WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Технічне забезпечення фінансового аналізу - Реферат

Технічне забезпечення фінансового аналізу - Реферат

зберігання інформації; автоматичне протоколювання робочих процесів; відображення вихідної інформації та результатів її обробки на екрані ПК.
Упровадження автоматизованих робочих місць ліквідує розрив у часі між виробничо-господарським процесом, отриманням первинної інформації, її обробкою й видачею результатів, що дає змогу оперативно впливати на процес управління.
Кожному класу користувачів відповідає певний тип АРМ, орієнтований на задоволення його потреб. Іншими словами, АРМ організовують за функціональною ознакою, у нашому випадку - це АРМ фінансового аналітика. АРМ реалізовує функціональну технологію загалом або її частину. Яка частина закріплюється за АРМ, визначається декомпозицією мети у структурі управління об'єктом з урахуванням цілісності предметної технології. Розподіл між ПК та учасниками функціональної технології стосується даних, що зберігаються, або процесів їх обробки.
Незалежно від змісту розв'язуваних задач у АРМ забезпечується можливість для користувача виконувати такі дії; обробляти текстові документи, таблиці, графіки, схеми; здійснювати пошук інформації в довідкових фондах і архівах користувача; обмінюватися документами й даними; поповнювати перелік і вдосконалювати задачі фінансового аналізу; в умовах невизначеності розглядати кілька можливих варіантів і приймати відповідні рішення.
Отже, в умовах АРМ розробляється технологічна схема, розрахована на користувача. Набір операцій, що описує різноманітність конкретних задач, обмежений і добре піддається алгоритмізації. АРМ реалізовує інтерактивну обробку даних, під час якої кінцевий користувач, як правило, виконує такі дії; запитує потрібну інформацію та приймає рішення щодо подальшої обробки інформації. Обробка даних характеризується багатократністю розрахунків у реальному масштабі часу.
Підтримка прийняття рішень фахівця завжди цільова й може відображатися у вигляді; сукупності відомостей, що дають змогу оцінити ситуацію та виробити відповідні рішення; підготовки варіантів можливих рішень для прийняття одного з них менеджером; оцінки наслідків у разі зміни стану об'єкта управління.
Автоматизоване робоче місце фінансового аналітика оснащене ПК (процесор, дисплей, клавіатура, принтер тощо). Використання програмного, методичного та інформаційного забезпечення дає змогу автоматизувати аналітичні розрахунки.
Функціональне програмне забезпечення створюється на базі засобів загального програмного забезпечення для розв'язання конкретних аналітичних задач. Програми можуть бути локальні та комплексні.
Залежно від змісту задач можливі такі режими обробки інформації; пакетний (централізована обробка інформації, користувач не має
доступу до машинних ресурсів, операторів цікавить не зміст інформації, а лише своєчасність отримання результатів розрахунків); теле-обробка (у разі необхідності взаємодії користувача з ПК у процесі обробки інформації, що надходить від віддалених абонентів); інтерактивний, або діалоговий, режим (користувач має змогу втручатися у процес розв'язування задач на ПК; це особливо важливо для задач з параметрами, що не формалізуються, тому заздалегідь не можуть бути введені, а задаються або коригуються користувачем при отримуванні результатів розв'язання задачі); режим реального часу (обробка інформації зі швидкістю, близькою до швидкості процесу в реальному житті, який генерує вихідну інформацію; приклади використання такого режиму у фінансовому менеджменті: визначення гранично припустимого рівня знижок з урахуванням змін ринкової ціни капіталу з метою заохотити споживачів скорочувати терміни сплати; визначення гранично припустимих цін продажу продукції з урахуванням подорожчання енергоносіїв, тарифів тощо); режим поділу часу (до машинних ресурсів одночасно можуть звертатися кілька користувачів або програм; потребує спеціального програмного забезпечення та спеціальних технічних пристроїв).
На першому етапі створення АРМ фінансового аналітика використовуються зазвичай локальні програми, що призначені для багаторазового розв'язання задач одного й того самого типу.
На другому етапі, етапі подальшого розвитку АРМ, створюються програми комплексного аналізу, які охоплюють різні аспекти економічної та фінансової діяльності підприємства і містять сукупність взаємопов'язаних задач, тобто їх систему. Для розробки такої системи потрібно:
а) визначити користувачів результатів аналізу, а також періодичність, зміст і форми подання підсумкових даних через потоки вихідної та результативної інформації;
б) здійснити математичну постановку задачі, розробити моделі та алгоритми її розв'язання;
в) розробити відповідну інформаційну систему і створити банк даних;
г) розробити програми для розв'язання задач на ПК;
д) запровадити АРМ фінансового аналітика у практику менеджменту, вживши комплекс організаційних заходів, зокрема з підготовки фахівців-аналітиків і ознайомлення всього управлінського персоналу підприємства з аналітичними можливостями АРМ і напрямками його подальшого розвитку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. - М.: ДИС, 1998. - 128 с
2. Багов В. П., Ступаков В. С, Токаренко Г. С. Методика оценки эффективности стратегии корпоративной системы по обобщающим характеристикам // Финансы. - 2000. - № 11.
3. Бенъ Т. Г., Довбня С. Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2002. - № 6.
4. Быкова Е. В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия // Финансы. - 2000. - № 2.
5. Великий Ю. М., Проскура О. Ю. Особливості кризового стану вітчизняних підприємств і методів його оцінки // Фінанси України. - 2002. - № 10. - С 29-34.
6. Вітлинський В. В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. - 1999. - № 12.
7. Глазунов В. Н. Управление доходом фирмы // Финансы. - 2001.-№8.
8. Графов А. В. Оценка финансово-экономического состояния предприятия // Финансы. - 2001. - № 7.
9. Держкомстат України. Статистичний щорічник. - К.: Техніка, 1993-2001.
10. Дронов Р. И., Резник А. И., Бунина Е. М. Оценка финансового состояния предприятий // Финансы. - 2001. - № 4. . Дунский А. Открытые системы // Новости компьютерного рынка.-2001.-№ 6.
11. Єлейко Я. I, Музичук А. А. Моделювання фінансових стратегій у випадковому середовищі // Фінанси України. - 2002. - № 2.
12. Загородній А. Г., ВознюкГ. Л., Смовженко Т. С Фінансовий словник. - К.: Знання; Львів: ЛБІНБУ, 2002. - 568 с
13. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз. - К.: МАУП, 2000.
14. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посіб. / За ред. В. С Пономаренка. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. -542 с.
15. Карпушенко М. Ю. Совершенствование механизма оценки финансового положения строительного предприятия: Дис. ... канд. экон. наук. - Харьков, гос. акад. гор. хоз-ва. -Харьков, 2000.
16. Ковалев В. В, Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1998. -512 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...