WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оптимізація фінансової структури капіталу за евристичною моделлю - Реферат

Оптимізація фінансової структури капіталу за евристичною моделлю - Реферат

краще окремі фінансові показники, тим меншим має бути значення інтегрального показника фінансового стану, визначеного за наведеною формулою. Пропонується такий поділ підприємств на класи відповідно до інтегрального показника фінансового стану (табл. 6).
У запропоновано кілька регресійних моделей для оцінки фінансового стану підприємства (окремо для власників і кредиторів). Модель для власників:
F1 = 1,319 - 0,187Орд- 0,634Кчп- 0,503Кмвк,
де F1 - інтегральна оцінка фінансового стану підприємства для власників; О - оборотність коштів у розрахунках з дебіторами; К - коефіцієнт чистого прибутку (рентабельність реалізованої продукції); К - коефіцієнт маневреності власного капіталу.
Модель підтверджує: чим більшими є швидкість обороту дебітор-ської заборгованості, прибутковість реалізації й частка власних оборотних коштів, тим стійкіший фінансовий стан підприємства.
Три регресійні моделі для кредиторів:
Y21 = 1,692 - 0,522Оа- 0,654Кчп- 0,419Кзп, Y22 = 1,642 - 0,112Орд- 2,535Рк- 0,398Кзп, Y23 = 1,415 - 0,315Окз- 0,272Чвок- 2,531Рк,
де Y2, Y2, Y2 - відповідно три моделі інтегральної оцінки фінансового стану підприємства для кредиторів; О - оборотність активів; Кзп - коефіцієнт загального покриття; Рк - рентабельність
капіталу; О - оборотність кредиторської заборгованості; Ч -частка власних оборотних коштів у покритті запасів.
У табл. 7 наведено статистичні характеристики якості моделей.
Ці характеристики моделей свідчать про можливість їх застосування на практиці. Для спрощення розрахункових процедур у [16] наведено так звані комбінаційні таблиці фінансового стану підприємства.
Для всіх можливих комбінацій значень фінансових коефіцієнтів за
моделями Y1,Y1,Y22,Y23 визначено відповідні рівні інтегральних показників фінансового стану. У табл. 8 наведено фрагмент комбінаційної матриці з визначення інтегральної оцінки фінансового стану за моделлю Y23.
За допомогою комбінаційних таблиць можна на підставі даних про прогнозний рівень показників рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості, ліквідності визначити очікуваний фінансовий стан підприємства без проведення спеціальних розрахунків.
Отже, застосування методів кореляційно-регресійного аналізу дало змогу створити моделі, за якими можна спрогнозувати фінансовий стан суб'єкта господарювання.
Етап 2. Оцінка впливу на фінансовий стан підприємства сукупності факторів зовнішнього середовища базується на застосуванні методів експертних оцінок.
Експерти пропонують перелік зовнішніх факторів прямого та непрямого впливу. Експерти оцінюють їх впливовість на фінансовий стан підприємства з погляду власників і кредиторів (за 10-бальною шкалою). Для подальшого аналізу залишаються найсуттєвіші фактори (наприклад, такі, що мають середню бальну оцінку не менше двох). За отриманими значеннями розраховується ступінь впливовості окремих факторів на фінансовий стан (тобто їх вагомість) з погляду власників і позичальників підприємства. Цей ступінь впливовості визначався як частка від ділення балів за конкретним фактором на сукупність балів за всіма факторами. Наприклад, сума експертних оцінок у балах (25 експертів) за факторами така: 1-й фактор - 235; 2-й - 25; 3-й - 217; 4-й - 25; 5-й - 42; 6-й - 59; 7-й - 107; сума - 710 балів. Відповідна вагомість факторів: 1-й - 235/710 = 0,33; 2-й - 0,03; 3-й - 0,31; 4-й - 0,04; 5-й - 0,06; 6-й - 0,08; 7-й - 0,15.
Сукупну характеристику суттєвих зовнішніх факторів наведено в табл. 9. Інтегральна оцінка впливу зовнішніх факторів розраховується як сума добутків експертних оцінок параметрів (за 5-бальною шкалою) і відповідних ступенів впливовості. Приклад розрахунків за експертними оцінками менеджерів підприємства наведено в табл. 10.
