WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Технології спеціальних видів фінансового аналізу - Реферат

Технології спеціальних видів фінансового аналізу - Реферат

розробка методичних рекомендацій щодо застосування економіко-математичної моделі у практичній діяльності податкових органів.
Етап 8 - аналіз досвіду використання моделі з метою її вдосконалення.
Запровадження в практику економіко-математичних моделей значною мірою розв'яже проблему комплексного аналізу діяльності великих підприємств - платників податків. У свою чергу це дасть змогу обґрунтовано та в максимальному обсязі стягувати податки.
Аналіз фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації
Відповідно до Державної програми приватизації наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України № 49/121 від 26 січня 2001 р. затверджено "Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації".
Метою фінансового аналізу підприємства, що здійснюється відповідно до цього Положення, є оцінка фінансового стану підприємства на останню звітну дату з урахуванням динаміки його змін, які відбулися за результатами господарської діяльності підприємства за два останні роки; визначення факторів, що вплинули на ці зміни, і прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства. Результати проведеного аналізу використовуються для підготовки рекомендацій щодо доцільності перетворення підприємства на відкрите акціонерне товариство (ВАТ) або його реструктуризації.
Передбачено такі напрямки (етапи) аналізу:
o оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;
o аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
o аналіз ліквідності;
o аналіз платоспроможності;
o аналіз рентабельності.
У Положенні використовуються такі визначення:
задовільний фінансовий стан - стійка ліквідність, платоспроможність і фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними коштами та ефективне використання ресурсів підприємства;
незадовільний фінансовий стан - неефективне розміщення та використання ресурсів, незадовільна платоспроможність підприємства, наявність простроченої заборгованості перед бюджетом із заробітної плати, недостатня фінансова стійкість через несприятливі тенденції розвитку виробництва та збуту продукції підприємства.
Якщо фінансовий аналіз за спрощеною схемою відповідно до вимог "Методики оцінки вартості майна під час приватизації", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1554, не дає змоги зробити висновки щодо фінансового стану підприємства, проводиться поглиблений фінансовий аналіз згідно з вимогами, встановленими цим Положенням.
За результатами аналізу робиться висновок щодо абсолютної величини та структури балансу, динаміки зміни вартості активів підприємства, окремих статей балансу підприємства порівняно з попередніми періодами, із зазначенням позитивних і негативних тенденцій таких змін. Особливу увагу слід приділити наявності та структурі простроченої заборгованості підприємства.
Висновок не є єдиним і безумовним критерієм для прийняття остаточного рішення щодо доцільності приватизації підприємства, вибору оптимального способу його продажу або реструктуризації за результатами аналізу фінансового стану підприємства.
Якщо підприємство прибуткове (коефіцієнт рентабельності діяльності перевищує 0,01) або показники (коефіцієнти) його фінансового стану (ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності) відповідають нормативним вимогам, передбаченим цим Положенням, фінансовий стан підприємства визнається задовільним і робиться висновок про доцільність його приватизації.
Якщо коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства дорівнює чи менше 0,01 або за останній звітний період воно отримало чистий збиток, однак показники (коефіцієнти) фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості), ділової активності) відповідають нормативним вимогам, передбаченим цим Положенням, фінансовий стан підприємства визнається задовільним. Для прийняття рішення про приватизацію зазначеного підприємства доцільно звернути особливу увагу на його майновий стан, проаналізувати фінансові результати його діяльності.
Якщо підприємство збиткове протягом аналізованого періоду, більшість показників фінансового стану підприємства не відповідає нормативним вимогам, спостерігається тенденція до їх погіршення, фінансовий стан підприємства визнається незадовільним і робиться висновок про доцільність реструктуризації зазначеного підприємства.
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства
Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику безліч різних за змістом і назвою, одиницями вимірювання, вагомістю та іншими характеристиками факторів фінансового стану. Розглянемо основні групи показників.
1. Показники майнового стану.
1.1. Активна частина основних засобів.
1.2. Коефіцієнт зносу основних засобів.
1.3. Коефіцієнт оновлення.
1.4. Коефіцієнт вибуття.
2. Показники фінансової стійкості (платоспроможності).
2.1. Рівень фінансової стійкості.
2.2. Маневреність робочого капіталу.
2.3. Коефіцієнт незалежності (автономії).
2.4. Коефіцієнт фінансової стабільності.
2.5. Коефіцієнт фінансової стійкості.
2.6. Показник фінансового лівериджу (важеля).
3. Показники ліквідності активів.
3.1. Коефіцієнт покриття.
3.2. Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості.
3.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
4. Показники прибутковості.
4.1. Прибутковість активів.
4.2. Прибутковість власного капіталу.
4.3. Прибутковість реалізованої продукції.
5. Показники ділової активності.
5.1. Продуктивність праці.
5.2. Фондовіддача.
5.3. Оборотність оборотних активів.
5.4. Оборотність запасів.
5.5. Оборотність власного капіталу.
5.6. Оборотність основного капіталу.
6. Показники ринкової активності.
6.1. Прибуток на акцію.
6.2. Цінність акції.
6.3. Дивідендна дохідність акції.
6.4. Дивідендний вихід.
6.5. Коефіцієнт котирування акцій.
Для визначення коефіцієнтів групи 6, окрім даних фінансової звітності (форми № 2 і 3), використовують також дані ринку цінних паперів.
Наведених у групах показників достатньо для визначення адекватного інтегрального показника фінансового стану підприємства. У разі потреби кількість показників можна коригувати.
Експертним оцінюванням визначають вагомість груп показників, а також вагомість показників у групах. Наприклад, вагомість груп, %: І - 20; II - 20; III - 10; IV - 8; V - 15; VI - 27; вагомість показників першої групи, %: 1.1 - 10; 1.2 - 40; 1.3 - 30; 1.4 - 20; вагомість можна коригувати.
Для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості (фінансового стану) підприємства розроблено програмний комплекс для персонального комп'ютера - INTEGRAL. Алгоритм базується на методах математичної статистики (варіаційний аналіз).
На основі вихідних даних зі стандартних форм фінансової звітності спочатку розраховують показники по всіх підприємствах. Фіксують мінімальне та максимальне значення й напрямок оптимізації кожного показника - min (max). Результат розрахунку - інтегральний показник фінансового стану - наводиться в балах. Рейтинг підприємств визначається в порядку зменшення результатів.
Список використаної літератури:
1. Лукасевич И. Я. Программное обеспечение финансовых решений // Финансы. - 2000. - № 7.
2. Мамрак О. Определение класса финансовой надежности
3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ООО "Новое знание". - 1999. - 689 с.
4. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. - К.: Издат. дом "Максимум", 2001. - 600 с.
5. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. - К.: Изд-во КНЕУ, 2000.
6. Фрейдлин С. Я. Экономико-математическая модель мониторинга оценки налоговой базы // Финансы. - 2002. - № 7. - С. 38-39.
7. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996. - 664 с.
8. Шеремет Ф. Д., Сейфулин Р. С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 176 с.
9. ШиянД. В. Комплексна оцінка фінансового стану галузей економіки // Фінанси України. - 2002. - № 1.
10. Уотшем Т. Док., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 527 с.
11. Урядовий кур'єр. - 2003. - № 43, 6 берез. - С. 21; 2003. - № 36, 25 лют. - С. 4.

 
 

Цікаве

Загрузка...