WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інтегральна оцінка фінансового стану учасників конкурсних торгів. Банкрутство - Реферат

Інтегральна оцінка фінансового стану учасників конкурсних торгів. Банкрутство - Реферат

ймовірності банкрутства. Ці тести передбачають використання факторних регресійних і дискримінантних моделей (у наведеному переліку - п'ятий підхід).
У країнах з розвиненою економікою нині широко застосовуються тести для оцінки ризику банкрутства. Найвідомішими є тести Альтмана, Конана і Гольдера, Лиса, Таффлера, Спрингейта, Бівера.
У 1968 р. професор Нью-Йоркського університету Е. Альтман на базі багатовимірного дискримінантного аналізу запропонував так звані Z-моделі. За двофакторною моделлю індекс визначається коефіцієнтом покриття Кп і коефіцієнтом автономії (фінансової незалежності) Кавт за формулою
Z = -0,3877 - 1,0736Кп + 0,0579Кавт.
Для підприємств, у яких Z = 0, імовірність банкрутства становить 50 %. Від'ємні значення Z свідчать про зменшення ймовірності банкрутства. Якщо Z > 0, імовірність банкрутства перевищує 50 % і зростає зі збільшенням Z. Ця модель проста, не потребує великого обсягу вихідної інформації, проте недостатньо точно прогнозує ймовірність банкрутства. Похибка AZ = ± 0,65 [1].
Е. Альтман дослідив вплив 22 фінансових коефіцієнтів. Для остаточної моделіобрано п'ять показників:
Z = 3,3Kj + 1,0К2 + 0,6К3+ 1,4К4 +1,2К5,
Критичне значення Z = 2,675. Із цим значенням порівнюється розрахункове значення Z конкретного підприємства. Якщо Z 2,675, це свідчить про стабільний фінансовий стан підприємства.
Незважаючи на привабливість методики, за допомогою якої можна просто отримати кількісну неупереджену характеристику такого складного поняття, як банкрутство, використання наведеного індексу істотно обмежується вимогою мати ринкову оцінку власного капіталу К3. Це можливо лише для великих корпорацій, акції яких вільно котируються на фондових біржах. Ураховуючи недостатню розвиненість фондового ринку України, звертання переважної більшості українських підприємств до індексу Альтмана буде поки що некоректним. Вітчизняні підприємства можуть застосовувати тест, запропонований Альтманом у 1983 p.:
Граничне значення Z83 = 1,23.
Для діагностики платоспроможності у зарубіжних країнах використовують також показник Z Конана й Гольдера, який було розроблено на основі двох вибірок по 95 малих і середніх промислових підприємствах за допомогою методу дискримінантного аналізу:
Z = 0,16Xj - 0,22Х2 + 0,87Х, + 0,10Х4 - 0,24Х5, де Хх - Дебіторська заборгованість + Кошти / Разом активи; Х2 - Постійний капітал / Разом пасиви; Х3 - Фінансові витрати / Виручка від реалізації;
X4 = Витрати на персонал / Додана вартість; X5 = Валовий прибуток / Залучений капітал. Автори [26] розрахували вірогідність затримки платежів для різ-них значень Z (табл. 15).
Дослідники переконалися, що показник Z має достатню прогнозуючу силу і дає змогу оцінити можливі фінансові труднощі на три роки вперед.
У зарубіжній практиці фінансового аналізу відомі також тести на ймовірність банкрутства Лиса (Zл) і Таффлера (ZT) [37]:
Zn = 0,063 X1 + 0,092 Х2 + 0,057 Х3 + 0,001 X4,
Якщо ZT > 0,3, підприємство має добрі довгострокові перспективи, якщо ZT < 0,2, є ймовірність банкрутства. Тест Спрингейта [39]:
Zc = 1,03 Х1 + 3,07 Х2 + 0,66 Х3 + 0,4 Х4, де X1 = Робочий капітал / Активи;
Х2 = Прибуток до сплати процентів і податків / Активи;
X3 = Прибуток до сплати процентів і податків / Короткострокові зобов'язання;
Х4 = Виручка від реалізації / Активи.
Якщо Zc 2, підприємству банкрутство не загрожує; якщо 1 < ZT < 2, фінансова стійкість підприємства порушена; проте якщо своєчасно запровадити антикризові заходи, банкрутство не загрожуватиме; якщо 0 < ZT < 1, існує загроза банкрутства при відсутності заходів щодо санації; якщо ZT < 0, підприємство вже майже збанкрутіло.
Аналіз результатів використання різних тестів для оцінки ймовірності банкрутства показує, що не виключені протилежні судження про рівень кризового стану на підприємстві й можливість його банкрутства
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Графов А. В. Оценка финансово-экономического состояния предприятия // Финансы. - 2001. - № 7.
2. Держкомстат України. Статистичний щорічник. - К.: Техніка, 1993-2001.
3. Дронов Р. И., Резник А. И., Бунина Е. М. Оценка финансового состояния предприятий // Финансы. - 2001. - № 4. . Дунский А. Открытые системы // Новости компьютерного рынка.-2001.-№ 6.
4. Єлейко Я. I, Музичук А. А. Моделювання фінансових стратегій у випадковому середовищі // Фінанси України. - 2002. - № 2.
5. Загородній А. Г., ВознюкГ. Л., Смовженко Т. С Фінансовий словник. - К.: Знання; Львів: ЛБІНБУ, 2002. - 568 с
6. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз. - К.: МАУП, 2000.
7. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посіб. / За ред. В. С Пономаренка. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. -542 с.
8. Карпушенко М. Ю. Совершенствование механизма оценки финансового положения строительного предприятия: Дис. ... канд. экон. наук. - Харьков, гос. акад. гор. хоз-ва. - Харьков, 2000.
9. Ковалев В. В, Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1998. -512 с.
10. Колесова І. В. Застосування кейс-технологій у викладанні фінансових дисциплін // Фінанси України. - 2001. - № 3.
11. Количественные методы финансового анализа: Пер. с англ. / Под ред. С. Дж. Брауна, М. П. Крицмена. - М.: ИНФРА, 1996. - 336 с.
12. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. - М.: Исслед.-консультац. фирма "АЛЬТ", 1995. - 63 с.
13. Конрад Карлберг. Бизнес-анализ с помощью Excel. - К.: Діалектика, 1997.-228 с.
14. Конторщикова О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством // Економіка, фінанси, право. - 2002. - № 6.
15. Косорученко Т. В. Функциональная диагностика деятельности строительных организаций // Экономика строительства. - 2002. - № 5.
16. Кручок С. Г. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. - 2002. - № 8.

 
 

Цікаве

Загрузка...