Відповідно до отриманих інтегральних оцінок підприємства поділяються на чотири класи (табл. 11). У нашому прикладі підприємство, маючи інтегральну оцінку 4,05, належить до 1-го класу, тобто працює в найсприятливіших для фінансового стану зовнішніх умовах.
Етап 3. Використання "Матриці фінансових перспектив" (див. рис. 4).
У результаті комбінації значень класу підприємств за рівнем фінансового стану (чотири класи) і класу за характером впливу зовнішніх умов (чотири класи) маємо 16 можливих сполучень класності
за наведеними ознаками. Наприклад, 1.1 - підприємство має стійкий фінансовий стан (1-й клас) і працює у сприятливих зовнішніх умовах (1-й клас); 2.3 - є деякі відхилення значень фінансових показників від нормативних вимог (2-й клас за фінансовим станом) і негативний вплив зовнішніх факторів (3-й клас).
Для підприємств клітинки 1.1 (сталий успіх) бажано дотримуватися раніше обраної стратегії фінансування; клітинки 1.2 (позиція рівноваги) - необхідно поліпшити маркетингову стратегію; клітинок 2,3 і 1.3 - доцільно шукати надійних постачальників, підвищити якість своєї продукції; клітинок 3.1 і 3.2 (критичний стан) - бажано
скоротити дебіторську заборгованість, реалізувати надлишки матеріальних активів; клітинок 3.4, 4.1-4.4 (кризова зона) - потрібні радикальні заходи, що полягають у зміні форм власності, менеджменту, у додатковому інвестуванні в розвиток технічної бази виробництва.
Застосування матриці фінансових перспектив дає змогу підприємству та його діловим партнерам визначити фінансовий стан, проаналізувати можливі стратегічні та тактичні заходи з боку менеджменту.
Моделювання фінансових стратегій підприємства у випадковому середовищі з урахуванням впливу зовнішніх факторів, а саме законодавчої бази, розглядається також у. Вплив зовнішніх факторів вивчається за допомогою ланцюга Маркова.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Графов А. В. Оценка финансово-экономического состояния предприятия // Финансы. - 2001. - № 7.
2. Держкомстат України.Статистичний щорічник. - К.: Техніка, 1993-2001.
3. Дронов Р. И., Резник А. И., Бунина Е. М. Оценка финансового состояния предприятий // Финансы. - 2001. - № 4. . Дунский А. Открытые системы // Новости компьютерного рынка.-2001.-№ 6.
4. Єлейко Я. I, Музичук А. А. Моделювання фінансових стратегій у випадковому середовищі // Фінанси України. - 2002. - № 2.
5. Загородній А. Г., ВознюкГ. Л., Смовженко Т. С Фінансовий словник. - К.: Знання; Львів: ЛБІНБУ, 2002. - 568 с
6. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз. - К.: МАУП, 2000.
7. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посіб. / За ред. В. С Пономаренка. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. -542 с.
8. Карпушенко М. Ю. Совершенствование механизма оценки финансового положения строительного предприятия: Дис. ... канд. экон. наук. - Харьков, гос. акад. гор. хоз-ва. - Харьков, 2000.
9. Ковалев В. В, Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1998. -512 с.
10. Колесова І. В. Застосування кейс-технологій у викладанні фінансових дисциплін // Фінанси України. - 2001. - № 3.
11. Количественные методы финансового анализа: Пер. с англ. / Под ред. С. Дж. Брауна, М. П. Крицмена. - М.: ИНФРА, 1996. - 336 с.
12. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. - М.: Исслед.-консультац. фирма "АЛЬТ", 1995. - 63 с.
13. Конрад Карлберг. Бизнес-анализ с помощью Excel. - К.: Діалектика, 1997.-228 с.
14. Конторщикова О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством // Економіка, фінанси, право. - 2002. - № 6.
15. Косорученко Т. В. Функциональная диагностика деятельности строительных организаций // Экономика строительства. - 2002. - № 5.
16. Кручок С. Г. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. - 2002. - № 8.

 
 

Цікаве

Загрузка...