормовано величиною; зменшується на суму рентних платежів, що вносяться у встановленому порядку до бюджету з прибутку; зменшується на суму доходів, отриманих з акцій, облігацій, інших цінних паперів. що належать підприємству; зменшується на суму доходу, отриманого від часткової участі в інших підприємствах (крім доходів, отриманих за межами України).
Сума податку визначається, виходячи з величини оподатковуваного прибутку з урахуванням наданих пільг і ставки податку на прибуток. Підприємства, крім податку на прибуток, сплачують податки з таких видів доходів і прибутку: дивідендів; відсотків, отриманих з акцій і облігацій, що належать підприємствам; доходів від часткової участі в інших підприємствах, створених на території України; доходів казино (включаючи доходи від оренди та інших видів використання), відеосалонів (відеопоказу), прокату відео- та аудіо касет та запису на них, від гральних автоматів з грошовим виграшем; прибутку від проведення масових концертно-видовищних заходів на майданчиках і в приміщеннях тощо.
Повна інформація про суму сплаченого і нарахованого податку та інших платежів до бюджету, що повинні бути сплачені та фактично внесені за звітний період, представлені в розділі ІІ звіту підприємства про фінансові результати.
Чистий прибуток підприємства визначається як різниця між оподатковуваним балансовим прибутком та величиною податку з урахуванням пільг. Напрями використання чистого прибутку визначаються підприємством самостійно (подані в розділах ІІ і ІV звіту підприємства про фінансові результати). Державний вплив на вибір напрямів використання чистого прибутку здійснюється через податки, податкові пільги, а також економічні санкції.
Прибутковість підприємств визначається показниками рентабельності. Розраховують рентабельність продукції й підприємства.
Рентабельність продукції (r) розраховується як відношення прибутку (Пр), отриманого від реалізації продукції, до витрат (С) на її виробництво:
r =
Рентабельність підприємства (R) визначається за формулою
R =
де К - величина капіталу.
Загальна рентабельність = 100 . (валовий (балансовий) прибуток/середня вартість майна).
Чиста рентабельність підприємства = 100 . (чистий прибуток підприємства / середня вартість майна).
Чиста рентабельність власного капіталу = 100 . (чистий прибуток підприємства / середня вартість майна).
Загальна рентабельність виробничого капіталу = 100 . (валовий (балансовий) прибуток / середня вартість основного виробничого капіталу та оборотних матеріальних активів).
Показники рентабельності є найзагальнішою характеристикою ефективності господарської діяльності. На них впливають показник рентабельності продукції (його прийнято називати ефективністю управління) і показник капіталовіддачі (ділової активності).

 
 

Цікаве

Загрузка...