WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сучасні методи фінансового аналізу - Реферат

Сучасні методи фінансового аналізу - Реферат

Коефіцієнт відношеннямінімуму цільової функції до валюти балансу (К , ), тобто середньозважений бал привабливості сполучення статей пасивів та активів, дорівнює 13800 / 8000 = 1,725. Вочевидь, чим менший цей коефіцієнт, тим краще співвідношення структури активів і пасивів балансу. Такі розрахунки коефіцієнта К , можна виконувати за даними кількох періодів, аналізуючи тенденції їх змін у часі по одному підприємству. Щоб мати змогу порівнювати, значення Cij залишають незмінними. Наприклад, за даними балансу станом на кінець року, що наведені в дужках табл. 1, мінімум цільової функції дорівнює 13570, відповідний К , = 13570 / 8730 = 1,554. Висновок такий: спостерігаються зміни на краще. А це збігається з результатами багатоаспектного аналізу фінансового стану підприємства (показників платоспроможності, фінансової стійкості, ліквідності балансу, фінансової незалежності тощо), що був виконаний за тими самими вихідними даними й розглянутий у наскрізному прикладі в [14]. У разі небажаних тенденцій змін показника К , в є підстави для висновку про погіршення якості джерел формування майна підприємства й про необхідність вжиття заходів з метою подолання такої тенденції.
Можна розраховувати та порівнювати значення К , в за даними балансів різних підприємств, однак для зіставності результатів бажано, щоб вони належали до однієї галузі.
Методи лінійного програмування можуть використовуватися при аналізі руху грошових потоків, при фінансовому плануванні на довгостроковий, поточний або оперативний період. У цьому разі йдеться про таку матрицю: графи - джерела надходження коштів; рядки - напрямки видатків (з будь-яким ступенем укрупнення чи деталізації). Бальні оцінки щодо переваги використання певного джерела для фінансування певного напрямку видатків можуть встановлюватися заздалегідь або в інтерактивному режимі. Кількісним значенням бальних оцінок можна штучно заблокувати неприпустимість фінансування певних видатків якогось джерела (наприклад, неприпустимість використання амортизаційних відрахувань на будь-які видатки, окрім капітальних вкладень; безальтернативність сплати дивідендів виключно за рахунок чистого прибутку; спрямування очікуваного зростання сталих пасивів виключно на приріст оборотних активів тощо). У разі дисбалансу між загальною сумою видатків і джерел надходження коштів (так звана відкрита транспортна задача лінійного програмування) вводять "фіктивного споживача (фіктивний актив) або фіктивного постачальника (фіктивний пасив)". Комп'ютеризація розрахунків дає змогу аналітику переглянути множину варіантів фінансових планів і обґрунтовано обрати з них кращий.
Евристичні моделі та методи
Евристика (від грецьк. heurisko - шукати, виявляти) - метод дослідження, що ґрунтується на неформальних, інтуїтивних міркуваннях, на узагальненні досвіду розв'язання споріднених задач. Здебільшого цей прийом дає змогу зменшити кількість варіантів при розв'язуванні задачі, причому він не гарантує отримання найкращого варіанта з усіх можливих.
Засвоїти прийоми евристичного моделювання пропонується на прикладі визначення оптимальної структури капіталу за джерелами його формування (підрозд. 4.2).
Імітаційне моделювання
Імітаційне моделювання має відобразити поведінку складної системи у випадках, якщо відсутні суворі аналітичні засоби дослідження або витрати на їх створення занадто великі. Алгоритми імітаційного моделювання можуть ураховувати як детерміновані, так і стохастичні зв'язки та залежності, що характеризують модельовану систему. Найпоширенішими є стохастичні методи імітаційного моделювання, оскільки для більшості складних систем із задовільною (прийнятною) точністю відомі лише усереднені параметри досліджуваних процесів, внаслідок чого можна оперувати не чітко вираженими значеннями параметрів, а лише їх імовірними значеннями. До таких систем належить, зокрема, управління підприємством на базі даних фінансового аналізу.
З огляду на об'єктивні труднощі формалізації задач фінансового менеджменту, через недостатню чіткість щодо переліку впливових факторів і кількісної оцінки їх впливу методи імітаційного моделювання набувають значного поширення у фінансовому менеджменті. До таких методів належать так звані кейс-методи, або кейс-технології [18; 38] (від англійського терміна "Case Studi"), Застосування цього методу передбачає розгляд конкретних ділових ситуацій, що імітує послідовність колективної розробки управлінського рішення. Кейс-методи націлені на нагромадження досвіду з прийняття рішень щодо розв'язання проблем, які не можуть бути жорстко формалізовані у випадковому середовищі, за наявності природних суперечностей серед учасників розв'язання задачі і т. ін. Кейс є переліком подій і обставин, доповненим знаннями про навколишнє середовище суб'єкта господарювання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. - М.: ДИС, 1998. - 128 с
2. Багов В. П., Ступаков В. С, Токаренко Г. С. Методика оценки эффективности стратегии корпоративной системы по обобщающим характеристикам // Финансы. - 2000. - № 11.
3. Бенъ Т. Г., Довбня С. Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2002. - № 6.
4. Быкова Е. В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия // Финансы. - 2000. - № 2.
5. Великий Ю. М., Проскура О. Ю. Особливості кризового стану вітчизняних підприємств і методів його оцінки // Фінанси України. - 2002. - № 10. - С 29-34.
6. Вітлинський В. В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. - 1999. - № 12.
7. Глазунов В. Н. Управление доходом фирмы // Финансы. - 2001.-№8.
8. Графов А. В. Оценка финансово-экономического состояния предприятия // Финансы. - 2001. - № 7.
9. Держкомстат України. Статистичний щорічник. - К.: Техніка, 1993-2001.
10. Дронов Р. И., Резник А. И., Бунина Е. М. Оценка финансового состояния предприятий // Финансы. - 2001. - № 4.
. Дунский А. Открытые системы // Новости компьютерного рынка.-2001.-№ 6.
12. Єлейко Я. I, Музичук А. А. Моделювання фінансових стратегій у випадковому середовищі // Фінанси України. - 2002. - № 2.
13. Загородній А. Г., ВознюкГ. Л., Смовженко Т. С Фінансовий словник. - К.: Знання; Львів: ЛБІНБУ, 2002. - 568 с
14. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз. - К.: МАУП, 2000.
15. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посіб. / За ред. В. С Пономаренка. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. -542 с.
16. Карпушенко М. Ю. Совершенствование механизма оценки финансового положения строительного предприятия: Дис. ... канд. экон. наук. - Харьков, гос. акад. гор. хоз-ва. - Харьков, 2000.
17. Ковалев В. В, Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1998. -512 с.
18. Колесова І. В. Застосування кейс-технологій у викладанні фінансових дисциплін // Фінанси України. - 2001. - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...