WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінанси суб’єктів господарювання - Контрольна робота

Фінанси суб’єктів господарювання - Контрольна робота

вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Величина цього капіталу підлягає обов'язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць;
- незареєстрований капітал - це капітал, який виражений сумою величин додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку, і яка не потребує обов'язкової реєстрації у відповідних установчих документах підприємства.
Отже, рівень відповідальності, що закріплений за зареєстрованим та за незареєстрованимкапіталом, виходячи з їх змісту, є різним. Зареєстрований капітал, розмір якого визначено в установчих документах та зареєстровано в державному реєстрі господарюючих одиниць, забезпечує регулювання відносин власності і управління підприємством і є певним гарантом фінансової стійкості та кредитоспроможності підприємства.. Незареєстрований капітал, що представлено іншими види капіталу підприємства, розмір яких не підлягає реєстрації, на відміну від зареєстрованого капіталу, розмір якого не може бути меншим від встановленої законодавством суми.
Зареєстрований та незареєстрований капітал підприємства різняться також і за функціональним їх призначенням. Так, зареєстрований капітал функціонально призначений для започаткування діяльності підприємства через формування його активів, необхідних для цього, а тому його можна назвати ще первісним капіталом підприємства. Серед складових власного капіталу до первісного відноситься статутний і пайовий капітал. Саме це підкреслено В П(С)БО 2 "Баланс", за яким статутний капітал - це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Пайовим же капіталом є сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами. У цих визначеннях висунуто подвійну вимогу до розміру статутного та пайового капіталу. З одного боку, відповідність зафіксована в статутних документах у загальній вартості активів. З іншого боку, відображення вартості активів, які внесені власниками до капіталу підприємства.
Забезпечення цієї вимоги досягається виділенням ще однієї складової власного капіталу - неоплаченого капіталу. За П(С)БО 2 "Баланс" неоплачений капітал визначається як сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного (пайового) капіталу. Неоплачений капітал вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. Внесення активів зменшує величину неоплаченого капіталу, зводячи її до нуля.
Регулювання величини власного капіталу підприємств, характеризується особливостями, пов'язаними із можливістю викупу акцій чи часток у їх власників та повторного випуску в продаж викуплених акцій чи часток, що є вимірником права власності на активи підприємства. Тому одним із видів власного капіталу акціонерного товариства є вилучений капітал - фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством в його учасників.
Що ж стосується незареєстрованого капіталу, то його функціональним призначенням являється формування додаткових (резервних, нарощених) величин, що необхідні для забезпечення розширеного відтворення підприємства та покриття непередбачених тимчасових витрат та збитків, а тому цей капітал можна назвати також додатковим капіталом.
Сам додатковий капітал найбільш широко представлений окремими його видами (складовими) щодо власного капіталу акціонерного товариства.
Так, сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість (емісійний дохід) кваліфікується як додатковий вкладений капітал.
Інший додатковий капітал - це сума дооцінки необоротних активів, вартість активів безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.
Окремим елементом власного капіталу є резервний капітал. Він втілює суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів.
Наприклад, формування резервного капіталу в господарських товариствах, згідно Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. №1576-ХІІ, в обов'язковому порядку створюється резервний (страховий) фонд в розмірі, який встановлюється засновницькими документами, але не менше 25 відсотків статутного капіталу.
Розмір щорічних відрахувань в резервний (страховий) фонд також передбачаються засновницькими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку товариства. В П(С)БО 2 "Баланс" підкреслюється, що резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
Останній є суттєвою складовою частиною власного капіталу. Це та частина прибутку, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу. Відповідно сума непокритого збитку зменшує підсумок власного капіталу.
Розмір власного капіталу визначається як алгебраїчний підсумок його видів (складових): статутного капіталу або пайового капіталу; додаткового капіталу; іншого додаткового капіталу; нерозподіленого прибутку чи непокритого збитку; вилученого капіталу та неоплаченого капіталу.
Фінансово-господарська діяльність підприємства будь-якої організаційно-правової форми і власності розпочинається з формування статутного фонду.
Статутний фонд - це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначеним ним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності або повного господарського відання. За рахунок статутного фонду підприємство формує свої власні (основні та оборотні) кошти.
Порядок і джерела формування статутних фондів залежить від типу підприємства і форми власності, на базі якого воно функціонує. В Україні права підприємств різних форм власності та типів закріплені у чинному законодавстві, зокрема в законах України "Про власність", "Про підприємство в Україні", "Про господарські товариства".
Розмір статутного фонду підприємства в значній мірі визначає масштаби його виробничо-господарської діяльності, хоч, природно, не існує прямого зв'язку між розмірами статутних фондів підприємств різних галузей і обсягом виробництва товарів та послуг на них, бо останнє визначається ще й такими факторами, як попит, пропозиція і ціна на товари та послуги, розмір залучених кредитів та інших позикових

 
 

Цікаве

Загрузка...