WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Біржі і біржова діяльність. Закони України “Про товарну біржу” і “Про фондову біржу” - Реферат

Біржі і біржова діяльність. Закони України “Про товарну біржу” і “Про фондову біржу” - Реферат


Реферат на тему:
"Біржі і біржова діяльність.
Закони України "Про товарну біржу"
і "Про фондову біржу"
ПЛАН
1. Поняття та юридичні ознаки біржі, її функції і обов'язки
2. Види біржових угод та правила біржової торгівлі
3. Правовий статус фондової біржі та захист громадян-інвесторів на фондовому ринку
Список використаної літератури
1. Поняття та юридичні ознаки біржі, її функції і обов'язки
Біржа визначається як сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торговельні операції шляхом укладення певного виду угод.
Основними законами, що регулюють біржову діяльність в Україні є: закони: "Про товарну біржу" і "Про цінні папери та фондову біржу".
Закон України "Про товарну біржу" визначає умови створення та діяльності товарних бірж на території України. Згідно з ч. 1 ст. 1 цього закону товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг щодо укладання біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій товарів, вивчення, упорядкування і полегшення товарообороту і пов'язаних з ним торговельних операцій. Основна її мета - сприяти зведенню в одному місці (на біржі) попиту і пропозиції на певні товари, обслуговування їх обороту. Це характеризує біржу як економічну категорію.
Юридичними ознаками біржі є:
o постійне місцем взаємодії попиту і пропозиції, тоді як ярмарок лише періодично виконує цю функцію;
o зафіксований контингент клієнтів і відвідувачів.
o здійснення товарообігу поза біржею.
Фондова біржа - це біржа, що оперує цінними паперами, тобто грошовими документами, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.
Об'єктами операцій фондової біржі є:
· акції;
· облігації республіки, місцевих позик і підприємств;
· казначейські зобов'язання республіки;
· ощадні сертифікати;
· векселі.
З точки зору правового становища фондова біржа являє собою підприємство у формі акціонерного товариства, яке зосереджує в собі попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу.
Товарні біржі класифікуються на види залежно від ряду підстав:
1. Залежно від характеру асортименту товарів товарні біржі поділяються на:
· вузькоспеціалізовані (предметом торгівлі на таких біржах є один вид товарів);
· спеціалізовані (предметом біржової торгівлі є, як правило, однотипні групи товарів); універсальні (предметом торгівлі є широкий асортимент різноманітних товарів).
2. Залежно від характеру біржових угод виділяють:
· біржі реального товару, на яких предметом купівлі-продажу є реаль-ний товар (як вироблений, так і намічений для виготовлення);
· ф'ючерсні, на яких здійснюється торгівля не реальними товарами, а контрактами;
· опційні, предметом торгів на яких є тільки права на купівлю або продаж реальних товарів або контрактів на них у наступному періоді;
· комплексні, на яких укладаються угоди щодо реального товару, а також ф'ючерсні та опційні угоди.
3. Залежно від ступеня відкритості товарні біржі поділяються на
· відкриті (публічні), на яких крім членів біржі в біржових операціях можуть брати участь і відвідувачі торгів (постійні і разові);
· закриті, на яких право участі в біржових торгах і укладання біржових угод мають лише члени цієї товарної біржі.
До основних функцій біржі відносяться:
· Товаророзподільяча (товарна біржа виконує функцію товаророзподільчого каналу або механізму, завдяки якому товар розподіляється між споживачами за реальною ціною).
· Ринкоорганізуючиа (товарна біржа є свого роду господарюючим суб'єктом, який організовує ринок. Тому її ще називають організованим ринком. Вона створює необхідні умови учасникам біржових торгів у їх проведенні.
· Стандартизаційна (Продукція, що надходить на біржу, має відповідати стандартам).
· Узгодження попиту і пропозицій (товарна біржа - це місце, де узгоджуються попит і пропозиція на певний біржовий товар).
· Регулятивна (товарна біржа є регулятором цін. Завдяки коливанню біржового попиту і біржової пропозиції тут не може бути державного регулювання цін).
· Стабілізаційна (товарна біржа стабілізує ціни на біржовий товар. Функція стабілізації цін здійснюється через механізм біржової спекуляції або гри на підвищення і зниження цін)
· Котирувальна (біржа є місцем так званого біржового котирування цін. Біржове котирування - це реєстрація біржовими органами курсів цін, що виникають стихійно, на окремі біржові товари (цінні папери) з урахуванням укладених біржових угод).
· Інформаційна (біржа здійснює збирання і обробку ринкової інформації, тобто є інформаційним центром ринку щодо виробництва біржового товару, динаміки попиту на товари, цін на біржових та інших ринках тощо. Біржа забезпечує інформаційне обслуговування своїх клієнтів, у тому числі шляхом видання біржового бюлетеня - періодичного органу, в якому публікуються курси цін на товари чи цінні папери).
· Третейські (товарна біржа виконує тритейські функції, тобто розгля-дає спори між членами біржі, а також між членами біржі та їх контрагентами. Рішення тритейської комісії біржі є обов'язковими і мають силу виконавчого документа. Відповідно до викладених функцій товарні біржі діють за певними принципами, користуються правами та несуть вста-новлені законом обов'язки).
Принципами діяльності бірж є рівноправність учасників біржових торгів; застосування вільних (ринкових) цін; публічне проведення біржових торгів. Товарна біржа має право:
o встановлювати відповідно до чинного законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;
o створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;
o розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;
o зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;
o встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;
o встановлювати інші грошові збори;
o встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;
o засновувати тритейські комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;
· укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за кордоном України;
o вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;
o видавати біржовібюлетені, довідники та інші інформаційні та рекламні видання;
o здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.
До основних обов'язків біржі, передбачених статтею 4 Закону "Про товарну біржу" відносяться:
- створення необхідних умов для біржової торгівлі, регулювання біржових операцій,
- регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що обертаються на біржі.
Біржа зобов'язана надавати організаційні та інші послуги членам і відвідувачам біржі, здійснювати збирання, обробку і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку.
2. Види біржових угод та правила

 
 

Цікаве

Загрузка...