WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Оптимізація фінансової структури капіталу за евристичною моделлю - Реферат

Оптимізація фінансової структури капіталу за евристичною моделлю - Реферат

депозитах.
5. Вихідні та довідкові дані.
А. Відомості про можливі проекти реальних інвестицій: дані про інвестиції та очікувані чисті доходи (суми чистого прибутку й амор-
тизаційних відрахувань). Інвестиційні проекти згруповані за такими напрямками:
o обов'язкові, здійснення яких зумовлене чинним законодавством щодо охорони праці та навколишнього середовища;
o заміщуючі - для придбання машин і устаткування замість старих, тобто без суттєвого поліпшення техніко-експлуатаційних показників їх роботи;
o модернізація устаткування, що передбачає поліпшення експлуатаційних показників активної частини основних виробничих фондів;
o нове будівництво;
o науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) як засіб створення нематеріальних активів.
Окрім обов'язкових інвестицій, інші проекти включаються до портфеля за рішенням підприємства, тобто на розсуд учасника гри.
Б. Відомості про можливі довгострокові фінансові інвестиції у вигляді цінних паперів: акцій і облігацій інших підприємств, облігацій внутрішніх державних і місцевих позик, депозитних сертифікатів.
В. Фінансові витоки діяльності - початковий власний капітал (внески акціонерів до статутного фонду) - становлять 1 млн грн. Цей капітал повністю може бути використаний для інвестування.
Г. Граничний рівень довгострокових кредитів банку - ЗО % власного капіталу підприємства, тобто суми статутного фонду та спеціальних фондів нагромадження, що створюються учасниками гри за рахунок чистого прибутку.
Д. Умови довгострокового кредитування: кредитна ставка для першого року гри на 3 % перевищує діючу на час проведення гри облікову ставку НБУ; для наступних ігрових років відсоткова ставка встановлюється комерційними банками на ринкових засадах, тобто під впливом попиту підприємств на кредити та пропозиції кредитів з боку банків. Така пропозиція зумовлена розміром власного капіталу банків і депозитними внесками підприємств. Відсотки сплачуються наприкінці року; термін погашення кредиту - не пізніше кінця четвертого року. Розмір кредиту, що перевищує ЗО % власного капіталу підприємства, надається під більший відсоток, що імітує прагнення банків знизити свої кредитні ризики.
Е. Ставка податку на прибуток - ЗО %.
Є. Спрощені ігрові умови для врахування ризику від реалізації інвестицій наведено у вигляді ймовірності відхилень від очікуваного доходу. Безризиковими є вклади в державні облігації, найризикованішими - інвестиції в НДДКР.
Ж. Диверсифікаційний ризик залежить від кількості фінансових інструментів інвестиційного портфеля. Відповідні дані надаються учасникам гри у вигляді графіка.
6. Процес гри.
Щорічний цикл охоплює такі етапи гри:
1) на першому етапі формується портфель інвестицій і джерела його фінансування. Процедура формування інвестиційного портфеля ітераційна. Сукупність інвестицій кожного року має бути збалансована з фінансовими ресурсами (власними та позиченими). До портфеля включають проекти з наведених переліків. Приймаючи рішення про те, яким має бути портфель, підприємства повинні враховувати не лише розмір очікуваного доходу, а й імовірність його отримання, а також диверсифікаційний ризик. У першому ігровому році бажано сформувати інвестиційну програму на якомога триваліший період, тобто розробити інвестиційну стратегію підприємства. Надалі можна щорічно коригувати портфель, ураховуючи фактичне надходження фінансових ресурсів;
2) на другому етапі оцінюється фактична результативність запланованих інвестицій. Ризик втрати частки від очікуваного доходу імітується за допомогою пакета карток, підготовлених відповідно до даних про ймовірності. Наприкінці року оцінюється ризик по кожному проекту й визначається підсумковий розмір фактично отриманого доходу;
3) на третьому етапі складають фінансові звіти: "Звіт про фінансові результати"; "Баланс підприємства-інвестора"; "Звіт про рух грошових коштів". У цих звітах наводяться дані щодо всіх ігрових років;
4) на четвертому етапі розраховуються критеріальні показники гри. Орієнтуючись на їх значення, підприємства можуть коригувати свою діяльність, вносячи зміни до інвестиційного портфеля.
Під час обговорення підсумків гри особливу увагу слід звернути на те, що отримані різні результати зумовлені різною ефективністю рішень гравців, оскільки стартові умови та вихідні дані для всіх були однакові. Ураховуючи досвід проведення гри, критеріальна сума балів підприємства-лідера може на порядок перевищувати суму балів підприємства-аутсайдера.
Бажано, щоб кожне підприємство проаналізувало свою інвестиційну політику з огляду на фінансове забезпечення та подало рекомендації щодо своєї діяльності на майбутнє.
Комп'ютеризація обчислень і ведення фінансової документації під час гри вивільняють її учасників від рутинної, трудомісткої роботи, унеможливлюють механічні помилки і, головне, дають змогу зосередитись на творчій частині занять - усебічно обґрунтованому прийнятті рішень. До речі, студентами МАУП за наведеною грою було складено робочу книгу MS Excel "Фінансова експертиза", яка використовується в навчальному процесі.
Обґрунтування стратегії розвитку підприємства з використанням сукупності різних методів і прийомів аналізу
У викладено методичний підхід до стратегічного планування діяльності корпоративної системи з огляду на результати поглибленого аналізу її фінансово-господарського стану.
У розглядається, як на базі даних фінансового аналізу здійснюється управління доходом фірми. Основним вимірювачем ефективності підприємницької діяльності є показник "Дохід власників" - сума двох складових, а саме дивідендів до сплати та різниці між курсовою вартістю продажу та купівлі акцій.
Щоб намітити стратегії розвитку підприємства, пропонується скористатися так званою матрицею фінансових перспектив (рис. 4), 16 клітинок якої відповідають можливим варіантам комбінацій класів підприємств за їх прогнозованим фінансовим станом (перша цифра у двозначному значенні, у напрямку спадання рівня фінансового стану) і за характером впливу зовнішніх факторів (друга цифра, у напрямку спадання сприятливості впливу). Наприклад, комбінація 1.1 означає найкращий фінансовий стан і найсприятливіший вплив зовнішніх факторів; комбінація 4.4 - найгірший фінансовий стан і найнесприятливіший вплив зовнішніх факторів.
Визначення стратегії розвитку підприємства передбачає реалізаціютаких послідовних етапів фінансового аналізу: 1) оцінку перспективного фінансового потенціалу підприємства; 2) оцінку впливу на фінансовий стан підприємства сукупності факторів зовнішнього середовища; 3) використання матриці фінансових перспектив. Розглянемо технологію аналізу на кожному етапі.
Етап 1. Перспективний фінансовий потенціал підприємства оцінюється методами кореляційного та регресійного аналізу.
Інформаційною базою досліджень були середньогалузеві фінансові показники, визначені за даними зведених балансів (Ф. № 1) і зведених щоквартальних звітів про фінансові результати (Ф. № 2) за 19 періодів по 6000 будівельних організацій України.
При моделюванні функціональний показник, або так звана за-лежна змінна (Y), - це інтегральна оцінка фінансового стану підприємства; фактори, або незалежні змінні (X), - найсуттєвіші 15 показників з різних груп фінансових коефіцієнтів (ділової активності, рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності). Інтегральний показник визначався за формулою
де xij - відносна частка значення і-то показника поуму підприєм-тву до найкращого значення xij -го показника в досліджуваній групі підприємств.
Ясна річ, чим

 
 

Цікаве

Загрузка...