WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Програмне забезпечення фінансового аналізу - Реферат

Програмне забезпечення фінансового аналізу - Реферат

реалізовано найпоширеніші методи фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, факторний і метод коефіцієнтів, поєднанням яких можна отримати вичерпну картину стану аналізованого об'єкта.
У програмі "ОЛИМП:ФінЕксперт" не лише використано традиційні вітчизняні та зарубіжні методики аналізу, а й реалізовано багатофакторну модель корпорації "Дюпон", що застосовується для розрахунку ключових фінансово-економічнихпоказників діяльності підприємства: рентабельності чистих активів, економічного зростання компанії, середньозваженої вартості капіталу тощо. Програма дає змогу порівнювати фінансовий стан підприємств і ранжувати їх за значенням спеціального інтегрального показника, а також забезпечує можливість статистичного прогнозування балансу та моделювання наслідків управлінських рішень.
У продукті "ОЛИМП: СтатЕксперт", що виконаний як надбудова до Excel, реалізовано практично всі напрямки аналізу даних за допомогою методів математичної статистики, а можливість роботи в середовищі Excel зумовлює особливу зручність програми для широкого кола аналітиків.
Система "БЭСТ-Ф" призначена для проведення комплексного аналізу фінансової та комерційної діяльності підприємств. Окрім традиційних показників фінансового та майнового стану, ця програма дає змогу аналізувати номенклатуру й динаміку продажу, прогнозувати стан запасів для подальшого планування закупівель, порівнювати умови фірм-постачальників і обирати найвигіднішого партнера, досліджувати фактори, що впливають на прибуток, здійснювати структурний аналіз витрат обігу.
Розглянуті програмні продукти мають розвинені засоби візуалізації даних і ділової графіки.
Вибір програм щодо математичного аналізу обмежений розробками фірм далекого зарубіжжя - - пакетами MathCAD PLUS, Mathematical, Math Lab (США). У фінансовому менеджменті подібні пакети використовуються для аналізу ризиків, а також дослідження й опису нелінійних залежностей між показниками, наприклад при визначенні точки беззбитковості виробництва та реалізації того чи іншого продукту.
Основною тенденцією розвитку програмних засобів для підтримки фінансових рішень є прагнення провідних розробників надати споживачеві комплекс сумісних і взаємодіючих між собою продуктів різноманітних класів з метою найповнішого задоволення його потреб, створення банку моделей аналізу та прогнозування господарських процесів. Банк моделей - це багаторівневий комплекс математичних, економіко-математичних, економіко-статистичних моделей.
Експертні системи у фінансовому аналізі
Останніми роками у фінансовому аналізі дедалі більшого поширення набувають так звані експертні системи - комп'ютерні програми, здатні отримувати, нагромаджувати, коригувати знання з деякої предметної області (що надаються переважно експертами), моделювати процес експертизи, розв'язувати практичні задачі та роз'яснювати хід розв'язання. У процесі програмування акумулюється досвід висококваліфікованих фахівців. Експертні системи гнучкі, можуть поступово нарощуватися на вимогу користувачів. Необхідні передумови для застосування експертних систем такі: логічний характер задач; наявність кваліфікованих експертів; евристичні методи розв'язання задач; наявність невизначеності та відсутність точних даних. За допомогою експертних систем розв'язуються задачі із класу неформалізованих. Алгоритмічні розв'язки таких задач або відсутні через неповноту, невизначеність, неточність, розпливчастість аналізованих ситуацій, або вони неприйнятні на практиці через надмірну складність алгоритмів.
Основні напрямки створення експертних програмних систем: інтеграція систем із традиційними пакетами (табличні процесори, системи управління базами даних); створення систем реального часу для аналізу неперервних процесів; побудова розподілених систем, де імітуються колективні рішення проблеми за участю групи фахівців; розроблення динамічних систем, які у змозі враховувати зміни у факторах, що впливають на формування висновку; це забезпечує автоматизацію задач моніторингу.
Експертні системи для аналізу фінансового стану підприємства містять знання експертів з питань фінансового аналізу й наділені засобами оновлення та нагромадження знань. Система гнучка, здатна адаптуватися до аналізу різних груп підприємств, дає змогу оперативно оцінювати фінансовий стан підприємства з відображенням у письмовому звіті з розрахунками, графічними ілюстраціями, коментарями.
З урахуванням експертних оцінок щодо значущості окремих показників розраховуються групові показники фінансового стану підприємства, а саме майнового стану, ділової активності, рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності (платоспроможності), а також показники, що характеризують позицію підприємства на ринку цінних паперів. За груповими показниками виконується порівняльний аналіз кількох підприємств однієї галузі, а також міжгалузевий порівняльний аналіз. Аналізується динаміка групових показників фінансового стану. Визначення інтегрального показника та формулювання пропозицій щодо поліпшення фінансового стану здійснюються на основі бази знань механізмом, що імітує послідовність міркувань висококваліфікованого експерта, а також виконує інші операції, наприклад арифметичні.
Процес формування логічного висновку та нагромадження фактів триває доти, доки не буде отримано таку сукупність фактів, яка забезпечить розв'язання проблеми. У процесі розв'язання проблеми формується власне висновок. Діяльність механізму логічного висновку, пов'язана з управлінням, здійснюється засобами системи Borland Delphi.
Користувач працює з експертною системою в діалоговому режимі, послідовно відповідаючи на поставлені системою запитання. За бажанням користувач має змогу ознайомитися з інформацією щодо логіки обґрунтування запропонованих системою висновків. За запитом можна отримати також роздрукований текстовий, розрахунковий та графічний матеріал.
Постійна підтримка інтелектуальності програми діагностики фінансового стану забезпечується актуалізацією та нагромадженням останніх надбань теорії та практики з питань фінансового аналізу. Намір підвищити людську компетентність штучно зумовлений такими ознаками останньої: сталість і стійкість, легка передаваність і до-кументованість, відносна недорожнеча експлуатації. Одна з привабливих особливостей експертних систем - можливість їх використання не лише для констатації, а й для прогнозування фінансового стану підприємства. Підґрунтя для такого прогнозування - економіко-математичні моделі, зокрема рівняння регресійної залежності, складання та постійне оновлення яких може бути складовою

 
 

Цікаве

Загрузка...